Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 5 390 1 417 1 003 414 3 973 2 706 1 267
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 883 194 93 101 689 266 423
Прояви на насилие и агресия 733 223 170 53 510 365 145
Тормоз 359 138 101 37 221 161 60
в т.ч. Училищен тормоз 217 95 73 22 122 94 28
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 420 109 88 21 311 243 68
Повреждане на обществена и/или частна собственост 581 211 182 29 370 323 47
Употреба на психоактивни вещества 378 26 15 11 352 263 89
Проституиране 76 15 10 5 61 36 25
Скитничество 82 17 13 4 65 47 18
Просия 53 42 27 15 11 8 3
Други 1 825 442 304 138 1 383 994 389
Лица, извършители на престъпления - общо 4 329 1 020 823 197 3 309 2 747 562
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 182 27 22 5 155 120 35
Блудство 46 10 8 2 36 36 -
Изнасилване (довършено) 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 623 198 191 7 425 393 32
Грабеж 113 27 27 - 86 80 6
Кражба - общо 2 164 604 456 148 1 560 1 253 307
в това число:              
взломна 204 37 33 4 167 161 6
джебчийска 83 35 25 10 48 35 13
домова 466 159 138 21 307 282 25
от магазини или други търговски обекти 753 218 147 71 535 370 165
на части и вещи от МПС 120 34 27 7 86 80 6
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 81 20 18 2 61 55 6
Противозаконно отнемане на МПС 95 8 8 - 87 86 1
Хулиганство 269 53 46 7 216 180 36
Престъпления, свързани с наркотици 335 4 3 1 331 265 66
Други 497 89 62 27 408 329 79
Северна и Югоизточна България              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 394 760 516 244 1 634 1 116 518
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 484 118 58 60 366 132 234
Прояви на насилие и агресия 371 136 98 38 235 181 54
Тормоз 143 58 35 23 85 62 23
в т.ч. Училищен тормоз 92 34 19 15 58 43 15
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 195 59 40 19 136 102 34
Повреждане на обществена и/или частна собственост 301 135 118 17 166 149 17
Употреба на психоактивни вещества 143 19 9 10 124 99 25
Проституиране 7 - - - 7 - 7
Скитничество 43 7 5 2 36 22 14
Просия 19 13 7 6 6 5 1
Други 688 215 146 69 473 364 109
Лица, извършители на престъпления - общо 2 385 587 486 101 1 798 1 548 250
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 100 18 15 3 82 67 15
Блудство 30 6 5 1 24 24 -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 383 125 120 5 258 241 17
Грабеж 66 20 20 - 46 41 5
Кражба - общо 1 196 352 274 78 844 714 130
в това число:              
взломна 134 28 28 - 106 105 1
джебчийска 38 14 10 4 24 16 8
домова 350 123 105 18 227 204 23
от магазини или други търговски обекти 282 89 59 30 193 139 54
на части и вещи от МПС 73 17 15 2 56 56 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 64 17 16 1 47 43 4
Противозаконно отнемане на МПС 58 6 6 - 52 51 1
Хулиганство 115 25 21 4 90 72 18
Престъпления, свързани с наркотици 155 1 1 - 154 126 28
Други 278 34 24 10 244 208 36
Северозападен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 777 255 168 87 522 331 191
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 168 42 20 22 126 51 75
Прояви на насилие и агресия 174 69 44 25 105 76 29
Тормоз 49 22 13 9 27 16 11
в т.ч. Училищен тормоз 20 9 5 4 11 8 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 78 15 8 7 63 42 21
Повреждане на обществена и/или частна собственост 82 42 38 4 40 32 8
Употреба на психоактивни вещества 48 19 9 10 29 22 7
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 13 - - - 13 5 8
Просия 7 5 4 1 2 1 1
Други 155 41 32 9 114 86 28
Лица, извършители на престъпления - общо 585 151 122 29 434 356 78
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 13 6 6 - 7 7 -
Блудство 6 1 1 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 59 21 20 1 38 33 5
Грабеж 17 5 5 - 12 11 1
Кражба - общо 325 88 68 20 237 186 51
в това число:              
взломна 37 8 8 - 29 28 1
джебчийска 15 6 3 3 9 7 2
домова 120 47 41 6 73 58 15
от магазини или други търговски обекти 64 11 5 6 53 41 12
на части и вещи от МПС 23 4 3 1 19 19 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 15 2 2 - 13 11 2
Противозаконно отнемане на МПС 15 1 1 - 14 13 1
Хулиганство 55 22 18 4 33 30 3
Престъпления, свързани с наркотици 25 - - - 25 22 3
Други 69 7 3 4 62 48 14
ВИДИН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 181 29 14 15 152 76 76
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 37 4 - 4 33 10 23
Прояви на насилие и агресия 32 6 2 4 26 17 9
Тормоз 18 5 2 3 13 5 8
в т.ч. Училищен тормоз 10 3 1 2 7 5 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 35 1 - 1 34 18 16
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 6 5 1 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 4 - - - 4 4 -
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 10 - - - 10 2 8
Просия - - - - - - -
Други 34 7 5 2 27 16 11
Лица, извършители на престъпления - общо 94 36 23 13 58 45 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 3 2 2 - 1 1 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 64 26 18 8 38 28 10
в това число:              
взломна 5 - - - 5 5 -
джебчийска 2 1 1 - 1 1 -
домова 23 18 13 5 5 3 2
от магазини или други търговски обекти 6 2 1 1 4 2 2
на части и вещи от МПС 4 2 1 1 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 6 6 3 3 - - -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 12 2 - 2 10 7 3
ВРАЦА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 109 25 19 6 84 66 18
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 27 2 1 1 25 15 10
Прояви на насилие и агресия 10 1 1 - 9 8 1
Тормоз 9 5 4 1 4 3 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 3 2 1 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 28 10 10 - 18 14 4
Употреба на психоактивни вещества 8 - - - 8 6 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 3 3 2 1 - - -
Други 21 4 1 3 17 17 -
Лица, извършители на престъпления - общо 138 22 17 5 116 96 20
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 1 - 2 2 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 6 5 1 7 6 1
Грабеж 4 1 1 - 3 3 -
Кражба - общо 79 13 9 4 66 54 12
в това число:              
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 6 3 - 3 3 2 1
домова 31 6 6 - 25 16 9
от магазини или други търговски обекти 19 2 1 1 17 15 2
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 1 1 - 8 8 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 2 1
Хулиганство 7 1 1 - 6 6 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 8 1
Други 18 - - - 18 13 5
ЛОВЕЧ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 108 30 22 8 78 41 37
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 2 - 2 26 1 25
Прояви на насилие и агресия 15 4 3 1 11 11 -
Тормоз 3 - - - 3 2 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 2 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 - - - 5 5 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 17 8 5 3 9 7 2
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 2 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 - - - 1 - 1
Други 36 16 14 2 20 13 7
Лица, извършители на престъпления - общо 110 19 14 5 91 83 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 3 3 - 10 10 -
Грабеж 5 1 1 - 4 3 1
Кражба - общо 53 9 4 5 44 39 5
в това число:              
взломна 11 - - - 11 10 1
джебчийска - - - - - - -
домова 21 2 1 1 19 19 -
от магазини или други търговски обекти 9 4 1 3 5 4 1
на части и вещи от МПС 6 1 1 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 20 6 6 - 14 14 -
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 2 1
Други 13 - - - 13 12 1
МОНТАНА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 56 18 17 1 38 25 13
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 15 1 - 1 14 10 4
Прояви на насилие и агресия 5 2 2 - 3 3 -
Тормоз 2 - - - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 1 1 - 9 8 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 14 13 13 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 1 1 - - - -
Други 6 - - - 6 - 6
Лица, извършители на престъпления - общо 130 45 45 - 85 67 18
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 5 5 - 1 1 -
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 8 8 - 16 12 4
Грабеж 7 3 3 - 4 4 -
Кражба - общо 64 22 22 - 42 28 14
в това число:              
взломна 11 6 6 - 5 5 -
джебчийска 2 - - - 2 2 -
домова 29 14 14 - 15 11 4
от магазини или други търговски обекти 6 - - - 6 6 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 6 1 1 - 5 5 -
Хулиганство 11 5 5 - 6 6 -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 6 - - - 6 6 -
ПЛЕВЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 323 153 96 57 170 123 47
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 61 33 19 14 28 15 13
Прояви на насилие и агресия 112 56 36 20 56 37 19
Тормоз 17 12 7 5 5 4 1
в т.ч. Училищен тормоз 4 3 2 1 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 25 13 7 6 12 8 4
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 5 5 - 8 6 2
Употреба на психоактивни вещества 32 19 9 10 13 9 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 3 - - - 3 3 -
Просия 2 1 1 - 1 1 -
Други 58 14 12 2 44 40 4
Лица, извършители на престъпления - общо 113 29 23 6 84 65 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 2 2 - 4 4 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 65 18 15 3 47 37 10
в това число:              
взломна 6 2 2 - 4 4 -
джебчийска 5 2 2 - 3 2 1
домова 16 7 7 - 9 9 -
от магазини или други търговски обекти 24 3 2 1 21 14 7
на части и вещи от МПС 6 1 1 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 1 1 - 3 1 2
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 11 4 3 1 7 4 3
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 20 5 3 2 15 10 5
Северен централен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 341 108 62 46 233 157 76
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 82 10 4 6 72 26 46
Прояви на насилие и агресия 40 15 12 3 25 18 7
Тормоз 15 1 - 1 14 8 6
в т.ч. Училищен тормоз 14 1 - 1 13 7 6
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 31 14 11 3 17 12 5
Повреждане на обществена и/или частна собственост 63 34 23 11 29 27 2
Употреба на психоактивни вещества 15 - - - 15 14 1
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 - - - 1 1 -
Други 92 34 12 22 58 51 7
Лица, извършители на престъпления - общо 542 112 82 30 430 355 75
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 15 2 1 1 13 12 1
Блудство 10 2 2 - 8 8 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 113 23 23 - 90 82 8
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 283 80 51 29 203 160 43
в това число:              
взломна 13 2 2 - 11 11 -
джебчийска 7 2 1 1 5 - 5
домова 42 12 8 4 30 30 -
от магазини или други търговски обекти 72 19 11 8 53 32 21
на части и вещи от МПС 12 5 5 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 11 2 2 - 9 9 -
Хулиганство 25 - - - 25 15 10
Престъпления, свързани с наркотици 33 - - - 33 26 7
Други 48 3 3 - 45 39 6
ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 104 20 3 17 84 47 37
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 24 1 1 - 23 5 18
Прояви на насилие и агресия 9 3 - 3 6 3 3
Тормоз 14 1 - 1 13 7 6
в т.ч. Училищен тормоз 14 1 - 1 13 7 6
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 - - - 10 7 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 22 10 2 8 12 10 2
Употреба на психоактивни вещества 8 - - - 8 7 1
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 15 5 - 5 10 8 2
Лица, извършители на престъпления - общо 208 26 20 6 182 150 32
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 1 - 2 2 -
Блудство 6 - - - 6 6 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 54 10 10 - 44 39 5
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 97 15 9 6 82 62 20
в това число:              
взломна 6 - - - 6 6 -
джебчийска 3 - - - 3 - 3
домова 16 4 2 2 12 12 -
от магазини или други търговски обекти 24 2 1 1 22 18 4
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 7 - - - 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 16 - - - 16 12 4
Други 21 - - - 21 18 3
ГАБРОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 60 18 16 2 42 25 17
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 16 - - - 16 2 14
Прояви на насилие и агресия 2 - - - 2 2 -
Тормоз 1 - - - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 12 12 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 25 6 4 2 19 16 3
Лица, извършители на престъпления - общо 139 41 23 18 98 87 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 3 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 25 3 3 - 22 21 1
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 84 36 18 18 48 42 6
в това число:              
взломна 3 2 2 - 1 1 -
джебчийска 3 1 - 1 2 - 2
домова 10 3 1 2 7 7 -
от магазини или други търговски обекти 20 6 4 2 14 11 3
на части и вещи от МПС 1 1 1 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 1 1 - 3 3 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 5 2
Други 12 1 1 - 11 10 1
РАЗГРАД              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 55 17 8 9 38 36 2
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 2 - 2 11 11 -
Прояви на насилие и агресия 9 5 5 - 4 3 1
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 5 1 - 1 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 - - - 1 1 -
Други 27 9 3 6 18 17 1
Лица, извършители на престъпления - общо 23 1 1 - 22 21 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 18 1 1 - 17 17 -
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 4 1 1 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти - - - - - - -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 2 - - - 2 1 1
РУСЕ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 97 50 33 17 47 31 16
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 16 4 1 3 12 2 10
Прояви на насилие и агресия 15 7 7 - 8 5 3
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 20 14 11 3 6 4 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 21 11 9 2 10 10 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 25 14 5 9 11 10 1
Лица, извършители на престъпления - общо 121 31 26 5 90 70 20
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 1 - 1 6 6 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 20 9 9 - 11 10 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 64 18 14 4 46 31 15
в това число:              
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска - - - - - - -
домова 4 1 1 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 21 7 3 4 14 2 12
на части и вещи от МПС 7 4 4 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 1 1 - 2 2 -
Хулиганство 7 - - - 7 5 2
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 7 1
Други 11 2 2 - 9 8 1
СИЛИСТРА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 25 3 2 1 22 18 4
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 3 2 1 10 6 4
Прояви на насилие и агресия 5 - - - 5 5 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 1 - - - 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост - - - - - - -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 6 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други - - - - - - -
Лица, извършители на престъпления - общо 51 13 12 1 38 27 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 3 2 2 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 1 1 - 13 12 1
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 20 10 9 1 10 8 2
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 8 3 3 - 5 5 -
от магазини или други търговски обекти 7 4 3 1 3 1 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 8 - - - 8 - 8
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 2 - - - 2 2 -
Североизточен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 530 145 114 31 385 276 109
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 115 19 8 11 96 33 63
Прояви на насилие и агресия 71 31 27 4 40 32 8
Тормоз 41 16 13 3 25 23 2
в т.ч. Училищен тормоз 24 6 6 - 18 16 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 24 4 2 2 20 18 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 67 28 26 2 39 39 -
Употреба на психоактивни вещества 33 - - - 33 26 7
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 7 1 1 - 6 4 2
Просия 1 1 - 1 - - -
Други 170 45 37 8 125 101 24
Лица, извършители на престъпления - общо 501 118 107 11 383 341 42
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 47 8 6 2 39 28 11
Блудство 3 2 2 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 122 45 43 2 77 75 2
Грабеж 11 1 1 - 10 9 1
Кражба - общо 185 53 47 6 132 117 15
в това число:              
взломна 14 5 5 - 9 9 -
джебчийска 12 5 5 - 7 6 1
домова 32 11 11 - 21 20 1
от магазини или други търговски обекти 55 22 16 6 33 22 11
на части и вещи от МПС 14 2 2 - 12 12 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 4 4 - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 17 3 3 - 14 14 -
Хулиганство 12 - - - 12 8 4
Престъпления, свързани с наркотици 41 - - - 41 36 5
Други 61 6 5 1 55 51 4
ВАРНА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 193 43 30 13 150 102 48
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 54 4 - 4 50 19 31
Прояви на насилие и агресия 30 14 12 2 16 13 3
Тормоз 23 12 9 3 11 9 2
в т.ч. Училищен тормоз 9 4 4 - 5 3 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 4 2 2 9 7 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 14 8 6 2 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества 22 - - - 22 17 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 6 - - - 6 4 2
Просия - - - - - - -
Други 31 1 1 - 30 27 3
Лица, извършители на престъпления - общо 255 58 50 8 197 170 27
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 36 7 6 1 29 18 11
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 59 22 20 2 37 35 2
Грабеж 6 - - - 6 6 -
Кражба - общо 98 27 22 5 71 64 7
в това число:              
взломна 5 2 2 - 3 3 -
джебчийска 10 4 4 - 6 5 1
домова 10 2 2 - 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 31 12 7 5 19 13 6
на части и вещи от МПС 9 2 2 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 4 4 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 1 1 - 2 2 -
Хулиганство 7 - - - 7 4 3
Престъпления, свързани с наркотици 26 - - - 26 22 4
Други 19 - - - 19 19 -
ДОБРИЧ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 181 53 45 8 128 93 35
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 25 6 3 3 19 9 10
Прояви на насилие и агресия 21 11 10 1 10 7 3
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 - - - 4 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 4 4 - 9 9 -
Употреба на психоактивни вещества 7 - - - 7 5 2
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 1 1 1 - - - -
Просия 1 1 - 1 - - -
Други 108 30 27 3 78 59 19
Лица, извършители на престъпления - общо 58 11 10 1 47 46 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 1 - 1 - - -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 1 1 - 5 5 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 31 9 9 - 22 22 -
в това число:              
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 14 7 7 - 7 7 -
от магазини или други търговски обекти 4 2 2 - 2 2 -
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 6 1
Други 10 - - - 10 10 -
ТЪРГОВИЩЕ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 85 35 25 10 50 32 18
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 9 5 4 19 5 14
Прояви на насилие и агресия 15 6 5 1 9 7 2
Тормоз 8 4 4 - 4 4 -
в т.ч. Училищен тормоз 5 2 2 - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 3 2 2 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 28 14 9 5 14 12 2
Лица, извършители на престъпления - общо 69 11 10 1 58 48 10
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 6 6 - 6 6 -
Грабеж 3 - - - 3 2 1
Кражба - общо 25 5 4 1 20 16 4
в това число:              
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 8 2 2 - 6 5 1
от магазини или други търговски обекти 6 2 1 1 4 3 1
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 5 - - - 5 4 1
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 15 - - - 15 11 4
ШУМЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 71 14 14 - 57 49 8
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 8 - - - 8 - 8
Прояви на насилие и агресия 5 - - - 5 5 -
Тормоз 10 - - - 10 10 -
в т.ч. Училищен тормоз 10 - - - 10 10 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 - - - 4 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 37 14 14 - 23 23 -
Употреба на психоактивни вещества 4 - - - 4 4 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 3 - - - 3 3 -
Лица, извършители на престъпления - общо 119 38 37 1 81 77 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 - - - 7 7 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 45 16 16 - 29 29 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Кражба - общо 31 12 12 - 19 15 4
в това число:              
взломна 3 3 3 - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 14 6 6 - 8 4 4
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 11 2 2 - 9 9 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 17 6 5 1 11 11 -
Югоизточен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 746 252 172 80 494 352 142
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 119 47 26 21 72 22 50
Прояви на насилие и агресия 86 21 15 6 65 55 10
Тормоз 38 19 9 10 19 15 4
в т.ч. Училищен тормоз 34 18 8 10 16 12 4
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 62 26 19 7 36 30 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 89 31 31 - 58 51 7
Употреба на психоактивни вещества 47 - - - 47 37 10
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 23 6 4 2 17 13 4
Просия 10 7 3 4 3 3 -
Други 271 95 65 30 176 126 50
Лица, извършители на престъпления - общо 757 206 175 31 551 496 55
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 25 2 2 - 23 20 3
Блудство 11 1 - 1 10 10 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 89 36 34 2 53 51 2
Грабеж 34 14 14 - 20 17 3
Кражба - общо 403 131 108 23 272 251 21
в това число:              
взломна 70 13 13 - 57 57 -
джебчийска 4 1 1 - 3 3 -
домова 156 53 45 8 103 96 7
от магазини или други търговски обекти 91 37 27 10 54 44 10
на части и вещи от МПС 24 6 5 1 18 18 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 37 11 10 1 26 24 2
Противозаконно отнемане на МПС 15 - - - 15 15 -
Хулиганство 23 3 3 - 20 19 1
Престъпления, свързани с наркотици 56 1 1 - 55 42 13
Други 100 18 13 5 82 70 12
БУРГАС              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 213 67 36 31 146 103 43
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 34 11 4 7 23 4 19
Прояви на насилие и агресия 49 8 3 5 41 33 8
Тормоз 28 18 8 10 10 6 4
в т.ч. Училищен тормоз 28 18 8 10 10 6 4
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 16 11 4 7 5 4 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 49 16 16 - 33 30 3
Употреба на психоактивни вещества 23 - - - 23 17 6
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 7 - - - 7 5 2
Просия 3 3 1 2 - - -
Други 4 - - - 4 4 -
Лица, извършители на престъпления - общо 210 34 27 7 176 157 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 2 2 - 10 8 2
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 38 9 8 1 29 29 -
Грабеж 2 2 2 - - - -
Кражба - общо 97 17 12 5 80 73 7
в това число:              
взломна 23 2 2 - 21 21 -
джебчийска 2 - - - 2 2 -
домова 37 5 5 - 32 32 -
от магазини или други търговски обекти 26 6 2 4 20 13 7
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 1 - 1 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 10 3 3 - 7 6 1
Престъпления, свързани с наркотици 25 - - - 25 17 8
Други 21 1 - 1 20 19 1
СЛИВЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 112 30 21 9 82 54 28
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 29 4 2 2 25 7 18
Прояви на насилие и агресия 13 4 4 - 9 7 2
Тормоз 5 1 1 - 4 4 -
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 18 7 7 - 11 8 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост - - - - - - -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 - - - 2 2 -
Други 45 14 7 7 31 26 5
Лица, извършители на престъпления - общо 207 83 76 7 124 113 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 5 1
Блудство 3 1 - 1 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 18 18 - 9 7 2
Грабеж 6 1 1 - 5 5 -
Кражба - общо 143 61 55 6 82 77 5
в това число:              
взломна 21 5 5 - 16 16 -
джебчийска - - - - - - -
домова 69 35 30 5 34 31 3
от магазини или други търговски обекти 23 10 9 1 13 12 1
на части и вещи от МПС 11 4 4 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 19 7 7 - 12 11 1
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 6 - - - 6 6 -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 2 2
Други 7 2 2 - 5 4 1
СТАРА ЗАГОРА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 319 86 70 16 233 175 58
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 42 19 11 8 23 10 13
Прояви на насилие и агресия 24 9 8 1 15 15 -
Тормоз 2 - - - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 28 8 8 - 20 18 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 34 15 15 - 19 18 1
Употреба на психоактивни вещества 21 - - - 21 17 4
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 16 6 4 2 10 8 2
Просия 5 4 2 2 1 1 -
Други 146 25 22 3 121 86 35
Лица, извършители на престъпления - общо 247 56 44 12 191 174 17
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 - - - 7 7 -
Блудство 5 - - - 5 5 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 9 8 1 15 15 -
Грабеж 8 1 1 - 7 7 -
Кражба - общо 101 31 24 7 70 65 5
в това число:              
взломна 21 5 5 - 16 16 -
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 32 10 7 3 22 18 4
от магазини или други търговски обекти 16 5 5 - 11 11 -
на части и вещи от МПС 13 2 1 1 11 11 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 11 3 3 - 8 8 -
Противозаконно отнемане на МПС 8 - - - 8 8 -
Хулиганство 5 - - - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 20 - - - 20 18 2
Други 68 15 11 4 53 43 10
ЯМБОЛ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 102 69 45 24 33 20 13
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 14 13 9 4 1 1 -
Прояви на насилие и агресия - - - - - - -
Тормоз 3 - - - 3 3 -
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 - - - 6 3 3
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 3 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 76 56 36 20 20 10 10
Лица, извършители на престъпления - общо 93 33 28 5 60 52 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж 18 10 10 - 8 5 3
Кражба - общо 62 22 17 5 40 36 4
в това число:              
взломна 5 1 1 - 4 4 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 18 3 3 - 15 15 -
от магазини или други търговски обекти 26 16 11 5 10 8 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 - 1
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 1 1 - 6 5 1
Други 4 - - - 4 4 -
Югозападна и Южна централна България              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 996 657 487 170 2 339 1 590 749
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 399 76 35 41 323 134 189
Прояви на насилие и агресия 362 87 72 15 275 184 91
Тормоз 216 80 66 14 136 99 37
в т.ч. Училищен тормоз 125 61 54 7 64 51 13
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 225 50 48 2 175 141 34
Повреждане на обществена и/или частна собственост 280 76 64 12 204 174 30
Употреба на психоактивни вещества 235 7 6 1 228 164 64
Проституиране 69 15 10 5 54 36 18
Скитничество 39 10 8 2 29 25 4
Просия 34 29 20 9 5 3 2
Други 1 137 227 158 69 910 630 280
Лица, извършители на престъпления - общо 1 944 433 337 96 1 511 1 199 312
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 82 9 7 2 73 53 20
Блудство 16 4 3 1 12 12 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 240 73 71 2 167 152 15
Грабеж 47 7 7 - 40 39 1
Кражба - общо 968 252 182 70 716 539 177
в това число:              
взломна 70 9 5 4 61 56 5
джебчийска 45 21 15 6 24 19 5
домова 116 36 33 3 80 78 2
от магазини или други търговски обекти 471 129 88 41 342 231 111
на части и вещи от МПС 47 17 12 5 30 24 6
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 17 3 2 1 14 12 2
Противозаконно отнемане на МПС 37 2 2 - 35 35 -
Хулиганство 154 28 25 3 126 108 18
Престъпления, свързани с наркотици 180 3 2 1 177 139 38
Други 219 55 38 17 164 121 43
Югозападен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 841 338 234 104 1 503 936 567
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 252 43 21 22 209 90 119
Прояви на насилие и агресия 235 35 27 8 200 123 77
Тормоз 122 30 27 3 92 60 32
в т.ч. Училищен тормоз 64 22 21 1 42 31 11
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 102 17 16 1 85 59 26
Повреждане на обществена и/или частна собственост 131 34 28 6 97 81 16
Употреба на психоактивни вещества 183 5 4 1 178 120 58
Проституиране 66 14 9 5 52 36 16
Скитничество 34 9 7 2 25 23 2
Просия 17 15 9 6 2 1 1
Други 699 136 86 50 563 343 220
Лица, извършители на престъпления - общо 1 177 193 152 41 984 744 240
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 48 3 3 - 45 34 11
Блудство 5 1 1 - 4 4 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 130 32 30 2 98 87 11
Грабеж 33 6 6 - 27 27 -
Кражба - общо 607 117 84 33 490 348 142
в това число:              
взломна 38 1 1 - 37 36 1
джебчийска 9 3 2 1 6 6 -
домова 27 4 2 2 23 21 2
от магазини или други търговски обекти 358 88 63 25 270 175 95
на части и вещи от МПС 30 8 8 - 22 18 4
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 3 1
Противозаконно отнемане на МПС 21 1 1 - 20 20 -
Хулиганство 83 11 10 1 72 57 15
Престъпления, свързани с наркотици 139 2 1 1 137 103 34
Други 110 20 16 4 90 63 27
БЛАГОЕВГРАД              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 282 102 69 33 180 117 63
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 48 14 8 6 34 12 22
Прояви на насилие и агресия 29 10 9 1 19 17 2
Тормоз 23 5 5 - 18 17 1
в т.ч. Училищен тормоз 21 5 5 - 16 15 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 2 2 - 4 1 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 8 5 3 5 4 1
Употреба на психоактивни вещества 15 - - - 15 13 2
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия 11 11 8 3 - - -
Други 136 52 32 20 84 53 31
Лица, извършители на престъпления - общо 199 54 47 7 145 130 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 48 18 17 1 30 28 2
Грабеж 5 3 3 - 2 2 -
Кражба - общо 97 31 25 6 66 56 10
в това число:              
взломна 10 1 1 - 9 8 1
джебчийска 4 1 - 1 3 3 -
домова 4 1 1 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 52 25 20 5 27 19 8
на части и вещи от МПС 9 3 3 - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 2 1
Противозаконно отнемане на МПС 14 - - - 14 14 -
Хулиганство 5 - - - 5 4 1
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 8 1
Други 18 2 2 - 16 15 1
КЮСТЕНДИЛ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 93 5 2 3 88 49 39
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 - - - 13 5 8
Прояви на насилие и агресия 13 - - - 13 7 6
Тормоз 11 - - - 11 7 4
в т.ч. Училищен тормоз 7 - - - 7 5 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 2 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 4 1 3 4 3 1
Употреба на психоактивни вещества 17 - - - 17 11 6
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 - - - 1 1 -
Други 27 1 1 - 26 13 13
Лица, извършители на престъпления - общо 99 8 3 5 91 62 29
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 3 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 2 1 1 5 5 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 26 4 1 3 22 17 5
в това число:
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска 2 - - - 2 2 -
домова 5 - - - 5 5 -
от магазини или други търговски обекти 7 4 1 3 3 3 -
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 12 - - - 12 7 5
Престъпления, свързани с наркотици 16 - - - 16 12 4
Други 34 2 1 1 32 18 14
ПЕРНИК              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 115 38 27 11 77 54 23
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 8 1 - 1 7 - 7
Прояви на насилие и агресия 5 1 1 - 4 3 1
Тормоз 5 3 2 1 2 - 2
в т.ч. Училищен тормоз 2 - - - 2 - 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 7 6 6 - 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 4 4 - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 5 - - - 5 4 1
Проституиране 62 14 9 5 48 36 12
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 15 9 5 4 6 6 -
Лица, извършители на престъпления - общо 43 11 11 - 32 26 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 1 1 - 3 1 2
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 3 3 - 4 4 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 19 - - - 19 15 4
в това число:
взломна 15 - - - 15 15 -
джебчийска - - - - - - -
домова 1 - - - 1 - 1
от магазини или други търговски обекти 1 - - - 1 - 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 7 7 7 - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 1 - - - 1 1 -
СОФИЯ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 139 31 25 6 108 77 31
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 38 8 2 6 30 12 18
Прояви на насилие и агресия 9 2 2 - 7 7 -
Тормоз 6 6 6 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз 6 6 6 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 26 1 1 - 25 15 10
Повреждане на обществена и/или частна собственост 23 7 7 - 16 14 2
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 2 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 35 7 7 - 28 27 1
Лица, извършители на престъпления - общо 78 17 13 4 61 56 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 11 2 2 - 9 9 -
Грабеж 6 3 3 - 3 3 -
Кражба - общо 39 9 5 4 30 28 2
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 3 2 2 - 1 1 -
домова 13 2 - 2 11 10 1
от магазини или други търговски обекти 12 3 1 2 9 8 1
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 - - - 3 2 1
Престъпления, свързани с наркотици 11 - - - 11 10 1
Други 6 3 3 - 3 2 1
СОФИЯ - СТОЛИЦА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 212 162 111 51 1 050 639 411
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 145 20 11 9 125 61 64
Прояви на насилие и агресия 179 22 15 7 157 89 68
Тормоз 77 16 14 2 61 36 25
в т.ч. Училищен тормоз 28 11 10 1 17 11 6
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 60 8 7 1 52 40 12
Повреждане на обществена и/или частна собственост 79 11 11 - 68 56 12
Употреба на психоактивни вещества 144 5 4 1 139 90 49
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 34 9 7 2 25 23 2
Просия 5 4 1 3 1 - 1
Други 486 67 41 26 419 244 175
Лица, извършители на престъпления - общо 758 103 78 25 655 470 185
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 36 2 2 - 34 26 8
Блудство 4 1 1 - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 57 7 7 - 50 41 9
Грабеж 22 - - - 22 22 -
Кражба - общо 426 73 53 20 353 232 121
в това число:              
взломна 8 - - - 8 8 -
джебчийска - - - - - - -
домова 4 1 1 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 286 56 41 15 230 145 85
на части и вещи от МПС 16 5 5 - 11 7 4
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 1 1 - 4 4 -
Хулиганство 56 4 3 1 52 44 8
Престъпления, свързани с наркотици 101 2 1 1 99 71 28
Други 51 13 10 3 38 27 11
Южен централен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 155 319 253 66 836 654 182
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 147 33 14 19 114 44 70
Прояви на насилие и агресия 127 52 45 7 75 61 14
Тормоз 94 50 39 11 44 39 5
в т.ч. Училищен тормоз 61 39 33 6 22 20 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 123 33 32 1 90 82 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 149 42 36 6 107 93 14
Употреба на психоактивни вещества 52 2 2 - 50 44 6
Проституиране 3 1 1 - 2 - 2
Скитничество 5 1 1 - 4 2 2
Просия 17 14 11 3 3 2 1
Други 438 91 72 19 347 287 60
Лица, извършители на престъпления - общо 767 240 185 55 527 455 72
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 34 6 4 2 28 19 9
Блудство 11 3 2 1 8 8 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 110 41 41 - 69 65 4
Грабеж 14 1 1 - 13 12 1
Кражба - общо 361 135 98 37 226 191 35
в това число:              
взломна 32 8 4 4 24 20 4
джебчийска 36 18 13 5 18 13 5
домова 89 32 31 1 57 57 -
от магазини или други търговски обекти 113 41 25 16 72 56 16
на части и вещи от МПС 17 9 4 5 8 6 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 13 3 2 1 10 9 1
Противозаконно отнемане на МПС 16 1 1 - 15 15 -
Хулиганство 71 17 15 2 54 51 3
Престъпления, свързани с наркотици 41 1 1 - 40 36 4
Други 109 35 22 13 74 58 16
КЪРДЖАЛИ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 219 29 24 5 190 157 33
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 21 1 - 1 20 8 12
Прояви на насилие и агресия 5 2 2 - 3 3 -
Тормоз 18 7 4 3 11 10 1
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 39 2 2 - 37 30 7
Повреждане на обществена и/или частна собственост 43 6 5 1 37 33 4
Употреба на психоактивни вещества 4 - - - 4 4 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 89 11 11 - 78 69 9
Лица, извършители на престъпления - общо 62 22 20 2 40 34 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 9 9 - 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 29 13 11 2 16 13 3
в това число:              
взломна 7 1 1 - 6 5 1
джебчийска 7 5 3 2 2 1 1
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 11 5 5 - 6 5 1
на части и вещи от МПС 3 1 1 - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 12 - - - 12 9 3
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 1 - - - 1 1 -
ПАЗАРДЖИК              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 172 29 23 6 143 112 31
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 24 2 - 2 22 3 19
Прояви на насилие и агресия 19 1 1 - 18 16 2
Тормоз 13 2 1 1 11 10 1
в т.ч. Училищен тормоз 11 1 1 - 10 10 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 7 7 - 6 6 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 12 6 5 1 6 5 1
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 2 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 89 11 9 2 78 70 8
Лица, извършители на престъпления - общо 108 23 16 7 85 74 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 3 1
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 15 5 5 - 10 8 2
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 64 16 10 6 48 43 5
в това число:              
взломна 3 1 - 1 2 2 -
джебчийска - - - - - - -
домова 30 6 5 1 24 24 -
от магазини или други търговски обекти 21 6 2 4 15 12 3
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 - 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 3 1
Други 15 2 1 1 13 11 2
ПЛОВДИВ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 489 180 150 30 309 232 77
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 62 17 7 10 45 20 25
Прояви на насилие и агресия 76 38 35 3 38 30 8
Тормоз 49 35 30 5 14 12 2
в т.ч. Училищен тормоз 43 32 28 4 11 9 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 40 23 22 1 17 16 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 58 19 18 1 39 32 7
Употреба на психоактивни вещества 20 1 1 - 19 15 4
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 3 1 1 - 2 - 2
Просия 12 10 9 1 2 1 1
Други 168 36 27 9 132 106 26
Лица, извършители на престъпления - общо 379 112 82 30 267 228 39
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 18 4 4 - 14 9 5
Блудство 4 1 - 1 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 43 8 8 - 35 34 1
Грабеж 5 - - - 5 4 1
Кражба - общо 167 57 39 18 110 92 18
в това число:              
взломна 8 3 1 2 5 3 2
джебчийска 20 8 6 2 12 10 2
домова 27 9 9 - 18 18 -
от магазини или други търговски обекти 53 12 6 6 41 31 10
на части и вещи от МПС 5 5 3 2 - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 7 2 1 1 5 4 1
Противозаконно отнемане на МПС 9 - - - 9 9 -
Хулиганство 44 15 13 2 29 29 -
Престъпления, свързани с наркотици 17 - - - 17 16 1
Други 72 27 18 9 45 32 13
СМОЛЯН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 161 52 33 19 109 86 23
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 4 1 3 6 3 3
Прояви на насилие и агресия 9 5 3 2 4 4 -
Тормоз 6 5 3 2 1 - 1
в т.ч. Училищен тормоз 5 5 3 2 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 23 - - - 23 23 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 21 8 6 2 13 11 2
Употреба на психоактивни вещества 5 - - - 5 5 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 5 4 2 2 1 1 -
Други 82 26 18 8 56 39 17
Лица, извършители на престъпления - общо 61 22 17 5 39 36 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 21 9 9 - 12 12 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 19 11 7 4 8 6 2
в това число:              
взломна 1 1 1 - - - -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 5 3 2 1 2 2 -
на части и вещи от МПС 4 3 - 3 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 6 1
Други 11 2 1 1 9 9 -
ХАСКОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 114 29 23 6 85 67 18
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 30 9 6 3 21 10 11
Прояви на насилие и агресия 18 6 4 2 12 8 4
Тормоз 8 1 1 - 7 7 -
в т.ч. Училищен тормоз 1 1 1 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 1 1 - 7 7 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 3 2 1 12 12 -
Употреба на психоактивни вещества 21 1 1 - 20 18 2
Проституиране 2 1 1 - 1 - 1
Скитничество 2 - - - 2 2 -
Просия - - - - - - -
Други 10 7 7 - 3 3 -
Лица, извършители на престъпления - общо 157 61 50 11 96 83 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 2 - 2 7 4 3
Блудство 4 2 2 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 19 10 10 - 9 8 1
Грабеж 8 1 1 - 7 7 -
Кражба - общо 82 38 31 7 44 37 7
в това число:              
взломна 13 2 1 1 11 10 1
джебчийска 8 4 3 1 4 2 2
домова 32 17 17 - 15 15 -
от магазини или други търговски обекти 23 15 10 5 8 6 2
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 14 2 2 - 12 12 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 1 1 - 8 7 1
Други 10 4 2 2 6 5 1
26.04.2022