Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, АПРИЛ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Промишленост - общо B_TO_E36 126.0 -0.4
Добивна промишленост B 118.5 -16.3
Добив на въглища B05 120.6 -19.4
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 103.2 -20.5
Добив на неметални материали и суровини B08 151.9 -6.1
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C 132.5 3.3
Производство на хранителни продукти C10 129.1 0.7
Производство на напитки C11 94.9 3.5
Производство на тютюневи изделия C12 39.7 11.0
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 118.5 0.8
Производство на облекло C14 87.1 3.5
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 76.3 4.5
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 107.2 -1.2
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 107.6 -1.1
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 121.0 2.3
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20 129.9 -10.5
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 127.3 10.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 149.5 0.1
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 131.7 0.3
Производство на основни метали C24 115.1 -1.7
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 183.5 45.4
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 285.8 14.0
Производство на електрически съоръжения C27 164.6 4.4
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 131.3 -0.5
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 135.4 -11.5
Производство на превозни средства, без автомобили C30 228.1 8.4
Производство на мебели C31 111.9 -3.5
Производство, некласифицирано другаде C32 216.5 1.3
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 114.8 -12.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 96.0 -19.9
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 96.0 -19.9
Продукти за междинно потребление MIG_ING 135.6 -1.3
Енергийни продукти MIG_NRG 101.3 -17.8
Инвестиционни продукти MIG_CAG 159.0 11.3
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 147.7 4.9
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 114.1 3.8

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.06.2022