Премини към основното съдържание

Приходи за социална защита

Динамичен ред: Social_1.1.xls

ПРИХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Приходи за социална защита по схеми
Social protection receipts by schemes
2016 2017 2018 2019 2020
  Общо приходи
Total receipts
17 520.86 18 749.77 19 895.75 21 760.45 25 081.98
Схема 01
Scheme 01
Фонд "Пенсии"
Pensions Fund
8 586.99 8 846.31 9 334.92 9 797.69 11 363.76
Схема 02
Scheme 02
Фонд "Пенсии несвързани с трудова дейност"
Pensions not Related to Labour Activity Fund
346.53 324.28 307.75 171.16 177.21
Схема 03
Scheme 03
Фонд "Трудова злополука и професионална болест"
Work Injury and Occupational Disease Fund
196.11 215.90 245.61 225.47 235.61
Схема 04
Scheme 04
Фонд "Общо заболяване и майчинство"
General Disease and Maternity Fund
825.86 935.51 1 016.67 1 157.36 1 208.57
Схема 05
Scheme 05
Фонд "Безработица"
Unempoyment Fund
228.09 258.55 280.72 319.10 982.04
Схема 06
Scheme 06
Учителски пенсионен фонд
Teachers' Pension Fund
55.96 61.53 66.52 74.07 82.02
Схема 07
Scheme 07
Професионални пенсионни фондове
Profesional Pension Funds
121.76 129.56 134.26 148.12 148.18
Схема 08
Scheme 08
Универсални пенсионни фондове
Universal Pension Funds
1 255.11 1 589.98 1 517.85 1 967.67 1 770.74
Схема 09
Scheme 09
Национална здравноосигурителна каса
National Health Insurance Fund
3 303.73 3 586.59 3 952.90 4 498.45 4 837.33
Схема 10
Scheme 10
Допълнително здравно осигуряване
Supplementary Health Insurance
52.59 88.14 100.04 131.06 135.93
Схема 11
Scheme 11
Здравни грижи пряко финансирани от държавата
Health Care Directly Financed by Government
612.68 628.95 759.13 789.63 1 379.62
Схема 12
Scheme 12
Подпомагане на семейства с деца и закрила на детето
Assistance for Families with Children and Child protection
547.36 571.28 583.66 560.59 562.51
Схема 13
Scheme 13
Социално подпомагане
Social Aids
185.29 138.44 163.98 183.40 232.90
Схема 14
Scheme 14
Социална интеграция на хората с увреждания
Social Integration of Disable People
204.41 199.76 206.24 469.56 513.04
Схема 15
Scheme 15
Активни мерки за насърчаване на заетостта
Active Measures for Employment
40.54 43.28 41.63 38.47 35.97
Схема 16
Scheme 16
Социални стипендии за ученици и студенти
Social Educational Scholarships & Grants
21.99 21.44 23.13 25.27 24.42
Схема 17
Scheme 17
Социални услуги извършвани от общините
Social services provided by municipalities
556.54 604.19 680.99 760.73 979.91
Схема 18
Scheme 18
Социални помощи и обезщетения изплащани от работодателя
Social benefits provided by employer
556.07 614.22 612.56 654.55 700.31
20.09.2022