Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 313 195 43 35 30 10
Преработваща промишленост 31 152 23 746 2 886 2 612 1 625 283
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1 721 1 586 66 31 21 17
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 804 537 81 84 64 38
Строителство 21 185 17 883 1 704 1 022 539 37
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 142 747 134 913 4 564 2 354 829 87
Транспорт, складиране и пощи 23 173 20 919 1 293 635 277 49
Хотелиерство и ресторантьорство 27 316 24 184 1 816 948 346 22
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 193 13 858 612 423 250 50
Операции с недвижими имоти 24 397 23 864 356 .. .. 4
Професионални дейности и научни изследвания 47 395 46 097 799 346 133 20
Административни и спомагателни дейности 12 034 10 747 542 415 264 66
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 374 3 344 20 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.11.2020