Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, АПРИЛ 2022 ГОДИНА 1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Промишленост - общо B_TO_E36 123.2 16.9
Добивна промишленост B 109.0 7.0
Добив на въглища B05 101.9 52.3
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 103.2 -14.3
Добив на неметални материали и суровини B08 148.0 2.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C 134.7 17.8
Производство на хранителни продукти C10 123.2 11.5
Производство на напитки C11 87.2 42.3
Производство на тютюневи изделия C12 45.7 2.0
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 118.8 5.8
Производство на облекло C14 81.4 26.2
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 70.3 -0.6
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 107.6 28.0
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 106.1 9.6
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 119.5 5.7
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20 127.7 25.3
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 128.1 16.3
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 144.7 -1.9
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 135.2 18.2
Производство на основни метали C24 120.2 -2.5
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 185.7 41.9
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 283.4 43.1
Производство на електрически съоръжения C27 165.1 5.3
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 135.7 18.8
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 134.4 0.0
Производство на превозни средства, без автомобили C30 249.3 -3.5
Производство на мебели C31 106.0 5.6
Производство, некласифицирано другаде C32 211.6 57.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 102.9 6.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 86.1 19.8
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 86.1 19.8
Продукти за междинно потребление MIG_ING 136.4 9.4
Енергийни продукти MIG_NRG 90.7 19.0
Инвестиционни продукти MIG_CAG 165.8 32.1
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 147.1 4.5
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 109.6 20.2

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.06.2022