Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица

Динамичен ред: NF_Ent1.2.xls

Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Брой)
Икономически дейности 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо 2 188 285 714 411 472 114 442 188 559 572
Селско, горско и рибно стопанство 106 592 60 797 26 897 8 914 9 984
Добивна промишленост 18 700 436 1 515 3 032 13 717
Преработваща промишленост 489 182 57 174 105 638 149 395 176 975
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 32 669 4 402 1 377 2 568 24 322
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 31 483 1 495 3 509 6 738 19 741
Строителство 143 987 42 984 48 780 40 801 11 422
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 490 443 231 886 118 080 73 367 67 110
Транспорт, складиране и пощи 161 507 44 247 32 459 25 781 59 020
Хотелиерство и ресторантьорство 124 422 49 375 40 912 27 051 7 084
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 136 037 25 572 22 329 31 427 56 709
Операции с недвижими имоти 40 493 29 820 7 075 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 118 083 72 289 19 887 12 597 13 310
Административни и спомагателни дейности 107 019 17 750 17 974 24 862 46 433
Образование 12 706 6 832 3 437 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 111 363 25 975 14 073 22 980 48 335
Култура, спорт и развлечения 24 459 7 756 5 254 7 253 4 196
Други дейности 39 140 35 621 2 918 601 -

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
30.11.2023