Премини към основното съдържание

Дълготрайни материални активи

Динамичен ред: NF_Ent2.3.xls

Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 131 756 547 44 210 368 21 813 850 19 313 227 46 419 102
Северна и Югоизточна България 45 081 424 16 186 672 10 285 538 9 259 939 9 349 275
Северозападен 6 169 846 2 380 119 1 743 178 1 378 452 668 097
Северен централен 9 333 199 2 805 803 2 635 951 2 225 443 1 666 002
Североизточен 13 520 379 4 920 550 2 810 692 2 986 779 2 802 358
Югоизточен 16 058 000 6 080 200 3 095 717 2 669 265 4 212 818
Югозападна и Южна централна България 86 675 123 28 023 696 11 528 312 10 053 288 37 069 827
Югозападен 69 317 180 21 000 827 8 109 323 6 681 537 33 525 493
Южен централен 17 357 943 7 022 869 3 418 989 3 371 751 3 544 334
30.11.2023