Премини към основното съдържание

Цени на природен газ за битови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.4.Gas_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева / ГДж1
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС2
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <20 35.6275 35.6275 39.9197
Група - Д2 20 <200 34.6980 34.6980 38.4411
Група - Д3 ≥200 33.8910 33.8910 37.7840

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
2 В 3-то ниво Цени на природен газ "С включени всички данъци, такси и ДДС", след начисляването на ДДС са приспаднати компенсациите, предоставени от държавата за месец декември 2021, но претеглени с количествата потребен природен газ за периода юли - декември 2021 г.
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева/ГДж1
Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси
ОБЩО в т.ч.
Минимално Максимално ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Данъци за околната среда (Акциз) Други2
Група - Д1 <20 18.8312 7.7877 3.9071 5.3236  -  - 0.0000 -1.4165
Група - Д2 20 <200 17.9134 7.7603 3.5365 5.1348  -  - 0.0000 -1.5983
Група - Д3 ≥200 17.2652 8.0856 3.6275 5.0701  -  - 0.0000 -1.4426

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
2 В подкомпонент "Други" от компонент "Данъци, други плащания, налози и такси" са включени компенсациите, предоставени от държавата за месец декември 2021 г., но отчетени на годишна база.
Среден дял на разходите за пренос и разпределение в компонент "Разходи за мрежа" за 2021
Групи на потребление Разходи за мрежа
( 100% )
Разходи за преносна мрежа
( % )
Разходи за разпределителна мрежа
( % )
Група - Д1-Д3 100.00 13.96 86.04
30.03.2022