Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2019 ГОДИНА *)
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо-
западен
Северен централен Северо-
източен
Юго-
източен
Юго-
западен
Южен централен
Добивна промишленост 19 184 305 1 419 468 8 212 5 392 3 388
Преработваща промишленост 539 693 51 822 77 193 53 030 77 755 135 285 144 608
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 31 407 4 522 795 2 532 6 244 13 871 3 443
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 32 961 3 046 3 180 4 252 4 403 12 540 5 540
Строителство 155 877 7 420 11 168 22 880 22 439 67 920 24 050
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 516 549 35 747 45 231 66 072 66 064 215 108 88 327
Транспорт, складиране и пощи 174 273 11 200 18 395 19 416 18 667 77 001 29 594
Хотелиерство и ресторантьорство 153 407 8 129 10 307 23 924 29 524 55 873 25 650
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 114 529 1 496 2 926 5 699 3 121 93 878 7 409
Операции с недвижими имоти 39 886 1 894 2 344 5 571 5 170 19 854 5 053
Професионални дейности и научни изследвания 117 106 3 450 5 579 11 977 9 092 74 262 12 746
Административни и спомагателни дейности 117 148 3 078 4 827 11 337 8 989 78 221 10 696
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 5 523 404 568 833 817 1 999 902

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
30.11.2020