Премини към основното съдържание

Дълготрайни материални активи

Динамичен ред: NF_Ent1.3.xls

Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Хиляди левове)
Икономически дейности 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо 131 756 547 44 210 368 21 813 850 19 313 227 46 419 102
Селско, горско и рибно стопанство 10 338 342 4 090 783 4 234 166 1 352 211 661 182
Добивна промишленост 1 798 815 147 765 138 413 169 323 1 343 314
Преработваща промишленост 19 525 443 1 835 606 4 049 980 6 078 554 7 561 303
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 15 578 384 4 343 409 426 934 613 276 10 194 765
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 198 579 120 140 157 420 289 581 631 438
Строителство 6 809 148 3 428 004 1 537 095 1 377 236 466 813
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15 163 942 4 002 410 3 896 235 3 032 676 4 232 621
Транспорт, складиране и пощи 20 379 333 1 435 557 1 402 528 1 421 401 16 119 847
Хотелиерство и ресторантьорство 6 995 761 1 645 713 1 635 876 2 905 242 808 930
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 928 827 603 420 718 021 325 669 2 281 717
Операции с недвижими имоти 20 825 440 17 896 134 2 029 716 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 2 406 670 1 709 485 455 158 202 239 39 788
Административни и спомагателни дейности 2 995 669 1 867 979 641 979 288 658 197 053
Образование 173 760 88 581 30 432 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 122 563 366 007 221 610 336 819 1 198 127
Култура, спорт и развлечения 1 185 080 346 969 199 787 312 491 325 833
Други дейности 330 791 282 406 38 500 9 885 -

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
30.11.2023