Премини към основното съдържание

Наети лица


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2023 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 532 989 526 765 520 094  
Продукти за междинно потребление MIG_ING 157 568 156 234 153 446  
Енергийни продукти MIG_NRG 54 672 54 371 54 279  
Инвестиционни продукти MIG_CAG 113 259 112 098 111 715  
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 28 369 27 456 26 877  
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 179 121 176 606 173 777  
Добивна промишленост B 18 924 18 827 18 753  
Преработваща промишленост C 469 445 463 475 456 888  
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 068 28 911 28 898  
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 552 15 552 15 555  
Строителство F 126 092 125 565 124 498  
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 384 742 387 209 383 750  
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 284 34 441 34 338  
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 142 741 143 128 141 367  
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 207 717 209 640 208 045  
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 193 912 195 608 194 206  
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 539 389 564 934 541 478  
Транспорт, складиране и пощи - общо H 141 110 140 954 139 313  
Хотелиерство и ресторантьорство I 91 026 117 905 98 789  
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 119 015 118 281 118 401  
Операции с недвижими имоти L 20 073 20 434 20 449  
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 68 045 67 500 66 937  
Административни и спомагателни дейности N 100 120 99 860 97 589  

* Предварителни данни
05.12.2023