Премини към основното съдържание

Национални сметки - доклади за качество по програма за предоставяне на данни за Евростат

Таблица 0101 - БДС по базисни цени и БВП по пазарни цени – годишни данни

Таблица 0101 - БДС по базисни цени и БВП по пазарни цени – тримесечни данни

Таблица 0102 - БВП по метода на крайното използване – годишни данни

Таблица 0102 - БВП по метода на крайното използване – тримесечни данни

Таблица 0103 - БВП по метода на доходите – годишни данни

Таблица 0103 - БВП по метода на доходите - тримесечни данни

Таблица 0110 - Заетост и население – годишни данни

Таблица 0110 - Заетост и население – тримесечни данни

Таблица 0111 - Заетост по икономически дейности – годишни данни

Таблица 0111 - Заетост по икономически дейности – тримесечни данни

Таблица 0120 - Износ на стоки (fob) и услуги от държави-членки на ЕС / трети страни – годишни данни

Таблица 0120 - Износ на стоки (fob) и услуги от държави-членки на ЕС / трети страни – тримесечни данни

Таблица 0120 - Внос на стоки (fob) и услуги от държави-членки на ЕС / трети страни – годишни данни

Таблица 0120 - Внос на стоки (fob) и услуги от държави-членки на ЕС / трети страни – тримесечни данни

Таблица 0301 - Продукция – годишни данни

Таблица 0302 - Бруто капиталообразуване – годишни данни

Таблица 0303 - Заетост – годишни данни

Таблица 0501 - Разходи на домакинствата за крайно потребление – годишни данни

Таблица 0600 - Финансови сметки – годишни данни

Таблица 0700 - Финансови сметки – годишни данни

Таблица 0800 - Годишни секторни сметки (ГСС)

Таблица 0801 - Тримесечни секторни сметки (ТСС)

Таблица 1001 - Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво – годишни данни

Таблица 1002 - Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво – годишни данни

Таблица 1100 - Разходи на сектор “Държавно управление” по функции (КОФОГ) – годишни данни

Таблица 1200 - Таблици по отрасли A * 10 и по региони (NUTS III) – годишни данни

Таблица 1300 - Сметки за домакинствата по региони (NUTS II) – годишни данни

Таблица 1516 - Таблици Ресурс Използване – годишни данни

Таблица 1719 - Input-Output таблици – годишни данни

Таблица 2200 - Кръстосана класификация на бруто образуването на основен капитал /БООК/ по дейности и по активи /операции/ – годишни данни