Премини към основното съдържание

Индекси на цени на износа по тримесечия

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.2.1.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ИЗНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 20211 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2020 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 109.5 111.9 108.5 117.9 111.7
00 Живи животни, различни от рибата 99.0 114.3 113.6 113.3 110.3
01 Месо и месни продукти 98.8 109.6 108.8 117.5 109.5
02 Млечни продукти и птичи яйца 100.6 102.0 103.6 109.4 103.9
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 101.3 102.1 99.7 101.6 101.1
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 116.1 118.1 110.3 129.0 116.9
05 Зеленчуци и плодове 107.8 98.0 103.7 105.8 104.0
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 103.4 104.7 113.0 120.7 111.5
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 103.7 101.8 98.1 107.0 102.9
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 108.3 127.2 122.8 117.7 118.0
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 104.2 105.7 90.8 100.5 99.4
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 100.7 105.9 101.7 105.0 103.2
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 103.0 104.4 98.5 107.1 102.9
12 Тютюн и тютюневи изделия 98.6 107.8 104.8 103.7 103.4
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 137.4 138.0 122.8 132.7 132.8
21 Сурови кожи 96.5 117.8 119.5 122.8 112.8
22 Маслодайни семена и плодове 121.7 143.3 133.5 143.0 137.4
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 93.4 95.0 109.2 145.1 111.4
24 Корк и дървен материал 104.4 102.5 111.3 130.6 111.9
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 110.5 145.0 150.7 164.2 139.4
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 94.0 94.2 97.6 106.3 98.2
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 98.6 98.7 101.0 104.1 100.5
28 Метални руди и метални отпадъци 161.6 150.2 121.6 132.2 140.2
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 96.8 97.5 119.9 109.0 105.4
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 130.4 143.4 182.1 188.5 163.3
32 Въглища, кокс и брикети 94.9 99.2 93.5 104.8 95.3
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 135.9 151.3 169.3 187.0 157.0
34 Газ, природен и промишлен 107.2 112.7 206.9 192.5 177.2
35 Електрическа енергия 119.2 127.5 204.3 187.4 169.4
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 136.0 166.9 145.9 158.3 152.4
41 Животински мазнини и масла 136.1 167.0 145.9 158.4 151.0
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 136.7 167.8 146.0 158.7 152.9
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 117.1 138.1 144.4 143.6 137.3
5 Химични вещества и продукти 112.1 129.5 129.3 144.4 129.4
51 Органични химични вещества 99.3 102.5 108.9 113.8 106.7
52 Неорганични химични вещества 105.7 109.8 105.8 115.8 109.6
53 Багрила и пигменти 106.3 108.7 108.9 115.9 109.7
54 Лекарствени вещества и продукти 123.8 153.5 138.2 142.1 139.9
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 99.4 101.9 97.9 97.0 99.0
56 Минерални или химични торове 120.6 146.4 182.5 218.2 172.0
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 131.0 161.8 146.6 158.0 150.2
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 102.3 124.6 128.4 135.7 122.1
59 Химически вещества и продукти, н.д. 111.1 134.5 147.9 179.1 145.6
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 114.4 121.3 126.8 132.7 123.3
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 100.2 86.5 79.7 76.0 73.7
62 Артикули от каучук 100.7 98.9 99.2 103.8 100.5
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 103.2 115.1 119.1 125.5 115.8
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 97.5 100.7 105.5 110.8 103.7
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 90.0 99.2 95.6 102.9 97.0
66 Продукти от други неметални минерални суровини 100.3 98.7 100.9 108.1 102.0
67 Чугун и стомана 120.6 146.2 171.4 175.7 152.4
68 Благородни и цветни метали 127.2 135.2 139.4 146.4 136.0
69 Други артикули от метал 105.1 106.1 114.8 118.4 110.7
7 Машини, оборудване и превозни средства 102.6 104.5 109.7 110.4 106.8
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 104.4 107.0 107.3 111.3 107.5
72 Машини със специално предназначение 92.6 104.3 111.7 108.2 104.6
73 Металообработващи машини 97.0 96.0 85.8 96.1 94.2
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 101.8 101.8 103.8 107.2 103.6
75 Офис и компютърна техника 100.7 101.0 87.7 93.0 94.8
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 108.3 95.4 115.8 105.5 105.9
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 104.7 104.7 112.6 114.5 109.0
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 102.4 111.1 114.5 113.2 110.0
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 99.9 107.6 107.8 108.6 106.0
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 98.3 98.9 102.4 109.4 102.2
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 101.9 102.3 105.6 108.1 104.4
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 100.3 103.6 106.5 112.9 105.9
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 98.7 95.2 88.3 91.8 93.3
84 Облекло и допълнения за облекло 103.9 94.0 99.6 103.6 100.5
85 Обувки 113.0 106.6 102.5 109.5 107.4
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 98.6 98.3 108.6 118.7 106.0
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 104.7 114.4 98.1 106.5 105.6
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 92.8 98.3 99.3 106.8 99.1
Oбщо   110.6 116.3 118.8 126.1 118.0

1 Данните са предварителни
25.03.2022