Премини към основното съдържание

Цени на природен газ за крайни небитови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.3.Gas_prices_Ind.xls

ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева / ГДж1
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - И1 <1000 15.8509 16.4414 19.7294
Група - И2 1 000 <10 000 15.3611 15.9588 19.1505
Група - И3 10 000 <100 000 12.8725 13.4514 16.1420
Група - И4 100 000 <1 000 000 10.6654 11.0513 13.2613
Група - И5 1 000 000 ≤ 4 000 000 10.7785 10.8212 12.9862
Група - И6 ≥ 4 000 000 .. .. ..

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
.. конфиденциални данни
30.09.2021