Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 123.9 105.8 115.0
Добивна промишленост B 135.1 107.7 143.5
Добив на въглища B05 129.1 94.9 198.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 134.7 123.7 139.2
Добив на неметални материали и суровини B08 157.7 105.1 107.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 126.7 104.5 107.8
Производство на хранителни продукти C10 124.7 101.8 111.7
Производство на напитки C11 62.5 105.6 77.5
Производство на тютюневи изделия C12 37.0 103.7 94.1
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 121.3 92.2 121.1
Производство на облекло C14 78.4 105.6 118.9
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 81.0 106.8 103.4
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 85.5 107.2 101.7
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 106.2 98.8 107.9
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 144.6 115.1 126.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 133.4 102.7 117.2
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 132.9 113.9 103.0
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 151.2 98.3 101.5
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 140.4 105.3 113.9
Производство на основни метали C24 112.9 103.6 96.0
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 125.5 104.1 96.0
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 307.0 102.3 155.7
Производство на електрически съоръжения C27 167.9 109.3 115.5
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 130.9 105.9 118.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 132.0 121.0 71.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 230.1 102.2 108.0
Производство на мебели C31 118.3 102.5 107.0
Производство, некласифицирано другаде C32 189.4 133.0 162.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 105.9 88.5 83.2
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 111.8 112.3 148.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 111.8 112.3 148.0
Продукти за междинно потребление MIG_ING 138.5 105.0 114.7
Енергийни продукти MIG_NRG 107.9 107.3 142.7
Инвестиционни продукти MIG_CAG 140.6 104.2 98.5
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 148.0 102.2 108.3
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 107.9 107.5 111.6

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.01.2022