Премини към основното съдържание

Наложени възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни лица по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН за извършените от тях общественоопасни деяния

Динамичен ред: PRP_4.xls

НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
  Общо преду-
преж-
дение
задължа-
ване да се извини на постра-
далия
задължа-
ване да участва в консултации, обучения и програми
поставяне под възпи-
тателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи
поставяне под възпи-
тателен надзор на обществен възпитател
забрана да посещава определени места и заведения
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ - ОБЩО 6 520 2 768 90 510 973 1 512 45
Противообществени прояви - общо 2 034 831 40 175 273 498 11
в това число:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 179 58 1 19 14 46 1
Прояви на насилие и агресия 624 254 15 54 80 148 6
Тормоз 172 63 7 19 26 49 1
в т. ч. училищен тормоз 85 34 5 8 12 23 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 163 94 5 7 22 28 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 454 196 12 28 73 101 1
Употреба на психоактивни вещества 217 69 - 27 26 76 -
Проституиране 1 - - - - - -
Скитничество 1 1 - - - - -
Просия 10 7 - 1 1 1 -
Други 213 89 - 20 31 49 1
Престъпления - общо 4 103 1 695 49 319 642 968 34
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 287 119 6 23 54 59 1
Блудство 34 8 - 3 8 8 -
Изнасилване (довършено) 5 1 - - 3 - -
Изнасилване (опит) 3 2 - - - 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 395 212 - 25 66 60 3
Грабеж 89 21 2 5 10 35 3
Кражба - общо 2 502 1 017 32 189 380 609 22
в това число:              
взломна 116 42 2 10 17 24 1
джебчийска 211 93 5 17 23 56 1
домова 469 168 4 32 84 115 5
от магазини или други търговски обекти 1 063 470 8 91 156 257 13
на части и вещи от МПС 83 32 - 2 20 19 2
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 45 16 - 2 9 14 -
Противозаконно отнемане на МПС 60 19 1 4 6 19 -
Хулиганство 240 120 2 10 30 55 5
Престъпления, свързани с наркотици 260 71 - 44 48 77 -
Други 228 105 6 16 37 45 -
Административни нарушения - общо 383 242 1 16 58 46 -
Нарушения на обшествения ред (Нар.N1на ОбС) 48 21 - 2 12 8 -
Без документи за самоличност 22 21 - 1 - - -
Управление на МПС без свидетелство за управление 228 143 1 12 40 24 -
Други 85 57 - 1 6 14 -
НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(продължение и край)
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
  Общо забрана на срещи и контакти с опре-
делени лица
забрана да напуска настоящия си адрес задължа-
ване на непълно-
летния със свой труд да отстрани причине-
ната вреда
задължа-
ване на непълно-
летния да извърши определена работа в полза на обществото
настаня-
ване в социално-
педагоги-чески интернат (СПИ)
предупреж-
даване за настаня-
ване във възпитател-
но училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца
настаня-
ване във възпи-
тателно училище интернат (ВУИ)
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ - ОБЩО 6 520 79 17 18 197 17 248 46
Противообществени прояви - общо 2 034 26 10 11 52 6 81 20
в това число:                
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 179 3 8 - 9 - 14 6
Прояви на насилие и агресия 624 5 1 1 19 1 30 10
Тормоз 172 2 - - 3 - 1 1
в т. ч. училищен тормоз 85 1 - - 2 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 163 1 - - 3 - 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 454 10 - 10 10 1 11 1
Употреба на психоактивни вещества 217 4 1 - 6 - 7 1
Проституиране 1 - - - - - - 1
Скитничество 1 - - - - - - -
Просия 10 - - - - - - -
Други 213 1 - - 2 4 16 -
Престъпления - общо 4 103 53 7 7 130 11 162 26
Убийство (довършено) - - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - - -
Телесна повреда 287 1 - - 12 1 9 2
Блудство 34 2 - - 3 - 2 -
Изнасилване (довършено) 5 1 - - - - - -
Изнасилване (опит) 3 - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 395 4 1 - 11 3 10 -
Грабеж 89 2 - - - 1 8 2
Кражба - общо 2 502 29 6 3 86 3 106 20
в това число:                
взломна 116 1 - - 4 1 11 3
джебчийска 211 2 - - 3 - 7 4
домова 469 5 2 2 21 - 25 6
от магазини или други търговски обекти 1 063 13 3 - 27 1 23 1
на части и вещи от МПС 83 - - - 2 - 5 1
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 45 - - - 2 - - 2
Противозаконно отнемане на МПС 60 - - 3 2 - 5 1
Хулиганство 240 7 - 1 6 - 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 260 4 - - 3 1 12 -
Други 228 3 - - 7 2 7 -
Административни нарушения - общо 383 - - - 15 - 5 -
Нарушения на обшествения ред (Нар.N1на ОбС) 48 - - - 4 - 1 -
Без документи за самоличност 22 - - - - - - -
Управление на МПС без свидетелство за управление 228 - - - 5 - 3 -
Други 85 - - - 6 - 1 -
26.04.2024