Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.2.1.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI
Общо 2 155 2 139 2 300      
Селско, горско и рибно стопанство 1 499 1 527 1 602      
Добивна промишленост 2 598 2 577 2 863      
Преработваща промишленост 1 813 1 809 1 908      
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 3 046 2 951 3 108      
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 602 1 623 1 652      
Строителство 1 628 1 691 1 726      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 914 1 901 2 023      
Транспорт, складиране и съобщения 1 843 1 816 1 919      
Хотелиерство и ресторантьорство 1 351 1 343 1 404      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 925 5 115 5 717      
Финансови и застрахователни дейности 3 115 3 077 3 992      
Операции с недвижими имоти 1 926 1 963 2 029      
Професионални дейности и научни изследвания 2 845 2 926 3 255      
Административни и спомагателни дейности 1 819 1 800 2 009      
Държавно управление 2 725 2 180 2 410      
Образование 2 191 2 220 2 238      
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 171 2 177 2 307      
Култура,спорт и развлечения 1 826 1 779 1 857      
Други дейности 1 501 1 521 1 563      
(левове)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI
Обществен сектор 2 208 2 092 2 218      
Частен сектор 2 137 2 155 2 328      
Общо
(левове)
Икономически дейности Тримесечия на 2024 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Общо 2 198        
Селско, горско и рибно стопанство 1 543        
Добивна промишленост 2 679        
Преработваща промишленост 1 843        
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 3 035        
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 625        
Строителство 1 682        
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 946        
Транспорт, складиране и съобщения 1 859        
Хотелиерство и ресторантьорство 1 366        
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 5 252        
Финансови и застрахователни дейности 3 395        
Операции с недвижими имоти 1 972        
Професионални дейности и научни изследвания 3 008        
Административни и спомагателни дейности 1 876        
Държавно управление 2 438        
Образование 2 216        
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 219        
Култура,спорт и развлечения 1 821        
Други дейности 1 528        
(левове)
Форма на собственост Тримесечия на 2024 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Обществен сектор 2 173        
Частен сектор 2 207        

*предварителни данни
15.05.2024