Премини към основното съдържание

Разходи за дейността

Динамичен ред: NF_Ent2.5.xls

Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 503 218 099 115 248 643 108 846 383 139 456 760 139 666 313
Северна и Югоизточна България 162 752 937 40 602 832 37 849 250 42 643 249 41 657 606
Северозападен 26 246 425 5 427 791 5 135 724 4 414 341 11 268 569
Северен централен 42 053 103 7 033 678 8 549 158 18 320 069 8 150 198
Североизточен 45 825 143 13 562 110 12 150 249 11 556 176 8 556 608
Югоизточен 48 628 266 14 579 253 12 014 119 8 352 663 13 682 231
Югозападна и Южна централна България 340 465 162 74 645 811 70 997 133 96 813 511 98 008 707
Югозападен 277 819 864 60 227 395 55 454 127 81 002 391 81 135 951
Южен централен 62 645 298 14 418 416 15 543 006 15 811 120 16 872 756
30.11.2023