Премини към основното съдържание

Индекси на цени на вноса по тримесечия

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.2.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ВНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 20211 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2020 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 100.0 102.1      
00 Живи животни, различни от рибата 97.2 108.3      
01 Месо и месни продукти 90.6 103.4      
02 Млечни продукти и птичи яйца 100.1 95.1      
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 97.1 100.9      
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 95.4 99.7      
05 Зеленчуци и плодове 105.4 100.8      
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 104.4 111.4      
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 101.1 100.7      
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 108.8 109.3      
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 107.6 105.5      
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 103.2 105.7      
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 103.3 104.5      
12 Тютюн и тютюневи изделия 103.2 106.9      
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 109.0 107.3      
21 Сурови кожи 108.6 107.0      
22 Маслодайни семена и плодове 102.2 109.3      
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 108.2 120.8      
24 Корк и дървен материал 102.8 100.5      
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 103.8 100.6      
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 84.2 82.8      
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 101.7 106.6      
28 Метални руди и метални отпадъци 112.8 109.1      
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 104.1 108.6      
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 120.2 144.3      
32 Въглища, кокс и брикети 91.3 89.4      
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 114.3 143.8      
34 Газ, природен и промишлен 131.4 156.7      
35 Електрическа енергия 111.8 126.4      
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 110.4 118.8      
41 Животински мазнини и масла 84.1 105.1      
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 114.3 119.1      
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 110.2 120.8      
5 Химични вещества и продукти 110.4 103.9      
51 Органични химични вещества 106.2 92.8      
52 Неорганични химични вещества 114.1 126.5      
53 Багрила и пигменти 100.7 103.4      
54 Лекарствени вещества и продукти 113.3 96.9      
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 103.7 95.3      
56 Минерални или химични торове 105.3 115.3      
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 115.9 116.8      
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 98.5 108.6      
59 Химически вещества и продукти, н.д. 114.6 106.2      
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 105.0 112.5      
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 92.5 80.7      
62 Артикули от каучук 105.4 110.1      
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 105.7 113.2      
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 97.7 100.9      
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 92.3 99.9      
66 Продукти от други неметални минерални суровини 99.1 106.2      
67 Чугун и стомана 119.3 123.7      
68 Благородни и цветни метали 110.1 124.5      
69 Други артикули от метал 101.1 105.3      
7 Машини, оборудване и превозни средства 102.7 107.0      
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 107.0 95.5      
72 Машини със специално предназначение 102.5 103.3      
73 Металообработващи машини 100.6 82.4      
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 99.9 103.7      
75 Офис и компютърна техника 97.9 108.1      
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 110.2 115.7      
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 101.9 116.1      
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 102.0 104.2      
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 108.2 91.8      
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 103.0 103.6      
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 97.1 100.6      
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 101.1 105.3      
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 111.9 100.3      
84 Облекло и допълнения за облекло 115.1 105.0      
85 Обувки 116.0 111.3      
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 87.6 98.2      
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 110.4 101.9      
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 103.1 104.2      
Oбщо   105.6 108.2      

1 Данните са предварителни
28.09.2021