Премини към основното съдържание

Сектор „Държавно управление"

Динамичен ред: GFS_1.1.1_GG.xls

ОСНОВНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" - 2023* ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията ЕСС 2010 Код Връзки Държавно управление
Брутна продукция P1 1 = 2 + 3 = 7 + 11 + 12 - 13 + 9 + 14 31 667
Пазарна продукция и продукция за собствено крайно потребление P1M 2 760
Друга непазарна продукция P13 3 = 4 + 5 30 907
- Плащания за друга непазарна продукция P131 4 4 396
- Друга непазарна продукция, друга P132 5 26 511
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 6 = 2 + 4 5 156
Междинно потребление P2 7 8 035
Брутна добавена стойност B1G 8 = 1 - 7 23 632
Потребление на основен капитал P51C 9 4 508
Нетна добавена стойност B1N 10 = 8 - 9 19 125
Компенсация на наетите, платена D1 11 19 125
Други данъци върху производството, платени D29 12 M
Други субсидии върху производството, получени D39R 13 M
Опериращ излишък, нето B2N 14 = 10 - 11 - 12 + 13 0
Данъци върху производството и вноса, получени D2 15 = 16 + 18 27 140
- Данъци върху продуктите D21 16 23 976
в т.ч.: данък добавена стойност D211 17 16 290
- Други данъци върху производството D29 18 3 164
Доход от собственост, получен (1) D4 19 = 20 + 21 2 622
- Лихви D41 20 628
- Друг доход от собственост, платен D4N 21 1 995
Субсидии, платени D3P 22 = 23 + 24 4 758
- Субсидии върху продуктите D31P 23 1 497
- Други субсидии върху производството D39P 24 3 261
Доход от собственост, платен (1) D4 25 = 30 + 31 804
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 26 M
в т.ч. платен на сектор S1312 D4 27 M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 28 M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 29 M
- Лихви D41 30 804
- Друг доход от собственост, платен D4N 31 M
Салдо на първичните доходи, нето B5N 32 = 14 + 15 + 19 - 22 - 25 24 200
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 33 11 652
Социалноосигурителни вноски, получени D61 34 15 755
Фактически осигурителни вноски D611 35 10 672
Условни осигурителни вноски D613 36 5 083
Други текущи трансфери, получени (1) D7 37 4 994
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 38 25
Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 39 23 009
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 40 6 899
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 41 = 39 + 40 29 908
Други текущи трансфери, платени (1) D7 42 3 518
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 43 M
в т.ч., платени на сектор S1312 D7 44 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 45 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 46 0
Разполагаем доход, нето B6N 47 = 32 + 33 + 34 + 37 - 38 - 39 - 42 30 048
Разходи за крайно потребление P3 48 = 49 + 50 = 5 + 40 33 410
Разходи за индивидуално потребление P31 49 17 712
Разходи за колективно потребление P32 50 15 698
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 51 M
Спестяване, бруто B8G 52 = 53 + 9 1 146
Спестяване, нето B8N 53 = 47 - 48 - 51 -3 362
Капиталови трансфери, получени (1) D9 54 = 55 + 56 2 378
Данъци върху капитала, получени D91 55 533
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 56 1 845
Капиталови трансфери, платени (1) D9 57 694
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 58 M
в т.ч., платени на сектор S1312 D9 59 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 60 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 61 M
Инвестиционните субсидии D92 62 7
Бруто капиталообразуване P5 63 = 64 + 65 6 508
Бруто образуване на основен капитал P51G 64 6 429
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M 65 79
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP 66 -225
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 67 = 63 + 66 6 284
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми B9 68 = 52 + 54 - 57 - 67 = 70 - 69 -3 454
Общо разходи OTE 69 = 7 + 11 + 12 + 22 + 25 + 38 + 41 + 42 + 51 + 57 + 67 73 151
Общо приходи OTR 70 = 6 + 13 + 15 + 19 + 33 + 34 + 37 + 54 69 697
Капиталов трансфер от държавно управление към съответните сектори, представящи данъци и социалноосигурителни плащания, които никога няма да бъдат събрани D995 71 M
Лихви вкл. парични потоци по суапове и лихвени форуърди PTC 72 M
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми, от нотификационните таблици TC 73 M

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
* Предварителни данни
22.04.2024