Премини към основното съдържание

Производство и продажби в количество и стойност


ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015)  - 2021 ГОДИНА
Наименование на позицията Измерителна единица Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо1
Общо количество в т.ч. на ишлеме
количество
Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. - .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 30 774 434 720 .. 581 676 283 1 557 187
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. - .. ..
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 880 771 448 .. 513 496 333 152 031
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 - - - -
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 138 202 243 - 135 110 286 21 504
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 .. - 4 202 373 761 12 592
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 .. - .. ..
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 .. - 218 077 196 2 741
Шисти кг 08.11.40 .. - .. ..
Естествен пясък кг 08.12.11 7 518 087 577 - 7 282 470 576 ..
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 .. 1 444 200 880 .. ..
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 .. - .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 .. - .. ..
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. - .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. - .. 21 520
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 - - - -
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 279 919 933 .. 195 371 140 9 666
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 12 316 877 601 218 11 802 261 91 273
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 158 216 340 15 752 428 140 038 275 647 538
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 1 782 145 .. 1 996 961 26 190
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 .. - .. ..
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 822 262 - .. 4 444
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 6 282 209 - 6 302 536 13 830
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 859 883 - 874 884 5 011
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 11 712 813 - 14 598 526 53 075
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 .. - 5 267 61
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 - - - -
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 1 701 534 - 2 089 538 5 653
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - - - -
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 21 144 - 21 453 ..
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 267 836 - 269 374 190
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 59 472 - 62 810 168
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 - - - -
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 .. - .. 5 088
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 8 971 011 .. .. 4 881
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 .. 11 062 591 115 691 062 423 082
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 32 265 774 4 491 719 33 087 724 113 062
Мазнини от птици кг 10.12.30 1 991 388 391 871 1 699 731 4 797
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 6 062 820 947 415 5 500 881 51 080
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 349 752 - 398 788 1 209
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 15 495 911 .. 16 274 207 114 533
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 833 361 .. 812 132 10 420
Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 5 347 258 .. 5 324 298 25 121
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 101 627 585 303 480 101 952 284 670 029
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 25 673 911 69 896 25 766 635 150 287
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. - .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x x ..
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 414 916 - 417 474 3 390
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 16 854 - 16 386 ..
Риба, замразена кг 10.20.13 5 138 160 .. 4 910 049 17 230
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 961 541 - 939 391 10 300
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 .. - .. ..
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 .. - .. ..
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 - - - -
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. - .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 722 117 - 765 847 2 668
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 364 436 - 365 163 6 030
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 6 593 465 .. 6 148 855 35 629
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 100 288 - 99 701 747
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 .. - .. ..
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 471 877 - 415 279 3 366
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 746 278 - 747 085 9 088
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 2 083 662 .. 1 573 496 30 056
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 400 164 - 400 164 54
Картофи, замразени кг 10.31.11 .. - .. ..
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 - - - -
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 920 973 - 933 961 1 737
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7 % л 10.32.11 .. - .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 x x x 10 100
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. - .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 2 086 930 - 2 467 790 2 803
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 .. - .. ..
Сок от ябълки л 10.32.16 6 387 392 - 7 158 556 13 057
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 9 423 262 - 8 921 585 10 996
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 .. - 15 842 912 20 099
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 16 083 215 1 384 126 15 035 234 36 584
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 .. .. .. ..
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 .. - .. ..
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 2 233 770 .. 2 034 539 4 521
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 351 932 .. 286 883 394
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 .. 4 225 271 48 171 612 140 427
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 13 188 244 - 13 585 942 31 461
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 19 130 279 .. 15 823 877 56 205
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 .. .. .. ..
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 29 337 398 .. 27 010 920 154 036
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 9 793 839 - 10 809 418 30 478
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 603 725 036 57 372 763 184 175 106 308 070
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 35 173 905 .. 38 874 231 165 803
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. - .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x x 533
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 .. - .. ..
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 - - - -
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 .. - .. ..
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 643 390 234 71 802 596 537 699 350 1 166 721
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 62 330 263 .. .. ..
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 222 669 .. 224 341 1 601
Памучен линтер кг 10.41.30 - - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 902 293 411 .. 870 871 642 475 775
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 .. - .. 293
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. - .. ..
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 .. - .. ..
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 132 971 967 594 511 127 582 430 327 802
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 - - - -
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 - - - -
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 - - - -
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 .. .. .. ..
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 3 940 186 - 4 376 224 1 975
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 16 646 429 .. 14 924 154 30 185
Сладолед л 10.52.10 13 834 687 .. 13 582 637 43 079
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 6 342 529 .. 5 117 550 4 861
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 15 582 227 .. 15 157 502 17 678
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 468 537 396 9 452 463 422 835 239 249 326
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 5 073 333 .. 4 285 892 3 525
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 .. - .. ..
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 53 799 160 .. 52 808 193 120 408
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 .. .. .. ..
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 8 854 248 - 8 867 988 4 274
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 16 512 910 .. .. ..
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 .. 6 195 717 .. 48 422
Нишесте; инулин; пшеничен глутен; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. .. .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. - .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 .. - .. ..
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. - .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 291 140 786 475 921 290 928 867 369 022
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 82 525 580 - 84 641 315 444 963
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 18 846 995 - 17 652 314 83 007
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 .. .. .. ..
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 21 717 713 .. 21 114 694 111 904
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 9 273 377 .. 9 413 586 13 610
Кус-кус кг 10.73.12 - - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 .. - .. ..
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - - -
Меласа кг 10.81.14 .. - .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. - .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 - - - -
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. - .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 559 656 - 562 377 1 513
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 45 347 054 .. 13 659 420 80 440
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 9 867 348 .. 10 016 214 52 446
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 .. - .. 2 598
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 25 731 954 .. .. ..
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 730 705 - 731 584 4 425
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 .. - .. ..
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 317 015 - 317 010 2 386
Билков чай кг 10.83.15 2 117 328 .. 2 080 990 24 638
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 18 557 302 .. 17 190 737 16 376
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 22 843 382 .. 22 374 772 86 437
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 24 565 047 - 24 461 401 4 279
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 9 515 642 .. 7 668 620 41 227
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 909 400 - 840 279 5 508
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 18 995 002 .. 18 555 575 75 508
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 758 218 - 763 841 4 006
Други готови ястия кг 10.85.19 821 467 - 826 924 8 344
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 3 389 445 - 3 370 331 ..
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 1 173 694 - 1 125 119 7 693
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 .. - .. ..
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 .. - .. ..
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 1 414 241 - 1 413 186 10 828
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 8 544 840 .. 8 328 838 182 416
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 61 282 553 .. 60 022 589 245 961
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 1 004 814 231 .. 822 150 354 511 722
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 21 466 257 .. 20 718 117 7 969
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 88 562 163 - 88 168 890 ..
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 24 534 778 - 22 445 720 221 885
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 187 066 .. 165 157 811
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 114 536 617 5 481 050 78 109 520 204 877
Други ферментирали напитки л 11.03.10 19 601 999 .. 19 715 869 34 961
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 2 704 674 .. 2 011 145 5 570
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 .. - .. ..
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 45 848 522 - 47 069 350 24 414
Малц кг 11.06.10 38 679 420 - .. ..
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 909 375 392 .. 877 463 758 249 590
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 .. .. 492 613 155 334 153
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 x x x ..
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 4 182 394 - 3 503 209 22 418
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 .. - .. ..
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. - .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 - - - -
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 .. .. .. ..
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 .. - .. ..
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 .. .. .. ..
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. - .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 .. - .. ..
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 - - - -
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 - - - -
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 - - - -
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 5 997 246 .. 4 258 946 120 269
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 2 678 040 - 2 452 670 39 069
Шевни конци от памук кг 13.10.62 - - - -
Прежди от лен кг 13.10.71 .. - .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 - - - -
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 531 084 .. 345 552 6 277
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези влакна кг 13.10.82 2 070 863 - 1 940 917 14 189
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна кг 13.10.83 .. .. .. ..
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 .. .. .. ..
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 69 200 - 69 185 552
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - - - -
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 .. .. .. ..
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. - .. ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - - -
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 5 004 611 .. 2 770 970 12 651
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 .. .. 4 171 828 ..
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 5 461 935 - 5 656 170 46 493
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. - .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 .. - .. ..
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 .. - .. ..
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 - - - -
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x x ..
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x x 6 017
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x x 7 281
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. - .. 1 239
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 x x x 40 390
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 .. 5 328 .. ..
Спално бельо кг 13.92.12 2 575 745 606 802 .. ..
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 .. 289 663 36 457 ..
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 .. .. .. ..
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 740 610 8 329 704 765 17 044
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 x x x ..
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 18 665 471 .. 9 530 428 54 399
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 1 006 700 .. 211 240 ..
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 .. - .. 1 021
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 .. 13 764 142 37 787 141 243 371
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 1 538 995 379 297 .. 7 958
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. - .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 27 544 .. 5 963 166
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 .. - .. ..
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 .. - .. ..
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 614 920 .. 611 767 3 346
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 1 509 132 - 1 451 443 6 547
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 8 527 902 10 132 .. 33 496
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 .. - .. ..
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 .. .. .. ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 99 562 - 97 128 713
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 289 070 - 279 200 3 558
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x x ..
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x x 28
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x x ..
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 .. - .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 1 328 610 .. 731 930 11 206
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 5 375 142 .. 4 793 385 11 570
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 11 257 .. 5 218 1 676
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 372 465 744 812 663 865 25 944
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 1 414 249 867 906 746 676 27 782
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 141 247 53 573 96 033 3 068
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 198 401 .. 71 954 ..
Друго работно облекло бр. 14.12.30 1 642 952 819 585 913 133 17 389
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 1 717 059 1 311 347 .. 12 512
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 1 926 976 1 191 655 874 816 17 235
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 855 382 356 368 633 743 17 468
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 17 543 968 10 011 486 8 683 648 142 050
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 2 386 418 2 011 946 531 755 43 333
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 231 307 154 552 86 318 10 267
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 933 325 660 547 296 165 19 889
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 5 226 071 3 643 429 2 183 278 64 104
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 1 153 154 803 697 543 642 49 410
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 157 551 118 640 85 953 2 833
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 1 202 972 948 396 348 210 22 401
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 3 550 123 2 757 229 1 491 302 56 699
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 .. 4 185 387 2 235 673 51 904
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 1 700 735 1 041 863 770 705 12 978
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 7 132 429 .. 4 375 941 27 562
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 11 403 399 8 479 032 7 243 667 104 801
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 7 844 951 3 576 461 .. 39 236
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 1 938 034 1 490 663 742 983 21 547
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 782 403 354 287 467 852 5 803
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 2 966 074 2 489 985 1 290 912 40 126
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 .. 508 804 367 786 9 475
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 x x x ..
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 42 783 195 21 347 328 23 134 269 193 167
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x x 11 668
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 x x x ..
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 374 294 4 630 366 321 597
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 x x x 2 585
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x x 1 244
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 .. 888 569 .. ..
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 x x x 4 743
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 x x x 183
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 2 280 353 .. 811 334 7 745
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 .. - .. ..
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 .. 590 960 .. ..
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x x 2 094
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 - - - -
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 x x x ..
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 11 151 310 .. .. 181 040
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 x x x ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 - - - -
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 .. - .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 .. - .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. - .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 x x x -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 x x x ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 x x x 2 724
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x x 3 907
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 x x x 7 060
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 .. - .. ..
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 x x x 1 602
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално покритие отпред) чф. 15.20.11 450 728 .. 214 658 1 614
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 477 130 .. .. ..
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално покритие отпред и различни специални обувки) чф. 15.20.13 2 698 047 1 894 601 778 260 40 044
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 1 193 052 .. 876 758 ..
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 .. .. .. ..
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 .. .. .. ..
Обувки със защитно метално покритие отпред чф. 15.20.31 173 511 173 511 .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 .. - .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x x ..
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 612 987 1 121 594 538 177 645
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 x x x 30 978
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 .. - .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 95 925 - 95 925 266
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 3 871 517 - 3 880 475 7 944
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 7 268 099 - 7 031 338 1 222
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 .. - .. ..
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 .. - .. ..
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. - .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 97 757 - 98 601 17 097
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x x 283
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 869 858 - 418 181 169 589
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. - .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 .. - .. ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 24 547 317 - 21 902 534 75 825
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 .. - .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 - - - -
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 37 217 - 43 028 52 325
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 13 709 - 14 893 13 853
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 - - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 17 317 - 12 723 23 244
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 399 673 - 395 797 ..
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 202 713 .. 194 543 51 944
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. - .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 10 586 832 - 10 586 832 7 712
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x x 10 245
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 10 253 661 .. 10 519 884 146 852
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 121 066 - 121 066 1 049
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 17 738 213 - 17 765 993 30 586
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 226 885 - 661 562 1 245
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. - .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x x 3 403
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 x x x 83 411
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 207 413 510 .. 207 407 200 70 273
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 .. - .. ..
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. - .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 - - - -
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. - .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 .. - .. ..
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 - - - -
Хартия и картон, ръчно отляти кг 17.12.12 - - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 - - - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. .. .. ..
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 25 856 352 - 24 773 989 39 357
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 .. .. .. ..
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 .. - .. ..
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 60 687 164 - 39 206 845 35 706
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. - .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. - .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. - .. ..
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
кг 17.12.73 .. .. .. ..
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 .. - .. ..
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 .. - .. ..
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 .. .. .. ..
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 165 766 722 - 40 005 268 56 696
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 12 999 403 .. 12 613 135 58 815
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 189 437 371 6 512 702 182 144 699 339 742
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 27 307 047 .. 27 122 009 104 486
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 1 786 231 .. 1 782 890 9 593
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 42 564 538 - 41 476 805 141 242
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 18 727 589 .. 15 395 470 169 941
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 3 471 070 - 3 022 314 19 011
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤ 36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии кг 17.23.11 577 086 - 754 400 3 123
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 338 992 .. 220 492 ..
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 x x x 18 065
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 741 208 .. 732 909 2 905
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 .. - .. ..
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 .. .. .. ..
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 .. - .. ..
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 19 520 191 .. 14 680 357 37 678
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x x ..
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x x 46 615
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x x 91 087
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x x 14 808
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x x 104 796
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x x 75 954
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x x 325 557
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x x 15 948
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x x 7 619
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x x 446
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x x 12 996
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x x ..
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x x ..
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 .. .. .. 77 951
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 .. - .. ..
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 x x x ..
Хромни оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 - - - -
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 .. - .. ..
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 .. - .. ..
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 - - - -
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 x x x -
Металоиди кг 20.13.21 .. - .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 - - - -
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 x x x ..
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 x x x ..
Метални халогениди # 20.13.31 x x x 865
Хипохлорити, хлорати и перхлорати кг 20.13.32 .. - .. ..
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати кг 20.13.41 11 380 341 - 11 715 787 4 411
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 x x x ..
Карбонати # 20.13.43 x x x ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 .. - .. ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. - 541 801 ..
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 x x x ..
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. - .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. - -
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 - - - -
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 - - - -
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 22 576 221 .. 22 345 430 18 896
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 .. - .. ..
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 .. - .. ..
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 .. - .. ..
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 13 713 460 .. .. ..
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. - .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 .. - .. ..
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 - - - -
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 - - - -
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 - - - -
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. - .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 .. - .. ..
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. - .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 - - - -
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 33 121 - 40 551 149
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. - .. ..
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 - - - -
Дървени въглища кг 20.14.72 2 898 946 .. 2 774 646 3 057
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80 % обемни л 20.14.74 92 143 201 - 73 054 860 118 518
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 39 275 823 - 38 690 783 51 977
Отпадъчни луги при производството на целулозна маса, без таловото масло кг 20.14.80 - - - -
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. - .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 x x x ..
Карбамид кг N 20.15.31 .. - .. ..
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. - .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 .. - .. ..
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. - .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 .. - .. ..
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. - .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - - -
Калиев хлорид кг 20.15.51 - - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 - - - -
Натриев нитрат кг 20.15.60 - - .. ..
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. - .. 25 760
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 .. - .. ..
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. - .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 98 599 560 - 103 801 956 80 963
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 .. - .. ..
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 316 097 - 316 047 2 599
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 1 205 145 - 885 101 2 896
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 60 107 649 .. 44 921 968 72 457
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. - .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 .. - .. ..
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 19 731 469 .. 18 556 985 56 153
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 91 481 898 .. 24 629 391 48 021
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. - .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. - .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 .. - .. ..
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. - .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 .. - .. ..
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. - .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. - .. ..
Синтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 .. - .. ..
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 .. - .. ..
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 - - - -
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 .. - .. ..
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. - .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 671 911 - 671 089 3 112
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 23 274 680 - 21 369 249 44 555
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 .. - .. ..
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 - - - -
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 620 921 711 .. 555 465 768 158 524
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 - - - -
Печатарски мастила кг 20.30.24 670 132 - 670 185 4 241
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. - .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 7 875 264 .. 7 500 527 15 522
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 85 541 556 .. 81 942 659 132 743
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x x 145 618
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. - .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 685 334 - 1 584 835 5 207
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 .. - .. 981
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 429 449 - 422 229 19 873
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x x 4 079
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x x 9 444
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x x 203
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x x 81 460
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 x x x ..
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 6 193 976 82 831 6 298 184 53 068
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 x x x 63 118
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 32 293 450 .. 24 789 334 113 807
Барути и експлозиви кг 20.51.11 21 906 265 - 20 640 117 63 415
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 x x x ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. - .. 9 307
Кибрити кг 20.51.20 .. - .. ..
Лепила кг 20.52.10 2 347 943 - 2 318 629 9 770
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 3 577 618 .. .. 150 191
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 .. .. .. ..
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 - - .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 907 930 - 938 244 3 264
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 .. - .. 1 563
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 8 723 643 - 8 736 171 17 378
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 .. - .. ..
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 .. - .. ..
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 - - - -
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 20 398 - 20 150 992
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 .. - .. ..
Биодизел кг 20.59.58 199 481 484 .. .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 x x x 6 158
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 - - - -
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 .. - .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 - - - -
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 .. .. .. ..
Синтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 .. - .. ..
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. - .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 .. - .. ..
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x x ..
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. - .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. - .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x x 3 960
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. - .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. - .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 19 957 523 53 336 21 769 322 654 484
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. - 22 199 ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. - .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 x x x 21 190
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажни гуми, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 x x x ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 .. 13 989 .. ..
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 .. - .. ..
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 6 144 113 .. 6 004 636 34 071
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 23 682 574 .. 19 668 954 601 958
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. - .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. - .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. - .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 x x x ..
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. - .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 x x x 122 432
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 46 215 428 - 44 679 980 166 710
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 .. .. .. ..
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 7 416 825 .. 7 355 482 ..
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 165 160 450 .. 149 436 293 628 125
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 .. - .. ..
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 1 848 522 .. 1 433 014 9 680
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 88 395 751 .. 81 357 380 276 591
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 4 878 755 .. 4 888 958 33 292
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 14 065 473 .. 12 902 296 58 241
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 3 284 183 804 .. 3 117 893 318 263 958
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 .. 47 621 .. 229 118
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 .. - .. 1 728
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 9 141 899 - 8 784 018 ..
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 457 275 - 459 345 5 695
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 x x x 368 097
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 5 397 886 .. 5 109 017 34 381
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x x ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 181 019 .. 182 877 2 584
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 .. - .. ..
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 187 070 - 83 576 1 119
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 8 989 845 .. 9 015 787 56 688
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x x 3 594
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 .. - .. ..
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 318 829 - 318 784 2 963
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 x x x 222 103
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x x 164 785
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 x x x ..
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. - .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 .. .. .. ..
Предпазно стъкло # 23.12.12 x x x 133 755
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 x x x ..
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 x x x ..
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 .. - .. ..
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 .. - .. 21 733
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 - - - -
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 .. - .. ..
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 - - - -
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи; "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 - - - -
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 - - - -
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 x x x ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x x -
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 x x x 6 247
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 - - - -
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 9 399 803 - 8 381 542 12 489
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 1 854 094 - 1 845 519 2 303
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 447 122 - 387 809 6 857
Керамични плочки м2 23.31.10 29 656 860 - 31 195 287 251 157
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 x x x 48 321
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 x x x ..
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 .. - .. ..
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 .. - .. ..
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x x ..
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 3 204 700 - 3 356 777 183 630
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
кг 23.43.10 .. - .. 825
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 .. - .. ..
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 637 444 - 623 143 1 574
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 1 989 255 337 - .. ..
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 .. - .. ..
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 521 490 074 - 302 195 311 45 231
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 450 691 646 - 70 744 194 4 560
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 910 596 063 - 938 272 734 131 783
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 145 508 687 - 130 260 098 41 631
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 .. - .. ..
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 56 364 702 - 54 857 498 114 584
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 11 660 160 707 .. 10 991 685 908 427 388
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 322 950 845 - 314 616 113 51 579
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 - - - -
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 x x x -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 10 018 145 - 9 839 683 3 137
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 158 032 290 - 157 718 836 34 506
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 28 826 303 .. 27 191 008 19 564
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 .. .. 148 536 710 43 739
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 2 461 352 .. 2 464 001 39 961
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 .. - .. 2 630
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 .. - .. ..
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 x x x ..
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 .. .. 1 956 551 970 201 577
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на други форми на въглерода под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 - - - -
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 633 314 490 - 496 786 859 62 656
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - - -
Феросплави кг 24.10.12 - - - -
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 .. - .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. - .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. - .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 .. - .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 .. - .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 .. - .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 - - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 - - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 - - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 .. - .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. - .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. - .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 - - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 - - - -
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 - - .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. - .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 - - - -
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 .. - .. ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 - - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 103 320 244 19 179 053 81 464 018 170 901
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 299 758 658 53 826 073 248 267 964 477 793
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 .. - .. ..
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 .. - .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 26 790 161 - 26 823 933 ..
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. - .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 .. - .. ..
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. - -
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 .. 21 233 858 40 453 555 85 040
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 670 259 - 670 259 2 768
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 29 439 982 - 29 966 195 109 344
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 51 248 216 .. 43 787 098 73 226
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 - - - -
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. - .. ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 655 - 655 43 486
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 - - .. ..
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - - - -
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 .. - .. ..
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 .. - .. ..
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 .. - .. 363 024
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. - .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. - .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. - .. ..
Недеформирано олово кг 24.43.11 .. - .. ..
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. - .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 12 700 - 12 799 481
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. - .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 .. .. .. ..
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. - .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. - .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 353 823 297 .. .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. - .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 15 586 278 - 15 586 278 189 653
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. - .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 .. - .. ..
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 .. - .. ..
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 .. - .. ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 751 300 - 706 087 2 305
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 7 924 286 - 7 579 158 31 233
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 17 945 704 - 16 357 721 50 078
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. - .. ..
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 6 462 910 - 6 571 506 33 948
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 - - .. ..
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 .. .. .. ..
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 .. - .. 6 669
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 50 615 .. 48 031 164 658
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 .. - .. ..
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 14 499 919 .. 3 165 167 11 805
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 223 795 593 30 371 844 188 440 801 648 918
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 660 276 2 588 723 791 277 433
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 30 678 .. 13 199 21 880
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x x 942
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 .. .. .. 63 483
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 2 097 466 - 2 094 407 6 605
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 30 - 30 1 382
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 - - - -
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x x ..
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 50 651 - 50 098 ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 11 922 - 15 680 311
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x x 29 248
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x x 3 803
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x x 1 531
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x x ..
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x x ..
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x x 48 197
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x x ..
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x x 2 767
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x x ..
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x x ..
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x x 425 388
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 .. - .. 718
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 x x x -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 x x x -
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 .. - .. ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 .. - .. ..
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 1 020 190 - 1 013 867 3 131
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 x x x 9 795
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 7 941 807 .. 9 839 817 46 508
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 .. - .. ..
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 134 879 - 124 145 1 869
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 545 333 .. 522 834 15 741
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 .. .. 353 455 42 942
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 x x x 14 764
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 396 124 .. 496 085 15 204
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 107 483 - 58 217 23 579
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 .. - .. 204
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 .. - .. ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 .. - .. ..
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 x x x 131 457
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 548 992 - 590 031 4 233
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 .. - .. ..
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 20 835 323 - 26 174 955 50 516
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 7 985 926 - 7 915 834 14 880
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 x x x ..
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 3 273 302 .. 3 166 269 32 908
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 x x x 407
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 4 892 309 1 638 168 2 834 618 12 219
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 390 992 .. 511 078 6 127
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 219 285 .. .. ..
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 x x x 14 633
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 968 657 - 3 968 676 ..
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 x x x 28 432
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x x ..
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x x ..
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x x 4 000
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x x ..
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 x x x 616 082
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. .. - -
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. .. .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 .. - .. ..
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 102 696 .. 85 353 ..
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 12 501 280 .. .. 132 182
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 x x x ..
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 4 542 356 3 715 762 736 543 4 780
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 34 336 281 6 042 241 27 020 700 93 286
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. - .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 5 524 448 - 5 591 409 8 329
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 30 125 .. 42 367 27 865
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 - - - -
Настолни компютри бр. 26.20.13 6 910 .. 5 603 6 566
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 4 146 - 4 050 4 052
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 2 988 - 4 073 16 244
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 3 499 .. 1 581 ..
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 .. - .. ..
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 - - - -
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 - - - -
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 .. - .. 6 657
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x x ..
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 - - - -
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 .. - .. 18 507
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. - .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 388 383 .. 331 452 29 741
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x x 2 406
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 x x x 7 437
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 4 842 462 .. 4 686 772 52 796
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 - - - -
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 - - - -
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 .. .. .. ..
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 .. - .. ..
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 - - - -
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 - - - -
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. - .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 .. - .. ..
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 .. - .. ..
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 763 - 963 3 898
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 x x x ..
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x x -
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. - .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация # 26.51.11 x x x 1 566
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 .. - .. ..
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление # 26.51.20 x x x ..
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 .. - .. ..
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 .. - .. 462
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 - - - -
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 15 983 - 25 815 10 336
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. - .. ..
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 7 126 626 - 7 114 811 58 307
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 350 196 - 350 787 26 725
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 178 588 .. 170 832 9 431
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. - .. ..
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. - .. 275
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 x x x ..
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 731 081 .. 635 901 58 684
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x x 51 779
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x x 30 980
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 .. - .. ..
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 .. - .. ..
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 .. - .. ..
Часовникови механизми, комплектувани и сглобени бр. 26.52.21 - - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 .. - .. ..
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 x x x ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. - .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. - .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 x x x -
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. - .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 x x x -
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 x x x ..
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 .. - .. ..
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 .. - .. ..
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. - .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x x 1 321
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. - .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 .. - .. ..
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 65 703 - 64 933 2 662
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 546 601 .. 113 048 13 684
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 - - - -
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 .. - .. ..
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 41 874 - 35 283 13 280
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 77 045 - 69 678 26 481
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 - - - -
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 - - - -
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. - .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 .. - .. 3 865
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 .. - .. ..
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 1 277 339 .. 1 211 490 ..
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 .. - .. 16 006
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. .. 4 008 239 52 134
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x x 35 162
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 x x x 62 013
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 717 016 .. 532 488 93 775
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 346 623 .. 380 358 ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 .. - .. ..
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. .. .. ..
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 630 330 - 194 069 5 376
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 1 806 942 .. 1 454 704 165 940
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 .. - .. 59 542
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 x x x 316 855
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 .. - .. 1 203
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x x -
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 .. - .. 258 299
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 486 927 - 484 264 87 223
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 .. - .. ..
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x x 25 725
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 - - - -
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 .. .. .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 685 259 .. 2 555 708 5 306
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 36 721 428 - 36 926 271 252 993
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. - .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 113 020 996 1 974 427 .. 114 634
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. - .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 176 914 121 .. 118 811 923 108 386
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 .. - .. ..
Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“ бр. 27.40.11 .. - .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. - .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. - .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. - .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 .. - .. ..
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. .. .. ..
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 .. - .. 849
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 129 548 - 131 969 6 631
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена бр. 27.40.25 311 257 - 331 977 11 152
Други осветители # 27.40.30 x x x ..
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x x ..
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x x 3 566
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. - .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 - - - -
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 .. - .. ..
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 x x x 3 519
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 - - - -
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 .. - .. ..
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. - .. ..
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 1 239 499 - 1 241 571 184 971
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 .. - .. 18 141
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 .. - .. ..
Реотани кг 27.51.29 21 465 - 21 565 679
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x x 11 068
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 .. - .. ..
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 160 413 - 159 291 83 003
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 .. - .. ..
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 118 088 - 114 876 41 337
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x x 6 714
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x x 23 660
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 233 329 .. .. 3 598
Графитни електроди и други изделия от графит или други форми на въглерода, за електрическо приложение кг 27.90.13 .. - .. ..
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 191 880 .. 194 795 ..
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 1 571 - 1 571 ..
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x x ..
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x x ..
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 x x x 123 008
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 2 729 427 975 469 1 719 731 39 399
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 x x x ..
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 .. - .. ..
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 1 108 234 .. .. 2 029
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 x x x ..
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x x ..
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 .. .. - -
Парни турбини кВт 28.11.21 - - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 .. - .. ..
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x x -
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x x 5 966
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x x 3 428
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 .. .. .. ..
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 977 097 - 974 852 ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. - .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. - .. ..
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 .. - .. ..
Хидравлични системи бр. 28.12.16 .. - .. 8 261
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x x 35 637
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 .. - .. 2 133
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 .. - .. ..
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. - .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 10 633 - 10 654 4 683
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. - .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - - -
Други компресори бр. 28.13.28 .. - .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x x 7 720
Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x x 10 449
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 982 487 .. 929 910 40 898
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 .. - .. ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 76 275 878 .. 66 131 443 149 797
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x x 30 600
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. - .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. - .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 .. - 542 415 5 258
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. - .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 913 660 - 532 108 9 429
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 .. - .. ..
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 226 320 - 205 618 3 916
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 x x x ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x x ..
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x x 16 768
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 .. - .. ..
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 x x x 1 100
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 x x x 14 627
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x x 24 999
Полиспасти бр. 28.22.11 .. - .. ..
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 .. - .. ..
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. - .. ..
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 .. - .. 18 480
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 510 - 553 8 170
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 .. - .. ..
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 520 - 520 8 482
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 373 - 358 6 699
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x x 94 626
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 1 071 434 - 1 048 666 7 271
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 232 139 .. 257 012 52 993
Офис техника бр. 28.23.21 .. - .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x x 246 595
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. - .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 - - - -
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x x 5 739
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x x -
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 3 502 - 3 502 2 080
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 .. - .. ..
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 .. - .. ..
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 .. - .. 7 036
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 .. - .. ..
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 x x x 98 900
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 972 - 972 2 190
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. - .. ..
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. - .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 .. - .. 49 474
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 .. - .. 7 793
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 .. - .. ..
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 .. - .. 696
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 x x x 12 282
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 .. - .. ..
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. - .. ..
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 .. - .. ..
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 .. - .. ..
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 490 - 489 1 100
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x x 2 085
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 x x x ..
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x x 16 898
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x x 57 350
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x x 30 363
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - - -
Плугове бр. 28.30.31 .. - .. 1 349
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 1 676 - 1 737 9 475
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 - - - -
Разпръсквачи на торове бр. 28.30.34 36 - .. ..
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 1 682 - 1 749 8 250
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. - .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 .. - .. ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. - .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - - -
Други машини и приспособления за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 302 - 302 7 062
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 164 - 164 ..
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полурeмаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. - .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. - .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. - .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 296 - 299 3 362
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 .. - .. ..
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 673 - 669 1 061
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x x 9 592
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x x 15 413
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x x ..
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 14 - 32 3 183
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 187 - 187 40 447
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 .. - .. 30 670
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 62 - 62 3 250
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 48 - 48 1 822
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 .. - .. 5 875
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 .. - .. ..
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 .. - .. ..
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. - .. ..
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 .. - .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x x 15 249
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 .. - .. ..
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 x x x 28 949
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 30 - 36 3 735
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави кг 28.49.21 .. - .. ..
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 .. - .. ..
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 - - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x x 15 580
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 235 - 235 ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 x x x 6 188
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 - - - -
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. - .. ..
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 .. - .. ..
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 - - - -
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 .. - .. ..
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 - - - -
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. - .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 .. - .. ..
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x x 197 941
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x x 15 454
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 .. - .. ..
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 866 - 852 14 336
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 296 - 300 10 784
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 21 099 - 21 090 63 581
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 2 882 - 3 015 3 501
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 .. - .. ..
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 35 205 - 35 108 ..
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 188 - 83 18 088
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 127 - 127 8 746
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x x ..
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x x 28 396
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x x 4 358
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x x ..
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 - - - -
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 .. - .. ..
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 x x x -
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц # 28.94.21 x x x -
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 .. - .. ..
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 .. - .. ..
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 x x x ..
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 x x x ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 14 - 15 793
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x x ..
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 710 - 762 21 244
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x x 8 824
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. - .. ..
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 .. - .. ..
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 .. - .. ..
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 - - - -
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 .. - .. ..
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x x ..
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 x x x 46 202
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x x -
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x x ..
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x x 73 930
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 - - - -
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 - - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 .. - .. ..
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 - - - -
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 .. - .. ..
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 .. - .. ..
Автокранове бр. 29.10.51 - - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 - - .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 99 - 98 3 510
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 1 642 - 3 692 15 729
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. - .. 821
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 590 - 584 6 753
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 x x x 16 347
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 37 124 108 1 776 255 30 111 260 938 614
Свещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 x x x ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 .. - .. ..
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 x x x ..
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x x 976 072
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. - .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 x x x 253 033
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 x x x 588 686
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 - - - -
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 - - - -
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 - - - -
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 x x x -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
бр. 30.11.50 .. - .. ..
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x x ..
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x x ..
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 - - - -
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 189 - 199 919
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. - .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 - - - -
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 - - - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 1 069 - 1 132 231 014
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 x x x ..
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x x 30 932
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x x -
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 - - .. ..
Хеликоптери бр. 30.30.31 .. - .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 .. - .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x x -
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 395 343 - 394 706 732 786
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x x ..
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 381 371 .. 377 709 164 478
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 .. - .. ..
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 x x x 24 287
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 x x x ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. - .. 9 541
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 .. - .. 32 177
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 1 598 872 - 1 583 151 155 959
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. - .. 5 683
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x x 106 936
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x x 34 801
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 229 429 - 234 977 10 485
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 248 496 .. 251 466 60 028
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 119 317 .. 125 893 55 889
Кухненски мебели бр. 31.02.10 438 915 - 440 438 73 084
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 1 107 393 - .. 33 024
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 1 409 480 .. 1 330 954 173 953
Други мебели от метал кг 31.09.11 8 003 811 - 8 507 764 52 541
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 1 493 162 .. 1 506 987 351 635
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 701 094 .. 576 673 115 852
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 208 920 - 208 518 24 353
Монети кг 32.11.10 .. .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x x 9 879
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x x -
Бижута имитация кг 32.13.10 .. - .. 663
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. - .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. - .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. - .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x x 2 020
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 x x x ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - - - -
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x x ..
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x x 27 285
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 x x x 83 558
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x x 6 256
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 268 703 .. 249 503 ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 289 400 .. .. 2 125
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. - .. ..
Други игри и играчки, н.д. хил.лв 32.40.39 x x x ..
Карти за игра кг 32.40.41 .. .. .. ..
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 x x x 266 012
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 297 888 - 313 888 6 680
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. - .. ..
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 61 224 514 - 50 454 258 22 324
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 .. - .. ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 x x x 61 123
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x x 8 195
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 32 457 - 32 316 10 268
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 38 928 - 47 631 4 855
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 x x x ..
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. - .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 x x x 1 043
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 .. - .. ..
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 6 361 924 - 6 265 468 ..
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 .. - .. 7 744
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 x x x 64 366
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. - .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 x x x -
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 x x x ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 .. - .. 413
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 49 065 - 196 347 20 799
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x x ..
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x x 1 998
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 x x x -
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 .. - .. ..
Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 x x x ..
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 x x x ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 .. - .. ..
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x x 9 893
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 53 288 - 65 788 2 146
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 1 869 760 - 2 935 239 10 412
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x x 335
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 x x x ..
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x x 3 405
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x x 16 137
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x x 737
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x x 92 677
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x x ..
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x x 6 124
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x x 35 218
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x x 35 274
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x x 41 522
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x x 5 319
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x x 6 131
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x x 23 232
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x x 18 721
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x x 15 276
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x x 1 545
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x x 1 895
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x x 3 231
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x x 92 489
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x x 19 730
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x x 48 822
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x x 9 935
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x x 32 379
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x x 23 838
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x x 313 862
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x x 184 422
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x x 88 834
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x x 2 629
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x x 8 600
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x x 46 930
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x x 1 566
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x x 4 082
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x x 5 541
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x x -
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x x -
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x x 41 639
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x x -
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x x 32 247
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x x ..
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x x 19 778
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x x ..
Рециклирани метални суровини кг 38.32.20 2 461 472 .. 7 132 857 32 390
Рециклирани неметални суровини кг 38.32.30 22 003 551 .. 21 447 240 38 915

1включва продадената промишлена продукция, произведена за собствена сметка и продадена промишлена продукция по договор за изработка на ишлеме от ишлемодателя през отчетния период
-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗ
01.03.2023