Премини към основното съдържание

Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 157.8 107.9 128.0
Добивна промишленост B 320.7 126.9 148.4
Добив на въглища B05 .. .. ..
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 263.5 228.4 289.4
Добив на неметални материали и суровини B08 235.1 116.0 140.3
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 154.3 109.4 124.4
Производство на хранителни продукти C10 193.4 107.6 133.6
Производство на напитки C11 167.1 119.9 107.3
Производство на тютюневи изделия C12 47.7 137.4 164.3
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 113.8 83.0 122.0
Производство на облекло C14 87.0 104.0 125.3
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 84.7 107.4 115.9
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 132.9 101.5 118.5
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 128.2 86.6 100.5
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 155.1 108.7 110.1
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 200.6 92.1 111.2
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 162.2 121.2 106.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 190.4 97.2 114.0
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 158.3 100.9 125.5
Производство на основни метали C24 187.0 135.9 157.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 151.9 104.0 119.8
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 334.7 95.4 154.8
Производство на електрически съоръжения C27 197.3 106.3 124.2
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 154.9 107.0 115.6
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 162.6 108.8 87.0
Производство на превозни средства, без автомобили C30 284.9 99.8 124.6
Производство на мебели C31 153.4 104.4 105.4
Производство, некласифицирано другаде C32 184.0 134.5 168.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 97.2 81.0 63.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 202.6 72.4 403.9
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 202.6 72.4 403.9
Продукти за междинно потребление MIG_ING 187.4 113.2 137.2
Енергийни продукти MIG_NRG 55.9 77.9 153.5
Инвестиционни продукти MIG_CAG 170.6 104.5 104.9
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 197.2 100.4 116.3
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 138.2 109.1 125.6

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.01.2022