Премини към основното съдържание

Добавена стойност по факторни разходи


ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 1 277 034 17 219 37 174 31 444 211 907 979 290
Преработваща промишленост 16 267 598 903 746 764 541 1 823 341 4 643 946 8 132 024
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4 081 934 1 018 767 97 869 281 906 271 306 2 412 086
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 920 825 47 869 47 107 74 639 205 317 545 893
Строителство 4 204 408 932 832 507 822 741 716 1 423 560 598 478
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 13 492 727 3 827 523 1 666 341 2 163 801 3 452 923 2 382 139
Транспорт, складиране и пощи 5 325 891 946 419 420 548 528 405 958 710 2 471 809
Хотелиерство и ресторантьорство 2 104 615 419 382 260 499 385 838 765 626 273 270
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 7 337 804 1 101 596 425 405 768 324 1 676 152 3 366 327
Операции с недвижими имоти 1 742 289 1 283 129 .. 156 779 .. 32 957
Професионални дейности и научни изследвания 4 249 111 2 339 707 396 509 385 662 622 182 505 051
Административни и спомагателни дейности 2 527 029 594 098 195 704 322 984 505 650 908 593
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 55 071 40 913 .. 5 955 .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.11.2020