Премини към основното съдържание

Общ енергиен баланс

Динамичен ред: Energy4.1.xls

ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2020 ГОДИНА
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Въглища и твърди горива от тях Произвeдeни газове Торф и продукти от торф Битуминозни шисти и битуминозни пясъци Нефт и нефтени продукти Природен газ
Производство на първична енергия   1 10 832.0 3 732.4 - - 7.3 .. 47.8
Възстановени и рециклирани продукти   2 182.0 164.9 - - - 17.1 -
Внос   3 10 509.6 407.0 - - - 7 204.4 2 433.7
Износ   4 3 720.2 11.7 - - - 2 916.7 8.6
Изменение на запасите   5 118.9 -9.7 - - -2.2 92.3 42.2
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 17 922.2 4 282.9 - - 5.1 4 397.1 2 515.2
Международна морска бункеровка   7 84.7 - - - - 84.7 -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 17 837.4 4 282.9 - - 5.1 4 312.4 2 515.2
Международни полети   9 139.2 - - - - 139.2 -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 17 698.2 4 282.9 - - 5.1 4 173.1 2 515.2
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 16 393.4 4 001.6 - - 5.2 5 687.4 1 045.0
Електроцентрали и топлоцентрали   12 9 951.0 3 563.9 - - 5.2 56.1 849.7
Коксови пещи   13 - - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 5 631.3 - - - - 5 631.3 -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 437.7 437.7 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 175.5 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.7 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - - -
Други за преобразуване   24 195.2 - - - - - 195.2
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 10 408.2 193.1 - - - 5 600.6 -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 4 437.5 - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 5 382.3 - - - - 5 382.3 -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 193.1 193.1 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 175.5 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.5 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 216.9 - - - - 216.9 -
Други за преобразуване   38 1.4 - - - - 1.4 -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 022.2 - - - - 343.6 46.0
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 374.9 - - - - 5.7 1.5
Добив на въглища   41 50.0 0.0 - - - 0.1 0.1
Добив на нефт и природен газ   42 0.9 - - - - - 0.5
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 132.7 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 435.4 - - - - 337.6 43.8
Ядрена индустрия   49 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 28.2 0.0 - - - 0.2 0.2
Загуби при разпределение   56 397.6 3.1 - - - 1.6 9.4
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 + 25 - 39 - 56 10 293.2 471.2 - - -0.1 3 741.1 1 414.8
Крайно неенергийно потребление   58 470.3 47.6 - - - 273.1 149.5
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 512.7 292.1 - - - 3 423.9 1 176.5
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 646.4 180.0 - - - 375.0 848.7
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 106.2 0.0 - - - 0.4 49.2
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 770.6 145.0 - - - 236.2 225.3
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 180.4 0.8 - - - 12.9 49.9
Неметални минерали 23 64 560.8 31.1 - - - 63.4 283.1
Транспортно оборудване 29; 30 65 15.3 0.0 - - - 0.5 4.9
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 124.9 0.2 - - - 5.8 37.5
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 159.7 0.0 - - - 11.6 17.7
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 249.7 1.0 - - - 8.6 83.5
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 191.6 1.0 - - - 0.5 38.3
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 81.6 0.0 - - - 1.3 8.4
Строителство 41; 42; 43 71 73.7 0.0 - - - 31.4 21.7
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 52.1 0.9 - - - 1.1 14.4
Други в индустрията 22; 31; 32 73 79.7 0.0 - - - 1.4 14.7
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 215.3 - - - - 2 886.1 121.5
Железопътен транспорт   75 42.8 - - - - 11.1 -
Автомобилен транспорт   76 3 127.8 - - - - 2 866.4 86.2
Вътрешни полети   77 8.5 - - - - 8.5 -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 36.2 - - - - - 35.3
Други в транспорта   80 - - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 651.1 112.1 - - - 162.8 206.4
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 079.9 3.3 - - - 24.9 99.3
Домакинства   83 2 382.2 99.4 - - - 21.1 96.1
Селско и горско стопанство 01; 02 84 188.1 9.5 - - - 116.8 11.0
Рибно стопанство 03 85 0.8 - - - - 0.0 0.0
Невключени никъде другаде (други)   86 - - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 310.2 131.4 - - -0.1 44.1 88.8

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
".." - конфиденциални данни
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2020 ГОДИНА
(Продължение и край)
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Възобновяеми и биогорива Невъзобновяеми отпадъци Ядрена енергия Топлинна енергия Електрическа енергия
Производство на първична енергия   1 10 832.0 2 579.6 66.2 4 334.7 64.0 -
Възстановени и рециклирани продукти   2 182.0 - - - - -
Внос   3 10 509.6 145.7 - - - 318.7
Износ   4 3 720.2 171.5 - - - 611.8
Изменение на запасите   5 118.9 -3.9 - - - -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 17 922.2 2 550.0 66.2 4 334.7 64.0 -293.0
Международна морска бункеровка   7 84.7 - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 17 837.4 2 550.0 66.2 4 334.7 64.0 -293.0
Международни полети   9 139.2 - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 17 698.2 2 550.0 66.2 4 334.7 64.0 -293.0
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 16 393.4 1 174.5 7.7 4 334.7 75.4 61.9
Електроцентрали и топлоцентрали   12 9 951.0 996.3 7.7 4 334.7 75.4 61.9
Коксови пещи   13 - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 5 631.3 - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 437.7 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 175.5 175.5 - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.7 2.7 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - -
Други за преобразуване   24 195.2 - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 10 408.2 177.0 - - 932.2 3 505.3
Електроцентрали и топлоцентрали   26 4 437.5 - - - 932.2 3 505.3
Коксови пещи   27 - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 5 382.3 - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 193.1 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 175.5 175.5 - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.5 1.5 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 216.9 - - - - -
Други за преобразуване   38 1.4 - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 022.2 - - - 224.4 408.1
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 374.9 - - - 64.0 303.7
Добив на въглища   41 50.0 - - - 10.7 39.1
Добив на нефт и природен газ   42 0.9 - - - - 0.4
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 132.7 - - - 131.1 1.7
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 435.4 - - - - 54.1
Ядрена индустрия   49 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 28.2 - - - 18.6 9.2
Загуби при разпределение   56 397.6 - - - 160.4 223.2
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 + 25 - 39 - 56 10 293.2 1 552.6 58.5 - 536.0 2 519.0
Крайно неенергийно потребление   58 470.3 - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 512.7 1 550.2 58.5 - 552.0 2 459.4
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 646.4 260.5 58.5 - 110.5 813.1
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 106.2 0.0 - - 0.0 56.6
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 770.6 11.1 - - 33.7 119.4
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 180.4 0.0 - - 23.2 93.6
Неметални минерали 23 64 560.8 44.1 58.5 - 0.0 80.7
Транспортно оборудване 29; 30 65 15.3 0.0 - - - 9.8
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 124.9 0.2 - - 0.7 80.6
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 159.7 0.0 - - 30.2 100.3
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 249.7 37.1 - - 11.2 108.3
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 191.6 115.1 - - 0.5 36.2
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 81.6 49.6 - - 0.0 22.2
Строителство 41; 42; 43 71 73.7 0.1 - - 0.5 20.0
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 52.1 1.0 - - 10.2 24.6
Други в индустрията 22; 31; 32 73 79.7 2.4 - - 0.2 60.9
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 215.3 172.1 - - - 35.7
Железопътен транспорт   75 42.8 - - - - 31.7
Автомобилен транспорт   76 3 127.8 172.1 - - - 3.1
Вътрешни полети   77 8.5 - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 36.2 - - - - 0.9
Други в транспорта   80 - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 651.1 1 117.7 - - 441.5 1 610.5
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 079.9 252.7 - - 98.5 601.2
Домакинства   83 2 382.2 859.3 - - 329.9 976.5
Селско и горско стопанство 01; 02 84 188.1 5.7 - - 13.1 32.1
Рибно стопанство 03 85 0.8 - - - 0.0 0.8
Невключени никъде другаде (други)   86 - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 310.2 2.3 - - -16.0 59.7

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
".." - конфиденциални данни
01.02.2022