Премини към основното съдържание

Общи индекси на оборота в промишлеността (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 177.6 108.5 151.7
Добивна промишленост B 206.4 110.5 152.0
Добив на въглища B05 106.9 91.7 164.4
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 239.3 129.3 189.8
Добив на неметални материали и суровини B08 211.8 107.8 126.5
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 149.8 107.8 123.9
Производство на хранителни продукти C10 171.2 110.4 134.9
Производство на напитки C11 56.8 104.3 70.8
Производство на тютюневи изделия C12 77.9 117.1 142.5
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 128.2 89.2 110.5
Производство на облекло C14 93.8 105.1 123.1
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 90.9 102.5 97.5
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 120.8 101.8 127.5
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 125.3 99.3 116.5
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 152.6 118.3 135.2
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 207.0 94.2 133.7
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 153.7 116.6 108.8
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 176.7 99.1 121.9
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 158.3 111.9 119.3
Производство на основни метали C24 189.9 129.4 160.7
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 148.5 104.7 105.9
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 309.4 99.5 144.4
Производство на електрически съоръжения C27 192.6 108.3 124.3
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 138.7 108.1 119.2
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 158.0 110.4 82.4
Производство на превозни средства, без автомобили C30 233.9 100.1 104.8
Производство на мебели C31 140.7 104.0 115.8
Производство, некласифицирано другаде C32 193.1 131.0 144.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 111.6 88.1 89.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 272.4 110.0 270.1
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 272.4 110.0 270.1
Продукти за междинно потребление MIG_ING 181.5 109.8 138.1
Енергийни продукти MIG_NRG 211.3 107.5 231.7
Инвестиционни продукти MIG_CAG 154.3 105.5 100.6
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 176.8 100.1 110.8
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 135.6 111.4 124.9

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.01.2022