Премини към основното съдържание

Годишни данни – КИД 2008


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА, ПО СЕКТОРИ ЗА 2019 ГОДИНА
Сектори по КИД-2008 Брой предприятия - бр. Произведена продукция - хил. лв. Оборот - хил. лв. Добавена стойност по факторни разходи - хил. лв. Покупки на стоки и услуги - хил. лв. Разходи за персонала - хил. лв. Разходи за възнаграж-дения - хил. лв. Заети лица - бр.
Добивна промишленост 313 2 586 678 2 410 071 1 277 034 1 400 080 559 309 415 738 19 144
Преработваща промишленост 31 152 68 924 368 72 123 288 16 267 598 57 387 654 8 530 301 7 200 379 539 990
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1 721 7 262 727 16 597 376 4 081 934 14 846 392 1 096 950 829 912 31 436
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 804 1 832 185 2 229 799 920 825 1 535 638 534 775 435 673 32 826
Строителство 21 185 17 310 619 16 994 059 4 204 408 14 118 109 2 123 308 1 828 331 156 177
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 142 747 27 408 937 135 530 932 13 492 727 122 918 309 6 430 859 5 566 486 517 996
Транспорт, складиране и пощи 23 173 17 064 627 17 097 239 5 325 891 13 066 964 2 679 037 2 179 855 174 108
Хотелиерство и ресторантьорство 27 316 4 584 478 5 649 831 2 104 615 3 796 311 1 341 353 1 143 181 152 658
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 193 12 408 381 12 976 227 7 337 804 6 052 298 4 411 591 3 912 146 114 429
Операции с недвижими имоти 24 397 3 996 360 3 404 910 1 742 289 2 688 667 488 022 428 561 39 921
Професионални дейности и научни изследвания 47 395 8 165 406 8 203 034 4 249 111 4 439 757 2 187 532 1 929 545 116 688
Административни и спомагателни дейности 12 034 5 081 196 5 011 328 2 527 029 2 774 122 1 633 983 1 402 737 117 138
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 374 126 605 164 826 55 071 113 439 28 453 24 247 5 468
30.11.2020