Премини към основното съдържание

по сектори на Стандартната външнотърговска класификация

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.3.xls

Износ, внос и търговско салдо на България по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през 2019 и 2020 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2019 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2019 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2019 2020
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 58 459.4 54 779.3 -6.3 65 989.9 60 127.1 -8.9 -7 530.5 -5 347.8
в т.ч. ЕС1 37 386.7 35 845.3 -4.1 40 257.1 36 582.0 -9.1 -2 870.4 -736.7
Храни и живи животни 6 799.6 6 447.6 -5.2 5 062.5 5 157.2 1.9 1 737.1 1 290.4
в т.ч. ЕС 4 444.8 4 090.4 -8.0 3 952.9 4 009.9 1.4 491.9 80.5
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 714.1 730.3 2.3 1 161.4 1 156.4 -0.4 -447.3 -426.1
в т.ч. ЕС 417.1 512.6 22.9 877.0 915.5 4.4 -459.9 -402.9
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 3 970.0 3 907.1 -1.6 5 364.8 6 270.0 16.9 -1 394.8 -2 362.9
в т.ч. ЕС 2 453.3 2 356.3 -4.0 2 544.8 1 277.2 -49.8 -91.5 1 079.1
Минерални горива, масла и подобни продукти 5 574.6 2 545.1 -54.3 9 139.6 5 116.4 -44.0 -3 565.0 -2 571.3
в т.ч. ЕС 1 735.6 993.9 -42.7 1 781.1 1 482.7 -16.8 -45.5 -488.8
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 616.0 834.6 35.5 220.7 309.9 40.4 395.3 524.7
в т.ч. ЕС 348.3 460.7 32.3 121.8 133.9 9.9 226.5 326.8
Химични вещества и продукти 6 396.4 6 400.9 0.1 9 335.1 9 147.3 -2.0 -2 938.7 -2 746.4
в т.ч. ЕС 3 725.6 3 848.5 3.3 6 954.9 6 921.8 -0.5 -3 229.3 -3 073.3
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 11 776.7 12 502.3 6.2 11 050.4 10 172.3 -7.9 726.3 2 330.0
в т.ч. ЕС 7 745.6 8 050.0 3.9 6 014.8 5 630.7 -6.4 1 730.8 2 419.3
Машини, оборудване и превозни средства 13 671.2 12 975.7 -5.1 18 513.2 17 070.3 -7.8 -4 842.0 -4 094.6
в т.ч. ЕС 10 159.3 9 723.9 -4.3 13 807.9 12 283.1 -11.0 -3 648.6 -2 559.2
Разнообразни готови продукти, н.д. 8 748.8 8 212.5 -6.1 5 746.5 5 259.9 -8.5 3 002.3 2 952.6
в т.ч. ЕС 6 217.6 5 649.2 -9.1 3 855.3 3 511.2 -8.9 2 362.3 2 138.0
Стоки и сделки, н.д. 192.0 223.2 16.3 395.7 467.4 18.1 -203.7 -244.2
в т.ч. ЕС 139.5 159.8 14.6 346.6 416.0 20.0 -207.1 -256.2

1 От ЕС е изключено Обединеното кралство.
14.09.2021