Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2021 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 292 182 40 33 26 11
Преработваща промишленост 29 637 22 653 2 845 2 369 1 509 261
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 583 2 458 50 31 26 18
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 790 535 86 75 59 35
Строителство 21 373 18 114 1 734 993 499 33
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 132 706 125 231 4 349 2 219 811 96
Транспорт, складиране и пощи 22 222 20 014 1 278 609 272 49
Хотелиерство и ресторантьорство 24 007 21 413 1 579 753 247 15
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 692 14 297 599 451 274 71
Финансови и застрахователни дейности 5 170 4 746 187 117 80 40
Операции с недвижими имоти 23 959 23 470 318 132 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 45 519 44 212 794 357 137 19
Административни и спомагателни дейности 11 275 10 059 510 381 259 66
Образование 3 971 3 763 111 67 .. ..
Хуманно здравеопазване социална работа 14 005 13 148 454 242 139 22
Култура, спорт и развлечения 4 869 4 509 183 104 62 11
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 084 3 054 22 .. .. -
Други персонални услуги 20 932 20 738 154 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2023