Премини към основното съдържание

Брой на местните единици


БРОЙ МЕСТНИ ЕДИНИЦИ ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2019 ГОДИНА *)
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо-
западен
Северен централен Северо-
източен
Юго-
източен
Юго-
западен
Южен централен
Добивна промишленост 354 39 22 37 60 118 78
Преработваща промишленост 31 926 2 714 3 609 3 723 4 043 9 946 7 891
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1 889 150 120 190 456 565 408
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 976 92 111 124 124 369 156
Строителство 21 336 1 080 1 461 2 892 2 961 9 643 3 299
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 150 054 12 210 14 279 19 194 22 620 51 841 29 910
Транспорт, складиране и пощи 23 407 1 719 2 350 2 649 3 374 9 549 3 766
Хотелиерство и ресторантьорство 28 016 2 258 2 403 3 233 5 736 9 100 5 286
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 389 554 790 1 511 988 10 050 1 496
Операции с недвижими имоти 24 704 1 124 1 616 4 001 3 395 11 299 3 269
Професионални дейности и научни изследвания 47 695 1 774 2 857 5 264 4 423 27 365 6 012
Административни и спомагателни дейности 12 311 570 842 1 655 1 540 5 989 1 715
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 426 277 389 532 539 1 065 624

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
30.11.2020