Премини към основното съдържание

Брутен национален доход (БНД) - национално ниво

Динамичен ред: GNI_1.1_ESA_2010.xls

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД
(Млн.левове)
    Код по ЕСС 2010 2022
  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД    
1 Продукция на стоки и услуги /по базисни цени/ P1 354 751
2 Междинно потребление /по покупни цени/ P2 205 587
3 Брутна добавена стойност /по базисни цени/ B1G 149 164
4 Данъци върху продуктите D21 24 936
5 Субсидии върху продуктите D31 6 291
 
  МЕТОД НА РАЗХОДИТЕ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ    
6 Крайно потребление P3 128 237
7 Крайни потребителски разходи на домакинствата P3 96 703
8 Крайни потребителски разходи на НТО, обслужващи домакинствата P3 787
9 Крайни потребителски разходи на правителството P3 30 747
10 Бруто капиталообразуване P5 39 228
11 Бруто капиталообразуване в основен капитал P51g 28 627
12 Физическо изменение на запасите P52 10 595
13 Придобиване минус намаление на ценности P53 6
14 Износ на стоки и услуги P6 116 114
15 Внос на стоки и услуги P7 115 769
 
  МЕТОД НА ДОХОДИТЕ    
16 Компенсация на наетите лица D1 70 304
17 Брутен опериращ излишък и смесен доход B2G+B3G 80 730
18 Данъци върху продуктите и вноса D2 27 465
19 Субсидии D3 10 690
 
20 Брутен вътрешен продукт B1*G 167 809
 
21 Компенсация на наетите лица получена от Останал свят D1 1 424
22 Компенсация на наетите лица платена на Останал свят D1 299
23 Данъци върху производството и вноса платени на институциите в ЕС D2 439
24 Субсидии получени от институциите на ЕС D3 1 765
25 Доход от собственост получен от Останал свят D4 1 698
26 Доход от собственост платен на Останал свят D4 9 638
 
27 Брутен национален доход B5*G 162 320
19.10.2023