Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Промишленост - общо B_TO_E36 122.8 13.2
Добивна промишленост B 133.9 42.3
Добив на въглища B05 129.1 98.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 134.7 39.2
Добив на неметални материали и суровини B08 157.7 7.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C 125.2 5.5
Производство на хранителни продукти C10 123.1 9.2
Производство на напитки C11 62.0 -23.6
Производство на тютюневи изделия C12 37.0 -5.9
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 118.8 16.9
Производство на облекло C14 77.3 13.4
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 80.3 -1.6
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 83.9 -1.5
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 105.1 5.9
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 141.9 22.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20 132.0 14.9
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 130.1 -0.7
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 148.4 -1.8
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 139.0 11.9
Производство на основни метали C24 112.9 -4.0
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 125.5 -4.0
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 301.2 50.6
Производство на електрически съоръжения C27 164.8 11.8
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 128.6 15.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 132.0 -28.1
Производство на превозни средства, без автомобили C30 230.1 8.0
Производство на мебели C31 115.9 3.4
Производство, некласифицирано другаде C32 189.4 62.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 105.9 -16.8
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 111.8 48.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 111.8 48.0
Продукти за междинно потребление MIG_ING 136.9 12.5
Енергийни продукти MIG_NRG 107.9 42.7
Инвестиционни продукти MIG_CAG 138.9 -3.5
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 145.0 4.5
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 106.1 7.4

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.01.2022