Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА 1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Промишленост - общо B_TO_E36  125.6 11.0
Добивна промишленост B  126.3 - 2.4
Добив на въглища B05  114.8 0.0
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07  124.1 - 6.7
Добив на неметални материали и суровини B08  167.9 5.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C  134.6 13.8
Производство на хранителни продукти C10  122.2 3.7
Производство на напитки C11 99.3 43.3
Производство на тютюневи изделия C12 41.3 - 7.5
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13  106.1 - 10.3
Производство на облекло C14 80.4 15.3
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 67.3 - 0.3
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 89.3 - 5.2
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 99.2 - 9.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18  106.7 - 5.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20  113.4 - 3.3
Производство на лекарствени вещества и продукти C21  117.7 4.7
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22  139.0 - 4.0
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23  142.7 8.7
Производство на основни метали C24  108.6 25.7
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25  164.2 30.7
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26  330.9 45.9
Производство на електрически съоръжения C27  173.5 9.3
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28  129.7 12.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29  160.1 39.3
Производство на превозни средства, без автомобили C30  304.1 35.3
Производство на мебели C31  109.6 - 1.7
Производство, некласифицирано другаде C32  221.5 22.0
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33  134.2 5.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 90.6 4.6
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 90.6 4.6
Продукти за междинно потребление MIG_ING  134.9 6.5
Енергийни продукти MIG_NRG 98.5 5.6
Инвестиционни продукти MIG_CAG  172.6 30.6
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG  153.3 7.1
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG  109.0 9.1

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.11.2022