Премини към основното съдържание

Брой на предприятията

Динамичен ред: NF_Ent1.1.xls

Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Брой)
Икономически дейности 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо 449 481 420 011 24 178 4 529 763
Селско, горско и рибно стопанство 46 119 44 514 1 492 103 10
Добивна промишленост 336 229 70 28 9
Преработваща промишленост 30 226 23 593 4 919 1 450 264
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4 368 4 252 73 27 16
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 846 593 154 65 34
Строителство 23 807 20 761 2 553 465 28
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 137 830 130 686 6 261 794 89
Транспорт, складиране и пощи 23 006 20 956 1 727 272 51
Хотелиерство и ресторантьорство 24 794 22 265 2 224 290 15
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 17 440 16 023 1 046 297 74
Операции с недвижими имоти 28 546 28 108 402 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 49 909 48 676 1 080 132 21
Административни и спомагателни дейности 12 162 10 992 858 252 60
Образование 4 271 4 073 171 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 14 649 13 654 700 216 79
Култура, спорт и развлечения 5 387 5 042 265 71 9
Други дейности 25 785 25 594 183 8 -

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
30.11.2023