Премини към основното съдържание

Лица извън работната сила - национално ниво; статистически райони

Динамичен ред: Labour_3.1.4.xls

ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Възраст
Брой - хиляди
Общо 2 543.6
По пол
Мъже 1 034.9
Жени 1 508.7
По местоживеене
В градовете 1 712.9
В селата 830.7
По възраст
15-24 488.0
25-34 153.2
35-44 124.7
45-54 129.2
55-64 267.4
65 и повече 1 381.2
ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Степени на образование
Брой - хиляди
Общо 1 162.4
По пол
Мъже 506.9
Жени 655.5
По местоживеене
В градовете 791.7
В селата 370.7
По степени на образование
Висше 99.1
Средно 563.5
в т.ч. с придобита професионална квалификация 204.4
Основно 401.8
Начално и по-ниско 98.0
ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА НА ВЪЗРАСТ 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПРИЧИНИ ЗА НЕАКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
(Хиляди)
Причини за неактивност Общо Мъже Жени
Общо 1 162.4 506.9 655.5
Лица, желаещи да работят 155.8 76.8 79.0
в т.ч. по причини да не търсят работа:
Обезкуражени 49.6 22.6 27.0
Участие в образование или обучение 11.1 (5.1) 6.0
Заболяване или нетрудоспособност (4.1) (3.0) (1.1)
Лични или семейни причини 39.0 16.3 22.8
Лица, нежелаещи да работят 1 006.6 430.1 576.5
в т.ч. по причини:
Участие в образование или обучение 442.2 215.1 227.1
Заболяване или нетрудоспособност 136.2 74.2 61.9
Лични или семейни причини 241.0 61.1 179.9
Пенсиониране 145.4 55.5 89.9

( ) - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
ОБЕЗКУРАЖЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Възраст
Степени на образование
Брой - хиляди
Общо 50.9
По пол
Мъже 23.2
Жени 27.7
По местоживеене
В градовете 25.5
В селата 25.5
По възраст
15 - 64 49.6
15 - 24 6.8
25 - 34 15.1
35 - 44 9.4
45 - 54 9.5
55 и повече 10.2
По степени на образование
Висше (2.3)
Средно 18.6
в т.ч. с придобита професионална квалификация 8.6
Основно 19.4
Начално и по-ниско 10.6

( ) - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
(Хиляди)
Статистически зони
Статистически райони
Общо Мъже Жени В т.ч. на 15 - 64 години
общо мъже жени
Общо 2 543.6 1 034.9 1 508.7 1 162.4 506.9 655.5
Северна и Югоизточна България
Северозападен 310.0 129.5 180.5 136.8 61.8 75.0
Северен централен 302.5 126.1 176.4 129.5 59.5 70.0
Североизточен 317.7 124.6 193.1 138.2 54.4 83.8
Югоизточен 383.0 147.6 235.5 178.6 70.5 108.1
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 670.4 276.4 394.0 299.5 138.1 161.5
Южен централен 560.0 230.8 329.2 279.7 122.5 157.1
18.08.2022