Премини към основното съдържание

Наети лица


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2021 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 544 255 542 247 537 265 534 671
Продукти за междинно потребление MIG_ING 162 414 163 864 162 632 162 939
Енергийни продукти MIG_NRG 55 772 55 523 55 130 54 781
Инвестиционни продукти MIG_CAG 106 883 105 788 105 723 103 656
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 29 174 29 220 28 482 28 496
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 190 012 187 852 185 298 184 799
Добивна промишленост B 19 295 19 246 19 137 18 963
Преработваща промишленост C 479 348 477 564 472 992 470 874
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 808 29 705 29 448 29 222
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 804 15 732 15 688 15 612
Строителство F 128 443 128 922 126 091 124 863
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 383 564 387 561 386 261 385 248
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 129 34 090 34 106 34 099
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 144 861 147 328 146 963 146 361
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 204 574 206 143 205 192 204 788
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191 454 192 705 191 663 191 481
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 510 436 542 630 526 334 516 814
Транспорт, складиране и пощи - общо H 140 387 140 404 139 973 138 688
Хотелиерство и ресторантьорство I 80 355 106 314 94 507 84 778
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 105 917 107 464 107 726 109 366
Операции с недвижими имоти L 18 760 19 528 18 536 18 333
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 65 389 65 540 65 347 65 841
Административни и спомагателни дейности N 99 628 103 380 100 245 99 808

* Предварителни данни
10.03.2022