Премини към основното съдържание

Наети лица


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2021 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 544 255      
Продукти за междинно потребление MIG_ING 162 414      
Енергийни продукти MIG_NRG 55 772      
Инвестиционни продукти MIG_CAG 106 883      
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 29 174      
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 190 012      
Добивна промишленост B 19 295      
Преработваща промишленост C 479 348      
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 808      
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 804      
Строителство F 128 443      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 383 564      
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 129      
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 144 861      
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 204 574      
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191 454      
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 510 436      
Транспорт, складиране и пощи - общо H 140 387      
Хотелиерство и ресторантьорство I 80 355      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 105 917      
Операции с недвижими имоти L 18 760      
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 65 389      
Административни и спомагателни дейности N 99 628      

* Предварителни данни
23.06.2021