Премини към основното съдържание

Цени на природен газ за крайни небитови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.3.Gas_prices_Ind.xls

ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ1 КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева / ГДж2
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - И1 <1000 33.1759 33.7675 40.5206
Група - И2 1 000 <10 000 30.6043 31.1975 37.4368
Група - И3 10 000 <100 000 27.0283 27.5880 33.1057
Група - И4 100 000 <1 000 000 25.2913 25.5157 30.6191
Група - И5 1 000 000 ≤ 4 000 000 25.1370 25.2526 30.3018
Група - И6 ≥ 4 000 000 .. .. ..

1 До второ шестмесечие на 2016 година, включително, са наблюдавани цени, фактурирани само на крайни потребители в индустрията.
2 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
.. конфиденциални данни
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева/ГДж3
Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси
ОБЩО в т.ч.
Минимално Максимално ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Данъци за околната среда (Акциз) Други
Група - И1 <1000 17.0941 7.4192 5.6117 5.0206  -  - 0.5911  -
Група - И2 1 000 <10 000 16.4979 6.4848 5.3110 4.7156  -  - 0.5954  -
Група - И3 10 000 <100 000 16.0246 3.9259 4.6734 4.1041  -  - 0.5693  -
Група - И4 100 000 <1 000 000 16.6982 1.2801 3.9619 3.6567  -  - 0.3052  -
Група - И5 1 000 000 ≤ 4 000 000 17.2555 0.7023 3.6862 3.6071  -  - 0.0791  -
Група - И6 ≥ 4 000 000 .. .. .. ..  -  - ..  -

3 Изчислени при при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
.. конфиденциални данни
Среден дял на разходите за пренос и разпределение в компонент "Разходи за мрежа" за 2021
Групи на потребление Разходи за мрежа
( 100% )
Разходи за преносна мрежа
( % )
Разходи за разпределителна мрежа
( % )
Група - И1-И6 100.00 48.39 51.61
30.03.2022