Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Промишленост - общо B_TO_E36 115.2 1.4
Добивна промишленост B 123.3 8.2
Добив на въглища B05 115.2 0.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 134.7 23.7
Добив на неметални материали и суровини B08 142.2 1.5
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C 117.3 0.7
Производство на хранителни продукти C10 115.5 1.1
Производство на напитки C11 65.1 5.2
Производство на тютюневи изделия C12 37.3 1.4
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 115.1 -9.4
Производство на облекло C14 75.8 2.4
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 71.2 2.2
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 78.4 2.0
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 104.0 -2.5
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 124.5 2.1
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20 129.9 0.4
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 118.9 -1.2
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 141.9 -1.4
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 127.8 5.0
Производство на основни метали C24 103.9 -0.2
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 114.8 -1.3
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 272.0 -3.5
Производство на електрически съоръжения C27 150.9 3.0
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 119.5 -0.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 118.2 16.5
Производство на превозни средства, без автомобили C30 219.5 -3.4
Производство на мебели C31 107.0 -2.5
Производство, некласифицирано другаде C32 171.3 31.1
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 94.4 -17.4
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 103.2 -2.6
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 103.2 -2.6
Продукти за междинно потребление MIG_ING 130.4 2.6
Енергийни продукти MIG_NRG 101.0 -1.3
Инвестиционни продукти MIG_CAG 126.7 -2.2
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 135.7 -2.3
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 100.4 2.6

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.01.2022