Премини към основното съдържание

Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години

Динамичен ред: Labour_4.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2020 Г . ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕЖИМ НА ЗАЕТОСТ
Икономически дейности* Пълно и непълно работно време* Пълно работно време Непълно работно време*
Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата
Брой Левове Брой Левове Брой Левове
Общо 2 202 770 15 976 1 990 350 17 059 212 420 5 828
Добивна промишленост 19 805 22 891 19 469 23 033 336 14 672
Преработваща промишленост 470 145 14 041 445 889 14 478 24 256 6 004
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 527 25 929 29 088 26 137 439 12 094
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 830 13 135 35 598 13 359 1 232 6 639
Строителство 138 130 12 617 122 969 13 607 15 161 4 592
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 372 142 13 668 327 476 14 817 44 666 5 240
Транспорт, складиране и съобщения 150 389 13 216 136 738 14 075 13 651 4 606
Хотелиерство и ресторантьорство 98 515 8 067 78 164 9 104 20 351 4 085
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 103 966 39 817 98 931 41 094 5 035 14 736
Финансови и застрахователни дейности 54 973 25 495 50 510 26 925 4 463 9 310
Операции с недвижими имоти 23 998 14 025 20 064 15 675 3 934 5 614
Професионални дейности и научни изследвания 80 992 22 188 71 680 24 116 9 312 7 346
Административни и спомагателни дейности 120 082 12 134 103 119 13 314 16 963 4 958
Държавно управление 111 045 19 188 107 959 19 571 3 086 5 761
Образование 166 781 16 811 154 479 17 653 12 302 6 230
Хуманно здравеопазване и социална работа 153 166 15 784 129 748 17 262 23 418 7 592
Култура,спорт и развлечения 33 688 12 540 29 740 13 594 3 948 4 598
Други дейности 38 596 9 599 28 729 11 382 9 867 4 407

* Наетите на непълно работно време не са преизчислени към пълна заетост
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Добивна промишленост Преработваща промишленост Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване Строител-ство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.73 69.86 81.88 68.33 78.53 84.21 84.38
от тях: Основна заплата за действително отработено време 56.68 37.63 57.96 39.95 53.43 62.57 62.94
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 9.21 9.63 9.01 6.77 7.11 11.13 9.83
Възнаграждение за платен отпуск 7.10 8.24 6.72 7.75 7.19 5.15 5.60
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.75 14.37 8.19 13.86 10.81 5.36 6.01
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.89 18.30 15.01 16.46 15.32 14.20 13.91
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.78 17.75 14.93 15.27 15.30 14.18 13.84
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.10 0.55 0.08 1.19 0.02 0.02 0.07
Обезщетения платими от работодателя 1.67 2.52 1.47 3.33 2.15 1.21 1.11
Социални разходи и надбавки 1.49 6.52 1.36 10.27 3.75 0.23 0.56
Данък върху социалните разходи 0.02 0.04 0.03 0.07 0.03 0.00 0.00
Разходи за обучение на персонала 0.06 0.12 0.07 0.09 0.10 0.01 0.03
Други разходи 0.15 2.64 0.19 1.45 0.12 0.13 0.01
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Транспорт, складиране и съобщения Хотелиерство и ресторантьор-ство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Финансови и застрахователни дейности Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.73 76.80 81.57 87.35 84.42 84.44 85.59
от тях: Основна заплата за действително отработено време 56.68 52.05 67.93 64.86 57.10 67.28 63.92
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 9.21 7.32 2.94 11.14 13.83 5.46 9.46
Възнаграждение за платен отпуск 7.10 6.94 6.33 6.09 6.26 5.73 5.80
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.75 10.49 4.37 5.27 7.23 5.97 6.41
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.89 16.45 15.61 10.80 12.42 13.51 12.37
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.78 16.26 15.59 10.72 12.11 13.49 12.29
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.10 0.19 0.02 0.07 0.31 0.02 0.08
Обезщетения платими от работодателя 1.67 1.96 2.29 1.03 1.45 1.42 1.32
Социални разходи и надбавки 1.49 4.58 0.52 0.64 1.36 0.61 0.67
Данък върху социалните разходи 0.02 0.11 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
Разходи за обучение на персонала 0.06 0.05 0.00 0.10 0.30 0.00 0.03
Други разходи 0.15 0.06 0.01 0.06 0.04 0.01 0.03
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение и край)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Административни и спомагателни дейности Държавно управление Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура,спорт и развлечения Други дейности
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.73 83.04 74.76 78.34 82.88 83.22 82.95
от тях: Основна заплата за действително отработено време 56.68 62.06 52.18 42.08 44.28 60.30 67.38
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 9.21 10.29 7.94 7.21 11.18 5.73 3.75
Възнаграждение за платен отпуск 7.10 5.37 7.53 14.55 7.17 8.29 5.98
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.75 5.32 7.10 14.49 20.25 8.90 5.83
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.89 14.56 21.64 17.25 14.74 14.24 15.54
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.78 14.51 21.64 17.25 14.74 14.24 15.52
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Обезщетения платими от работодателя 1.67 1.33 2.13 3.18 1.70 2.01 1.18
Социални разходи и надбавки 1.49 1.03 1.39 1.11 0.61 0.52 0.33
Данък върху социалните разходи 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
Разходи за обучение на персонала 0.06 0.02 0.03 0.08 0.02 0.00 0.00
Други разходи 0.15 0.02 0.03 0.04 0.04 0.00 0.01
19.09.2022