Премини към основното съдържание

Подсектор „Местно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.1.3_LG.xls

ОСНОВНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОДСЕКТОР "МЕСТНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" - 2021* ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията ЕСС 2010 Код Връзки МЕСТНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
Брутна продукция P1 1 = 2 + 3 = 7 + 11 + 12 - 13 + 9 + 14 9 858
Пазарна продукция и продукция за собствено крайно потребление P1M 2 230
Друга непазарна продукция P13 3 = 4 + 5 9 628
- Плащания за друга непазарна продукция P131 4 629
- Друга непазарна продукция, друга P132 5 8 999
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 6 = 2 + 4 859
Междинно потребление P2 7 2 639
Брутна добавена стойност B1G 8 = 1 - 7 7 219
Потребление на основен капитал P51C 9 1 408
Нетна добавена стойност B1N 10 = 8 - 9 5 811
Компенсация на наетите, платена D1 11 5 811
Други данъци върху производството, платени D29 12 M
Други субсидии върху производството, получени D39R 13 M
Опериращ излишък, нето B2N 14 = 10 - 11 - 12 + 13 0
Данъци върху производството и вноса, получени D2 15 = 16 + 18 576
- Данъци върху продуктите D21 16 17
в т.ч.: данък добавена стойност D211 17 M
- Други данъци върху производството D29 18 559
Доход от собственост, получен (1) D4 19 = 20 + 21 221
- Лихви D41 20 65
- Друг доход от собственост, платен D4N 21 156
Субсидии, платени D3P 22 = 23 + 24 197
- Субсидии върху продуктите D31P 23 181
- Други субсидии върху производството D39P 24 16
Доход от собственост, платен (1) D4 25 = 30 + 31 30
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 26 0
в т.ч. платен на сектор S1312 D4 27 M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 28 M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 29 M
- Лихви D41 30 30
- Друг доход от собственост, платен D4N 31 M
Салдо на първичните доходи, нето B5N 32 = 14 + 15 + 19 - 22 - 25 570
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 33 232
Социалноосигурителни вноски, получени D61 34 M
Фактически осигурителни вноски D611 35 M
Условни осигурителни вноски D613 36 M
Други текущи трансфери, получени (1) D7 37 8 858
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 38 0
Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 39 27
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 40 89
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 41 = 39 + 40 116
Други текущи трансфери, платени (1) D7 42 620
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 43 L
в т.ч., платени на сектор S1312 D7 44 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 45 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 46 L
Разполагаем доход, нето B6N 47 = 32 + 33 + 34 + 37 - 38 - 39 - 42 9 013
Разходи за крайно потребление P3 48 = 49 + 50 = 5 + 40 9 088
Разходи за индивидуално потребление P31 49 5 412
Разходи за колективно потребление P32 50 3 676
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 51 M
Спестяване, бруто B8G 52 = 53 + 9 1 334
Спестяване, нето B8N 53 = 47 - 48 - 51 -74
Капиталови трансфери, получени (1) D9 54 = 55 + 56 1 192
Данъци върху капитала, получени D91 55 497
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 56 695
Капиталови трансфери, платени (1) D9 57 180
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 58 L
в т.ч., платени на сектор S1312 D9 59 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 60 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 61 L
Инвестиционните субсидии D92 62 3
Бруто капиталообразуване P5 63 = 64 + 65 2 284
Бруто образуване на основен капитал P51G 64 2 278
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M 65 5
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP 66 -84
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 67 = 63 + 66 2 200
Нето предоставени ( + )/Нето получени (-) заеми B9 68 = 52 + 54 - 57 - 67 = 70 - 69 146
Общо разходи OTE 69 = 7 + 11 + 12 + 22 + 25 + 38 + 41 + 42 + 51 + 57 + 67 11 792
Общо приходи OTR 70 = 6 + 13 + 15 + 19 + 33 + 34 + 37 + 54 11 938
Капиталов трансфер от държавно управление към съответните сектори, представящи данъци и социалноосигурителни плащания, които никога няма да бъдат събрани D995 71 M
Лихви вкл. парични потоци по суапове и лихвени форуърди PTC 72 M
Нето предоставени ( + )/Нето получени (-) заеми, от нотификационните таблици TC 73 M

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
* Предварителни данни
21.04.2022