Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 148.4 108.4 135.4
Добивна промишленост B 130.4 100.8 117.4
Добив на въглища B05 83.2 96.1 82.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 175.2 101.1 138.4
Добив на неметални материали и суровини B08 108.9 102.9 108.1
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 121.9 102.7 117.5
Производство на хранителни продукти C10 123.3 102.1 110.5
Производство на напитки C11 109.8 102.0 102.9
Производство на тютюневи изделия C12 108.4 100.0 102.4
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 110.2 101.2 104.6
Производство на облекло C14 107.9 100.4 101.6
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 106.4 100.1 101.8
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 135.3 103.0 126.8
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 116.1 103.2 112.4
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 111.4 103.0 108.6
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 157.3 109.6 154.1
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 111.5 100.0 102.2
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 113.4 101.4 113.5
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 111.5 105.3 107.7
Производство на основни метали C24 160.2 104.3 149.7
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 119.6 101.1 111.3
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 106.3 101.0 102.9
Производство на електрически съоръжения C27 122.2 101.5 113.4
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 112.7 99.6 103.5
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 110.0 100.1 105.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 110.9 100.0 100.3
Производство на мебели C31 120.4 102.5 108.6
Производство, некласифицирано другаде C32 99.2 100.0 100.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 117.8 100.0 101.4
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 198.8 116.5 166.9
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 198.8 116.5 166.9
Продукти за междинно потребление MIG_ING 132.6 104.2 125.5
Енергийни продукти MIG_NRG 182.6 114.6 163.1
Инвестиционни продукти MIG_CAG 115.8 100.2 105.5
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 119.1 102.1 107.4
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 116.4 101.4 106.7

".." - Конфиденциални данни
30.12.2021