Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия

Динамичен ред: Energy-5.7.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В БРУТНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Проценти
  2021
Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия1 17.0

1 Данните до 2020 г. са изчислени на базата на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато данните за 2021 г. следват изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001. Поради промяната на правното основание, между 2020 г. и 2021 г. настъпва прекъсване на динамичния ред. Другата причина за прекъсването е неосъщественото транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 в националното законодателство към момента на изчислението на дела на възобновяемата енергия.
16.01.2023