Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, АПРИЛ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 121.6 90.1 113.2
Добивна промишленост B 109.0 79.1 105.2
Добив на въглища B05 101.9 70.6 152.3
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 103.2 79.5 85.7
Добив на неметални материали и суровини B08 148.0 95.9 102.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 132.4 97.1 112.9
Производство на хранителни продукти C10 120.9 91.9 106.6
Производство на напитки C11 86.7 105.9 140.4
Производство на тютюневи изделия C12 45.7 128.0 102.0
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 115.4 88.1 98.5
Производство на облекло C14 81.3 93.3 118.6
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 70.3 96.1 97.9
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 104.8 94.9 120.4
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 104.4 91.3 105.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 116.4 95.3 98.9
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 125.8 78.0 121.9
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 125.8 97.1 110.8
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 140.9 87.6 91.9
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 133.3 102.4 114.2
Производство на основни метали C24 120.2 94.3 97.5
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 185.7 146.6 141.9
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 276.0 103.2 134.1
Производство на електрически съоръжения C27 157.0 89.9 97.0
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 132.3 92.7 111.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 134.4 81.0 100.0
Производство на превозни средства, без автомобили C30 249.3 104.9 96.5
Производство на мебели C31 103.0 84.3 98.6
Производство, некласифицирано другаде C32 211.6 97.3 157.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 102.9 76.8 106.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 86.1 64.4 119.8
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 86.1 64.4 119.8
Продукти за междинно потребление MIG_ING 134.2 92.2 105.2
Енергийни продукти MIG_NRG 90.7 69.8 119.0
Инвестиционни продукти MIG_CAG 163.1 109.1 126.8
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 142.9 91.6 97.4
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 108.5 94.9 114.6

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.06.2022