Премини към основното съдържание

Възобновяеми енергийни източници

Динамичен ред: Energy4.2.xls

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Водна енергия Вятърна енергия Слънчева фотоволтаична енергия Слънчева топлинна енергия Геотермална енергия Твърди биогорива
Производство на първична енергия   1 2 579.6 242.5 127.0 127.3 27.4 35.7 1 679.9
Възстановени и рециклирани продукти   2 - - - - - - -
Внос   3 145.7 - - - - - 57.2
Износ   4 171.5 - - - - - 122.1
Изменение на запасите   5 -3.9 - - - - - -5.9
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 2 550.0 242.5 127.0 127.3 27.4 35.7 1 609.1
Международна морска бункеровка   7 - - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 2 550.0 242.5 127.0 127.3 27.4 35.7 1 609.1
Международни полети   9 - - - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 2 550.0 242.5 127.0 127.3 27.4 35.7 1 609.1
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 1 174.5 242.5 127.0 127.3 - - 455.2
Електроцентрали и топлоцентрали   12 996.3 242.5 127.0 127.3 - - 452.5
Коксови пещи   13 - - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 175.5 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.7 - - - - - 2.7
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - - -
Други за преобразуване   24 - - - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 177.0 - - - - - -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 - - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 175.5 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.5 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 - - - - - - -
Други за преобразуване   38 - - - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 - - - - - - -
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 - - - - - - -
Добив на въглища   41 - - - - - - -
Добив на нефт и природен газ   42 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 - - - - - - -
Ядрена индустрия   49 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 - - - - - - -
Загуби при разпределение   56 - - - - - - -
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 + 25 - 39 - 56 1 552.6 - - - 27.4 35.7 1 153.9
Крайно неенергийно потребление   58 - - - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 1 550.2 - - - 27.4 35.7 1 151.6
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 260.5 - - - - - 219.0
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 0.0 - - - - - 0.0
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 11.1 - - - - - 11.1
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 0.0 - - - - - 0.0
Неметални минерали 23 64 44.1 - - - - - 2.6
Транспортно оборудване 29; 30 65 0.0 - - - - - 0.0
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 0.2 - - - - - 0.2
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 0.0 - - - - - 0.0
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 37.1 - - - - - 37.1
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 115.1 - - - - - 115.1
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 49.6 - - - - - 49.6
Строителство 41; 42; 43 71 0.1 - - - - - 0.1
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 1.0 - - - - - 1.0
Други в индустрията 22; 31; 32 73 2.4 - - - - - 2.4
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 172.1 - - - - - -
Железопътен транспорт   75 - - - - - - -
Автомобилен транспорт   76 172.1 - - - - - -
Вътрешни полети   77 - - - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 - - - - - - -
Други в транспорта   80 - - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 1 117.7 - - - 27.4 35.7 932.6
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 252.7 - - - 15.9 35.7 81.9
Домакинства   83 859.3 - - - 11.5 - 847.7
Селско и горско стопанство 01; 02 84 5.7 - - - - - 3.0
Рибно стопанство 03 85 - - - - - - -
Невключени никъде другаде (други)   86 - - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 2.3 - - - - - 2.3

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
(Продължение и край)
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Дървени въглища Биогазове Сметищни отпадъци - възобновяеми Течни биогорива Топлина от околната среда
Производство на първична енергия   1 2 579.6 - 53.3 41.9 132.9 111.6
Възстановени и рециклирани продукти   2 - - - - - -
Внос   3 145.7 3.5 - - 85.0 -
Износ   4 171.5 1.5 - - 47.9 -
Изменение на запасите   5 -3.9 - - - 2.0 -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 2 550.0 2.1 53.3 41.9 172.1 111.6
Международна морска бункеровка   7 - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 2 550.0 2.1 53.3 41.9 172.1 111.6
Международни полети   9 - - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 2 550.0 2.1 53.3 41.9 172.1 111.6
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 1 174.5 - 46.6 0.4 175.5 -
Електроцентрали и топлоцентрали   12 996.3 - 46.6 0.4 - -
Коксови пещи   13 - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 175.5 - - - 175.5 -
Предприятия за дървени въглища   22 2.7 - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - -
Други за преобразуване   24 - - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 177.0 1.5 - - 175.5 -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 175.5 - - - 175.5 -
Предприятия за дървени въглища   36 1.5 1.5 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 - - - - - -
Други за преобразуване   38 - - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 - - - - - -
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 - - - - - -
Добив на въглища   41 - - - - - -
Добив на нефт и природен газ   42 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 - - - - - -
Ядрена индустрия   49 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 - - - - - -
Загуби при разпределение   56 - - - - - -
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 + 25 - 39 - 56 1 552.6 3.6 6.7 41.5 172.1 111.6
Крайно неенергийно потребление   58 - - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 1 550.2 3.6 6.7 41.5 172.1 111.6
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 260.5 - - 41.5 - -
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 0.0 - - - - -
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 11.1 - - - - -
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 0.0 - - - - -
Неметални минерали 23 64 44.1 - - 41.5 - -
Транспортно оборудване 29; 30 65 0.0 - - - - -
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 0.2 - - - - -
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 0.0 - - - - -
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 37.1 - - - - -
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 115.1 - - - - -
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 49.6 - - - - -
Строителство 41; 42; 43 71 0.1 - - - - -
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 1.0 - - - - -
Други в индустрията 22; 31; 32 73 2.4 - - - - -
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 172.1 - - - 172.1 -
Железопътен транспорт   75 - - - - - -
Автомобилен транспорт   76 172.1 - - - 172.1 -
Вътрешни полети   77 - - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 - - - - - -
Други в транспорта   80 - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 1 117.7 3.6 6.7 - - 111.6
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 252.7 3.6 4.0 - - 111.6
Домакинства   83 859.3 - - - - -
Селско и горско стопанство 01; 02 84 5.7 - 2.7 - - -
Рибно стопанство 03 85 - - - - - -
Невключени никъде другаде (други)   86 - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 2.3 - 0.0 - 0.0 -

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
30.11.2021