Премини към основното съдържание

Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)


ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЮНИ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 166.8 103.4 141.4
Добивна промишленост B 152.9 100.8 118.7
Добив на въглища B05 96.2 104.7 103.3
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 190.6 99.7 119.0
Добив на неметални материали и суровини B08 133.0 101.3 124.7
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 149.6 104.4 129.9
Производство на хранителни продукти C10 151.1 102.6 128.0
Производство на напитки C11 118.9 101.5 110.5
Производство на тютюневи изделия C12 111.8 100.7 102.2
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 115.5 100.2 112.5
Производство на облекло C14 120.6 102.1 107.1
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 122.8 100.5 108.3
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 162.1 106.4 133.7
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 142.1 103.4 132.2
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 126.8 105.0 120.2
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 162.5 103.3 145.4
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 116.0 101.4 105.8
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 139.3 103.4 119.2
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 127.5 102.7 120.9
Производство на основни метали C24 188.9 101.1 120.6
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 142.4 104.2 126.6
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 108.4 102.9 109.4
Производство на електрически съоръжения C27 125.8 100.5 113.1
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 116.6 101.4 111.2
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 119.4 101.7 106.8
Производство на превозни средства, без автомобили C30 105.5 100.6 102.3
Производство на мебели C31 131.3 103.7 118.2
Производство, некласифицирано другаде C32 110.2 99.7 103.4
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 119.5 103.8 107.5
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 230.1 101.4 183.2
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 230.1 101.4 183.2
Продукти за междинно потребление MIG_ING 156.7 102.1 124.2
Енергийни продукти MIG_NRG 220.2 105.1 190.9
Инвестиционни продукти MIG_CAG 122.2 102.3 112.2
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 128.3 102.7 115.3
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 133.4 102.2 117.0

".." - Конфиденциални данни
29.07.2022