Премини към основното съдържание

Тримесечни нефинансови сметки на сектор “Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_3.1_QNFA_GG.xls

ТРИМЕСЕЧНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
(Млн. левове)
Наименование на трансакцията ЕSA 2010 кодове 2021*
III тримесечие
Общо разходи OTE 13 633
Междинно потребление P2 1 570
Бруто капиталообразуване P5 1 043
в това число: Бруто образуване на основен капитал P51G 1 036
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M 8
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP -39
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 1 005
Компенсация на наетите, платена D1 3 673
Други данъци върху производството, платени D29 M
Субсидии, платени D3P 1 313
в това число: Субсидии върху продуктите D31P 195
Други субсидии върху производството D39P 1 118
Доход от собственост, платен D4 172
в това число: Лихви D41 172
Друг доход от собственост, платен D4N M
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 1
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 5 021
в това число: Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 4 151
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 870
Други текущи трансфери, платени D7 796
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 M
Капиталови трансфери, платени D9 84
в това число: Инвестиционните субсидии D92 4
Разходи за крайно потребление P3 6 239
в това число: Разходи за индивидуално потребление P31 3 192
Разходи за колективно потребление P32 3 047
Потребление на основен капитал P51C 814
Общо приходи OTR 14 028
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 688
Данъци върху производството и вноса, получени D2 5 698
в това число: Данъци върху продуктите D21 5 190
Други данъци върху производството D29 508
Други субсидии върху производството D39 M
Доход от собственост, получен D4 225
в това число: Лихви D41 47
Друг доход от собственост, платен D4N 177
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 2 515
в това число: Данъци върху доходите D51 2 472
Други текущи данъци D59 44
Социалноосигурителни вноски, получени D61 3 092
в това число: Фактически осигурителни вноски D611 1 909
Условни осигурителни вноски D613 1 183
Други текущи трансфери, получени D7 1 407
Капиталови трансфери, получени D9 404
в това число: Данъци върху капитала, получени D91 131
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 272
Спестяване, бруто B8G 1 079
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми B9 394
Брутна продукция P1 6 056
Брутна добавена стойност B1G 4 486

* Предварителни данни
20.01.2022