Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.2.1.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Общо 1 579 1 555 1 680 1 771 1 708 1 710 1 750 1 693 1 787 1 839 1 851 1 947
Селско, горско и рибно стопанство 1 060 1 061 1 175 1 212 1 207 1 386 1 336 1 297 1 469 1 327 1 343 1 486
Добивна промишленост 2 388 1 910 2 359 2 856 2 401 2 375 2 339 2 262 2 472 2 312 2 520 2 572
Преработваща промишленост 1 315 1 318 1 447 1 470 1 464 1 474 1 469 1 462 1 532 1 525 1 607 1 594
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 223 2 142 2 363 2 480 2 534 2 493 2 407 2 449 2 806 2 617 2 922 3 265
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 137 1 146 1 193 1 261 1 284 1 241 1 256 1 278 1 323 1 283 1 397 1 389
Строителство 1 115 1 145 1 209 1 269 1 278 1 314 1 324 1 336 1 363 1 367 1 396 1 318
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 380 1 360 1 453 1 528 1 508 1 505 1 533 1 514 1 561 1 578 1 632 1 652
Транспорт, складиране и съобщения 1 250 1 235 1 296 1 405 1 435 1 417 1 437 1 419 1 455 1 439 1 479 1 540
Хотелиерство и ресторантьорство 951 944 996 1 060 1 070 1 047 1 061 1 062 1 085 1 072 1 067 1 124
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 907 3 973 4 298 4 403 4 036 4 208 4 197 4 099 4 276 4 274 4 305 4 669
Финансови и застрахователни дейности 2 408 2 365 2 849 2 917 2 553 2 749 2 536 2 480 2 583 2 566 2 869 3 122
Операции с недвижими имоти 1 332 1 326 1 525 1 452 1 468 1 538 1 462 1 451 1 646 1 520 1 621 1 760
Професионални дейности и научни изследвания 2 136 2 152 2 506 2 358 2 302 2 379 2 448 2 317 2 374 2 391 2 497 2 645
Административни и спомагателни дейности 1 334 1 343 1 473 1 523 1 502 1 434 1 427 1 423 1 480 1 454 1 496 1 632
Държавно управление 2 025 1 620 1 674 2 389 1 769 1 760 2 619 1 848 1 885 2 694 1 918 2 107
Образование 1 524 1 546 1 594 1 751 1 905 1 759 1 743 1 712 1 968 2 182 1 999 2 314
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 798 1 778 1 833 1 818 1 743 1 738 1 736 1 762 1 853 1 859 1 984 2 098
Култура,спорт и развлечения 1 298 1 310 1 399 1 474 1 460 1 429 1 570 1 457 1 604 1 540 1 569 1 692
Други дейности 1 088 1 074 1 102 1 191 1 195 1 168 1 162 1 173 1 216 1 206 1 268 1 351
(левове)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Обществен сектор 1 634 1 543 1 618 1 843 1 739 1 715 1 867 1 690 1 860 2 045 1 873 2 127
Частен сектор 1 561 1 559 1 700 1 747 1 698 1 708 1 712 1 694 1 763 1 770 1 843 1 887
Общо
(левове)
Икономически дейности Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Общо 1 605 1 730 1 743 1 879 1 966
Селско, горско и рибно стопанство 1 099 1 269 1 368 1 384 1 443
Добивна промишленост 2 219 2 544 2 358 2 467 2 473
Преработваща промишленост 1 360 1 469 1 488 1 575 1 633
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 243 2 502 2 554 2 934 3 376
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 158 1 262 1 286 1 356 1 478
Строителство 1 156 1 287 1 341 1 360 1 410
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 398 1 514 1 536 1 621 1 696
Транспорт, складиране и съобщения 1 260 1 419 1 437 1 486 1 521
Хотелиерство и ресторантьорство 964 1 058 1 069 1 088 1 162
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 060 4 216 4 191 4 417 4 720
Финансови и застрахователни дейности 2 540 2 739 2 533 2 853 3 002
Операции с недвижими имоти 1 395 1 486 1 519 1 633 1 709
Професионални дейности и научни изследвания 2 264 2 346 2 379 2 511 2 666
Административни и спомагателни дейности 1 384 1 486 1 443 1 526 1 554
Държавно управление 1 773 1 973 2 118 2 240 2 307
Образование 1 554 1 805 1 809 2 165 2 262
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 803 1 767 1 784 1 981 2 048
Култура,спорт и развлечения 1 336 1 454 1 543 1 601 1 738
Други дейности 1 088 1 185 1 184 1 275 1 307
(левове)
Форма на собственост Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Обществен сектор 1 598 1 765 1 806 2 015 2 098
Частен сектор 1 607 1 718 1 723 1 833 1 922

*предварителни данни
14.02.2023