Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, МАРТ 2024 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 147.7 96.7 87.3
Добивна промишленост B 146.2 102.9 100.1
Добив на въглища B05 119.7 102.5 110.9
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 167.8 104.2 95.0
Добив на неметални материали и суровини B08 150.2 101.8 106.2
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 150.2 99.5 98.9
Производство на хранителни продукти C10 158.0 100.0 98.2
Производство на напитки C11 138.6 99.5 104.8
Производство на тютюневи изделия C12 179.6 100.0 103.0
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 151.0 100.8 108.5
Производство на облекло C14 136.0 101.1 107.9
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм C15 146.6 100.4 99.6
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 175.0 98.6 90.5
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 135.7 100.0 95.4
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 134.9 99.6 100.3
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 156.3 98.6 87.3
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 117.1 99.3 92.5
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 134.5 100.8 100.4
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 160.8 102.2 103.1
Производство на основни метали C24 147.9 100.1 89.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 148.1 99.5 97.6
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 122.5 100.0 102.6
Производство на електрически съоръжения C27 144.8 100.2 101.2
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 143.7 100.0 104.8
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 139.1 100.6 106.7
Производство на превозни средства, без автомобили C30 126.1 100.0 104.5
Производство на мебели C31 162.4 100.8 106.7
Производство, некласифицирано другаде C32 102.8 100.0 100.4
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 154.1 100.3 108.1
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 141.4 90.9 69.4
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 141.4 90.9 69.4
Продукти за междинно потребление MIG_ING 150.2 100.4 95.1
Енергийни продукти MIG_NRG 143.2 91.9 74.7
Инвестиционни продукти MIG_CAG 144.3 100.0 101.4
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 154.5 100.6 105.9
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 153.3 100.1 101.4

".." - Конфиденциални данни
30.04.2024