Премини към основното съдържание

Брой на местните единици


БРОЙ МЕСТНИ ЕДИНИЦИ ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2020 ГОДИНА *)
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо- западен Северен централен Северо- източен Юго- източен Юго- западен Южен централен
Добивна промишленост 359 40 23 31 61 117 87
Преработваща промишленост 30 636 2 597 3 545 3 561 3 854 9 557 7 522
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 211 228 181 199 526 620 457
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 961 88 113 114 123 368 155
Строителство 21 604 1 084 1 498 2 937 2 878 9 855 3 352
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 145 499 11 856 14 101 18 216 21 342 50 697 29 287
Транспорт, складиране и пощи 22 696 1 726 2 303 2 580 3 015 9 273 3 799
Хотелиерство и ресторантьорство 26 093 2 111 2 221 3 010 5 134 8 673 4 944
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 636 529 814 1 554 1 005 10 218 1 516
Операции с недвижими имоти 25 192 1 130 1 669 4 006 3 453 11 588 3 346
Професионални дейности и научни изследвания 47 181 1 738 2 821 5 196 4 383 27 066 5 977
Административни и спомагателни дейности 11 974 552 811 1 591 1 484 5 930 1 606
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 292 268 382 500 511 1 046 585

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
30.06.2022