Премини към основното съдържание

Полезна площ

Динамичен ред: HFund_2.2.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Кв.метри)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ
Общо жилищна 1 спомагателна
в градовете в селата в градовете в селата в градовете в селата
Общо за страната 197 173 997 95 366 261 167 343 434 81 461 485 29 830 563 13 904 776
Северна и Югоизточна България 99 850 407 54 477 656 84 290 250 46 443 671 15 560 157 8 033 985
Северозападен район 20 238 736 16 854 360 17 351 308 14 532 459 2 887 428 2 321 901
Видин 2 557 023 2 583 433 2 203 892 2 215 893 353 131 367 540
Враца 4 052 585 3 653 575 3 476 943 3 150 504 575 642 503 071
Ловеч 3 475 133 3 167 036 2 993 519 2 728 481 481 614 438 555
Монтана 3 605 706 3 142 223 3 098 999 2 714 954 506 707 427 269
Плевен 6 548 289 4 308 093 5 577 955 3 722 627 970 334 585 466
Северен централен район 20 705 780 13 326 370 17 438 797 11 259 224 3 266 983 2 067 146
Велико Търново 6 553 064 4 423 043 5 541 290 3 729 581 1 011 774 693 462
Габрово 3 892 735 1 863 169 3 249 329 1 562 287 643 406 300 882
Разград 2 153 990 2 231 996 1 817 077 1 894 084 336 913 337 912
Русе 6 144 525 2 568 727 5 171 289 2 165 479 973 236 403 248
Силистра 1 961 466 2 239 435 1 659 812 1 907 793 301 654 331 642
Североизточен район 27 229 546 10 930 731 22 699 991 9 259 835 4 529 555 1 670 896
Варна 15 912 529 3 460 943 13 117 109 2 933 394 2 795 420 527 549
Добрич 4 825 995 2 824 575 4 110 409 2 430 270 715 586 394 305
Търговище 2 544 302 2 201 098 2 141 083 1 856 038 403 219 345 060
Шумен 3 946 720 2 444 115 3 331 390 2 040 133 615 330 403 982
Югоизточен район 31 676 345 13 366 195 26 800 154 11 392 153 4 876 191 1 974 042
Бургас 15 844 751 4 726 335 13 287 499 4 036 188 2 557 252 690 147
Сливен 4 415 164 2 393 362 3 757 945 2 027 324 657 219 366 038
Стара Загора 8 375 941 4 337 625 7 170 736 3 696 418 1 205 205 641 207
Ямбол 3 040 489 1 908 873 2 583 974 1 632 223 456 515 276 650
Югозападна и Южна централна България 97 323 590 40 888 605 83 053 184 35 017 814 14 270 406 5 870 791
Югозападен район 62 024 056 20 140 572 52 823 742 17 449 940 9 200 314 2 690 632
Благоевград 6 798 662 4 448 864 5 962 496 3 875 296 836 166 573 568
Кюстендил 3 515 946 2 777 304 3 062 612 2 415 417 453 334 361 887
Перник 3 610 354 2 885 260 3 100 989 2 488 066 509 365 397 194
София 5 333 623 7 000 351 4 576 400 6 050 291 757 223 950 060
София (столица) 42 765 471 3 028 793 36 121 245 2 620 870 6 644 226 407 923
Южен централен район 35 299 534 20 748 033 30 229 442 17 567 874 5 070 092 3 180 159
Кърджали 2 572 544 3 934 067 2 176 511 3 302 601 396 033 631 466
Пазарджик 6 112 974 3 613 870 5 252 005 3 074 971 860 969 538 899
Пловдив 17 641 330 7 449 209 15 084 071 6 353 912 2 557 259 1 095 297
Смолян 2 601 306 2 614 370 2 233 268 2 190 079 368 038 424 291
Хасково 6 371 380 3 136 517 5 483 587 2 646 311 887 793 490 206

1 Жилищната площ включва и площта на кухните над 4 кв. м.
08.06.2021