Премини към основното съдържание

Наложени възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни лица по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН за извършените от тях общественоопасни деяния

Динамичен ред: PRP_4.xls

НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
Общо преду-
прежде-
ние
задължа-
ване да се извини на постра-
далия
задължа-
ване да участва в консултации, обучения и програми
поставяне под възпи-
тателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи
поставяне под възпи-
тателен надзор на обществен възпитател
забрана да посещава определени места и заведения
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ - ОБЩО 6 933 3 114 114 521 906 1 465 47
Противообществени прояви - общо 1 943 887 43 142 226 402 17
в това число:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 175 56 - 11 12 40 -
Прояви на насилие и агресия 442 207 10 31 51 104 -
Тормоз 134 52 8 18 15 32 -
в т. ч. училищен тормоз 35 16 2 6 3 5 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 181 92 15 11 17 31 5
Повреждане на обществена и/или частна собственост 569 306 9 24 92 78 6
Употреба на психоактивни вещества 121 35 - 24 14 32 1
Проституиране 3 1 - - - 1 -
Скитничество - - - - - - -
Просия 13 8 - - 1 1 2
Други 305 130 1 23 24 83 3
Престъпления - общо 4 508 1 881 71 363 628 1 017 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 293 118 20 32 41 65 -
Блудство 53 14 - 2 6 19 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 4 - - 1 1 2 -
Унищожаване и повреждане на имущество 561 302 11 38 62 94 6
Грабеж 90 17 - 3 14 36 -
Кражба - общо 2 578 994 27 203 386 599 18
в това число:              
взломна 230 81 5 17 40 53 -
джебчийска 169 80 4 15 21 39 1
домова 633 217 7 36 123 139 5
от магазини или други търговски обекти 782 332 6 55 98 197 10
на части и вещи от МПС 175 58 2 13 32 49 2
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 86 35 - 8 21 15 -
Противозаконно отнемане на МПС 84 36 2 4 11 25 -
Хулиганство 315 164 5 17 36 70 2
Престъпления, свързани с наркотици 223 73 1 45 30 48 -
Други 307 163 5 18 41 59 -
Административни нарушения - общо 482 346 - 16 52 46 4
Нарушения на обшествения ред (Нар.N1на ОбС) 78 55 - 4 3 9 1
Без документи за самоличност 66 59 - 2 2 1 -
Управление на МПС без свидетелство за управление 287 191 - 9 43 32 3
Други 51 41 - 1 4 4 -
НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(продължение и край)
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
забрана на срещи и контакти с опре-
делени лица
забрана да напуска настоящия си адрес задължа-
ване на непълно-
летния със свой труд да отстрани причине-
ната вреда
задължа-
ване на непълно-
летния да извърши определена работа в полза на обществото
настаня-
ване в социално-педагоги-
чески интернат (СПИ)
предупре-
ждаване за настаняване във възпи-
тателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца
настаня-
ване във възпи-
тателно училище интернат (ВУИ)
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ - ОБЩО 104 24 63 259 22 255 39
Противообществени прояви - общо 38 16 13 67 3 82 7
в това число:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 7 11 1 18 - 15 4
Прояви на насилие и агресия 11 2 - 14 2 9 1
Тормоз 1 - - 4 - 4 -
в т. ч. училищен тормоз - - - 1 - 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - 1 - 6 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 1 9 18 - 18 1
Употреба на психоактивни вещества 5 - - 3 - 7 -
Проституиране - - - - - - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - 1 - - - - -
Други 4 1 3 9 1 23 -
Престъпления - общо 64 8 50 184 19 165 32
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - 4 2 3 2
Блудство 5 - - 2 - 4 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 - 15 15 - 11 1
Грабеж 3 - - 5 2 6 4
Кражба - общо 36 8 31 110 15 129 22
в това число:              
взломна 6 2 - 3 1 18 4
джебчийска 1 - 1 2 - 5 -
домова 10 3 6 33 6 43 5
от магазини или други търговски обекти 9 1 21 33 6 14 -
на части и вещи от МПС 2 - - 7 - 7 3
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 1 - 1 4 1 - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - 1 - 2 -
Хулиганство 1 - 3 17 - - -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - 1 16 - 5 -
Други - - - 14 - 5 2
Административни нарушения - общо 2 - - 8 - 8 -
Нарушения на обшествения ред (Нар.N1на ОбС) 1 - - 1 - 4 -
Без документи за самоличност - - - 1 - 1 -
Управление на МПС без свидетелство за управление - - - 6 - 3 -
Други 1 - - - - - -
26.04.2022