Премини към основното съдържание

Добавена стойност по факторни разходи


ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 1 790 034 15 515 35 705 47 952 91 018 1 599 844
Преработваща промишленост 15 918 281 903 271 811 318 1 729 900 5 015 192 7 458 600
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 3 884 476 916 619 97 116 285 131 261 256 2 324 354
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 974 258 54 777 38 140 67 745 208 529 605 067
Строителство 5 251 820 1 230 312 591 855 1 050 823 1 584 818 794 012
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14 376 237 4 237 458 1 735 721 2 191 834 3 571 486 2 639 738
Транспорт, складиране и пощи 5 119 914 1 002 961 406 124 603 669 916 422 2 190 738
Хотелиерство и ресторантьорство 1 396 474 397 940 230 859 269 460 342 915 155 300
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 8 210 398 1 245 139 424 352 780 142 2 035 664 3 725 101
Операции с недвижими имоти 1 617 305 1 139 167 .. 173 664 .. 30 458
Професионални дейности и научни изследвания 3 943 599 1 925 436 441 272 426 232 595 880 554 779
Административни и спомагателни дейности 2 484 758 516 959 181 413 283 974 521 286 981 126
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 50 626 36 164 .. 6 270 ..  -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2022