Премини към основното съдържание

Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)


ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 140.7 105.8 131.0
Добивна промишленост B 137.7 101.0 112.5
Добив на въглища B05 83.2 96.1 82.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 179.4 101.3 123.5
Добив на неметални материали и суровини B08 111.7 102.5 108.0
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 123.3 101.8 119.4
Производство на хранителни продукти C10 122.4 102.1 111.0
Производство на напитки C11 109.4 101.8 102.7
Производство на тютюневи изделия C12 109.9 100.0 100.6
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 104.7 100.5 100.6
Производство на облекло C14 113.4 100.3 102.1
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 114.6 100.3 101.0
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 132.1 97.4 122.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 113.5 102.2 111.7
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 110.0 102.6 107.7
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 131.8 106.3 131.5
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 109.9 100.3 102.0
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 121.1 101.7 117.2
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 111.0 103.4 105.9
Производство на основни метали C24 172.9 102.1 150.9
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 115.5 100.9 109.4
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 99.7 100.4 100.0
Производство на електрически съоръжения C27 115.2 101.2 109.6
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 105.9 99.9 103.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 113.6 100.7 105.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 103.4 100.1 100.1
Производство на мебели C31 115.9 101.8 107.8
Производство, некласифицирано другаде C32 107.4 101.8 101.9
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 111.7 100.0 101.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 202.5 116.3 170.5
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 202.5 116.3 170.5
Продукти за междинно потребление MIG_ING 137.1 102.4 126.3
Енергийни продукти MIG_NRG 174.6 113.2 165.8
Инвестиционни продукти MIG_CAG 110.4 100.3 104.6
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 115.0 101.3 108.0
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 116.4 101.2 106.3

".." - Конфиденциални данни
30.12.2021