Премини към основното съдържание

Индекси на цени на вноса по тримесечия

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.2.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ВНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 20211 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2020 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 100.0 102.1 104.0 107.1 103.4
00 Живи животни, различни от рибата 97.2 108.3 114.0 105.0 106.2
01 Месо и месни продукти 90.6 103.4 97.9 94.6 96.2
02 Млечни продукти и птичи яйца 100.1 95.1 105.8 117.2 104.5
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 97.1 100.9 102.1 109.6 102.4
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 95.4 99.7 101.6 105.1 100.4
05 Зеленчуци и плодове 105.4 100.8 102.2 107.0 104.0
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 104.4 111.4 115.0 118.4 112.1
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 101.1 100.7 106.2 108.7 104.2
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 108.8 109.3 115.7 115.3 112.4
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 107.6 105.5 102.9 110.2 106.7
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 103.2 105.7 102.5 102.3 103.5
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 103.3 104.5 102.7 109.4 104.9
12 Тютюн и тютюневи изделия 103.2 106.9 102.3 96.9 102.1
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 109.0 107.3 123.7 128.8 115.9
21 Сурови кожи 108.6 107.0 125.4 129.5 119.5
22 Маслодайни семена и плодове 102.2 109.3 115.9 124.3 116.5
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 108.2 120.8 134.4 142.7 126.5
24 Корк и дървен материал 102.8 100.5 106.8 119.2 108.7
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 103.8 100.6 114.9 117.9 107.8
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 84.2 82.8 92.9 96.0 88.1
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 101.7 106.6 122.1 127.5 117.7
28 Метални руди и метални отпадъци 112.8 109.1 133.8 134.9 119.0
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 104.1 108.6 104.5 99.7 103.9
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 120.2 144.3 167.0 209.3 168.0
32 Въглища, кокс и брикети 91.3 89.4 97.7 141.8 108.6
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 114.3 143.8 162.9 175.9 153.7
34 Газ, природен и промишлен 131.4 156.7 178.2 235.8 187.2
35 Електрическа енергия 111.8 126.4 172.8 170.6 139.7
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 110.4 118.8 133.6 140.4 125.4
41 Животински мазнини и масла 84.1 105.1 112.2 127.1 107.4
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 114.3 119.1 147.9 153.6 132.7
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 110.2 120.8 113.7 127.3 117.1
5 Химични вещества и продукти 110.4 103.9 118.8 117.1 112.8
51 Органични химични вещества 106.2 92.8 115.2 105.5 104.5
52 Неорганични химични вещества 114.1 126.5 127.2 119.4 121.3
53 Багрила и пигменти 100.7 103.4 107.9 112.3 105.1
54 Лекарствени вещества и продукти 113.3 96.9 104.5 90.2 100.4
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 103.7 95.3 106.0 108.4 103.6
56 Минерални или химични торове 105.3 115.3 148.2 172.9 137.9
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 115.9 116.8 141.6 156.8 131.8
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 98.5 108.6 116.3 116.0 109.8
59 Химически вещества и продукти, н.д. 114.6 106.2 129.8 134.5 122.7
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 105.0 112.5 121.7 131.3 117.9
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 92.5 80.7 105.3 99.5 93.9
62 Артикули от каучук 105.4 110.1 107.2 116.2 109.3
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 105.7 113.2 118.4 130.5 117.8
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 97.7 100.9 106.7 117.7 106.1
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 92.3 99.9 92.4 112.7 99.6
66 Продукти от други неметални минерални суровини 99.1 106.2 106.2 117.5 107.6
67 Чугун и стомана 119.3 123.7 159.4 168.0 142.3
68 Благородни и цветни метали 110.1 124.5 140.7 148.1 131.3
69 Други артикули от метал 101.1 105.3 103.7 108.2 104.7
7 Машини, оборудване и превозни средства 102.7 107.0 107.3 109.4 106.7
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 107.0 95.5 105.5 83.5 99.9
72 Машини със специално предназначение 102.5 103.3 103.9 96.6 100.8
73 Металообработващи машини 100.6 82.4 93.5 79.5 87.6
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 99.9 103.7 106.0 111.4 105.4
75 Офис и компютърна техника 97.9 108.1 103.2 116.6 106.8
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 110.2 115.7 109.8 125.7 115.9
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 101.9 116.1 111.8 114.7 110.8
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 102.0 104.2 108.5 109.4 106.0
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 108.2 91.8 90.5 97.9 97.4
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 103.0 103.6 105.8 114.2 106.6
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 97.1 100.6 103.7 118.3 104.5
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 101.1 105.3 111.4 119.1 109.7
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 111.9 100.3 135.4 120.9 117.1
84 Облекло и допълнения за облекло 115.1 105.0 106.4 111.9 108.9
85 Обувки 116.0 111.3 114.1 122.2 115.0
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 87.6 98.2 91.2 101.3 94.0
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 110.4 101.9 105.6 114.6 108.0
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 103.1 104.2 108.0 118.2 108.5
Oбщо   105.6 108.2 115.2 122.2 113.1

1 Данните са предварителни
25.03.2022