Премини към основното съдържание

Брой на местните единици


БРОЙ МЕСТНИ ЕДИНИЦИ ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2021 ГОДИНА *)
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо- западен Северен централен Северо- източен Юго- източен Юго- западен Южен централен
Добивна промишленост 379 43 24 33 59 132 88
Преработваща промишленост 31 705 2 630 3 637 3 671 4 004 10 032 7 731
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 3 133 414 327 257 659 860 616
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 040 101 125 124 130 379 181
Строителство 22 468 1 152 1 546 2 934 2 970 10 358 3 508
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 152 751 12 473 14 691 19 125 22 706 53 170 30 586
Транспорт, складиране и пощи 23 312 1 826 2 377 2 576 3 221 9 438 3 874
Хотелиерство и ресторантьорство 26 387 2 100 2 141 3 056 5 267 8 839 4 984
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 17 325 646 974 1 723 1 188 11 005 1 789
Операции с недвижими имоти 26 926 1 167 1 757 4 225 3 736 12 463 3 578
Професионални дейности и научни изследвания 47 630 1 738 2 784 5 169 4 448 27 484 6 007
Административни и спомагателни дейности 12 125 564 865 1 605 1 529 5 942 1 620
Образование 4 208 229 313 474 370 2 258 564
Хуманно здравеопазване и социална работа 14 962 1 396 1 481 1 902 1 970 5 295 2 918
Култура, спорт и развлечения 5 578 238 379 758 686 2 763 754
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 223 263 361 480 517 1 039 563
Други персонални услуги 21 689 1 244 1 762 3 050 3 494 8 259 3 880

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
30.06.2023