Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, МАРТ 2023 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36  123.2  110.4 91.0
Добивна промишленост B  116.9  105.8 85.7
Добив на въглища B05 70.8 75.1 49.0
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07  155.1  120.5  119.4
Добив на неметални материали и суровини B08  133.2  125.6 91.8
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C  135.6  115.9 98.9
Производство на хранителни продукти C10  114.2  118.8 86.4
Производство на напитки C11  105.3  145.2  109.7
Производство на тютюневи изделия C12 31.5  108.4 88.1
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 99.7  111.2 75.7
Производство на облекло C14 86.5  104.2 99.5
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 83.2  140.2  114.2
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 83.3  120.0 75.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17  105.9  110.5 92.7
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18  113.1  118.3 92.6
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20  131.9  120.8 81.8
Производство на лекарствени вещества и продукти C21  126.1  109.0 97.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22  140.7  112.4 87.6
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23  126.4  117.7 96.4
Производство на основни метали C24  109.4  113.4 85.7
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25  179.1  122.8  143.3
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26  295.5  118.7  110.5
Производство на електрически съоръжения C27  185.4  111.4  105.4
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28  133.4  111.5 93.3
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29  181.5  114.4  107.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30  355.4  122.3  148.5
Производство на мебели C31 91.3  112.1 74.7
Производство, некласифицирано другаде C32  229.3  120.7  105.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33  122.7  110.8 87.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 81.2 87.0 60.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 81.2 87.0 60.7
Продукти за междинно потребление MIG_ING  138.1  115.9 95.1
Енергийни продукти MIG_NRG 81.1 86.4 62.4
Инвестиционни продукти MIG_CAG  177.2  119.5  117.8
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG  158.2  108.6  100.4
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG  109.3  117.7 94.1

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.05.2023