Премини към основното съдържание

Тримесечни нефинансови сметки на сектор “Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_3.1_QNFA_GG.xls

ТРИМЕСЕЧНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
(Млн. левове)
Наименование на трансакцията ЕSA 2010 кодове 2021*
IV тримесечие
Общо разходи OTE 19 982
Междинно потребление P2 2 325
Бруто капиталообразуване P5 1 698
в това число: Бруто образуване на основен капитал P51G 1 731
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M -33
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP -34
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 1 664
Компенсация на наетите, платена D1 4 687
Други данъци върху производството, платени D29 M
Субсидии, платени D3P 2 590
в това число: Субсидии върху продуктите D31P 1 173
Други субсидии върху производството D39P 1 417
Доход от собственост, платен D4 162
в това число: Лихви D41 162
Друг доход от собственост, платен D4N M
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 6
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 5 581
в това число: Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 4 751
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 829
Други текущи трансфери, платени D7 2 728
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 M
Капиталови трансфери, платени D9 239
в това число: Инвестиционните субсидии D92 4
Разходи за крайно потребление P3 8 183
в това число: Разходи за индивидуално потребление P31 4 210
Разходи за колективно потребление P32 3 973
Потребление на основен капитал P51C 811
Общо приходи OTR 12 590
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 469
Данъци върху производството и вноса, получени D2 5 879
в това число: Данъци върху продуктите D21 5 294
Други данъци върху производството D29 585
Други субсидии върху производството D39 M
Доход от собственост, получен D4 171
в това число: Лихви D41 106
Друг доход от собственост, платен D4N 64
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 1 921
в това число: Данъци върху доходите D51 1 882
Други текущи данъци D59 38
Социалноосигурителни вноски, получени D61 3 222
в това число: Фактически осигурителни вноски D611 1 994
Условни осигурителни вноски D613 1 228
Други текущи трансфери, получени D7 111
Капиталови трансфери, получени D9 818
в това число: Данъци върху капитала, получени D91 159
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 659
Спестяване, бруто B8G -6 306
Нето предоставени ( + )/Нето получени (-) заеми B9 -7 392
Брутна продукция P1 7 823
Брутна добавена стойност B1G 5 498

* Предварителни данни
21.04.2022