Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 2 128 574 670 877 470 575 435 345 551 777
Северна и Югоизточна България 828 783 286 877 195 845 168 588 177 473
Северозападен 140 605 49 636 32 737 30 242 27 990
Северен централен 189 022 61 606 44 205 44 943 38 268
Североизточен 236 015 82 876 60 858 47 835 44 446
Югоизточен 263 141 92 759 58 045 45 568 66 769
Югозападна и Южна централна България 1 299 791 384 000 274 730 266 757 374 304
Югозападен 934 436 261 278 189 729 181 405 302 024
Южен централен 365 355 122 722 85 001 85 352 72 280
30.11.2022