Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2023 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 6 635 1 530 1 072 458 5 105 3 567 1 538
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 981 170 80 90 811 368 443
Прояви на насилие и агресия 870 217 160 57 653 449 204
Тормоз 448 102 70 32 346 226 120
в т.ч. Училищен тормоз 264 67 49 18 197 126 71
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 421 97 86 11 324 260 64
Повреждане на обществена и/или частна собственост 514 125 115 10 389 347 42
Употреба на психоактивни вещества 544 39 33 6 505 370 135
Проституиране 17 - - - 17 1 16
Скитничество 343 28 24 4 315 258 57
Просия 33 25 15 10 8 4 4
Други 2 464 727 489 238 1 737 1 284 453
Лица, извършители на престъпления - общо 4 642 951 718 233 3 691 3 050 641
Убийство (довършено) 6 - - - 6 6 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 232 27 19 8 205 178 27
Блудство 34 5 5 - 29 29 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 500 155 138 17 345 321 24
Грабеж 164 24 20 4 140 121 19
Кражба - общо 2 483 576 415 161 1 907 1 489 418
в това число: - - - - - - -
взломна 158 49 46 3 109 104 5
джебчийска 109 28 20 8 81 57 24
домова 450 127 100 27 323 294 29
от магазини или други търговски обекти 1 149 248 155 93 901 623 278
на части и вещи от МПС 73 15 14 1 58 48 10
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 66 11 11 - 55 53 2
Противозаконно отнемане на МПС 96 8 8 - 88 86 2
Хулиганство 276 63 47 16 213 181 32
Престъпления, свързани с наркотици 412 6 1 5 406 326 80
Други 438 87 65 22 351 312 39
Северна и Югоизточна България              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 557 693 541 152 1 864 1 329 535
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 466 69 35 34 397 171 226
Прояви на насилие и агресия 403 102 86 16 301 222 79
Тормоз 161 40 26 14 121 84 37
в т.ч. Училищен тормоз 73 22 15 7 51 39 12
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 142 49 47 2 93 80 13
Повреждане на обществена и/или частна собственост 314 95 89 6 219 199 20
Употреба на психоактивни вещества 151 22 19 3 129 109 20
Проституиране 4 - - - 4 - 4
Скитничество 43 3 3 - 40 23 17
Просия 9 9 6 3 - - -
Други 864 304 230 74 560 441 119
Лица, извършители на престъпления - общо 2 501 566 424 142 1 935 1 659 276
Убийство (довършено) 6 - - - 6 6 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 120 8 8 - 112 92 20
Блудство 21 3 3 - 18 18 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 290 110 98 12 180 167 13
Грабеж 79 16 12 4 63 52 11
Кражба - общо 1 379 331 231 100 1 048 875 173
в това число: - - - - - - -
взломна 113 34 31 3 79 77 2
джебчийска 75 19 12 7 56 35 21
домова 345 89 66 23 256 240 16
от магазини или други търговски обекти 476 128 76 52 348 252 96
на части и вещи от МПС 46 10 9 1 36 28 8
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 48 7 7 - 41 39 2
Противозаконно отнемане на МПС 59 6 6 - 53 52 1
Хулиганство 128 44 29 15 84 78 6
Престъпления, свързани с наркотици 200 2 1 1 198 165 33
Други 218 46 36 10 172 153 19
Северозападен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 612 150 125 25 462 280 182
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 159 27 15 12 132 56 76
Прояви на насилие и агресия 117 29 27 2 88 52 36
Тормоз 68 17 14 3 51 31 20
в т.ч. Училищен тормоз 26 11 10 1 15 11 4
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 42 20 20 - 22 15 7
Повреждане на обществена и/или частна собственост 68 14 14 - 54 44 10
Употреба на психоактивни вещества 24 8 8 - 16 14 2
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 28 - - - 28 18 10
Просия - - - - - - -
Други 105 35 27 8 70 50 20
Лица, извършители на престъпления - общо 592 136 95 41 456 377 79
Убийство (довършено) 4 - - - 4 4 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 25 - - - 25 19 6
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 10 9 1 17 15 2
Грабеж 25 4 - 4 21 11 10
Кражба - общо 312 76 51 25 236 184 52
в това число: - - - - - - -
взломна 22 9 7 2 13 13 -
джебчийска 30 2 - 2 28 10 18
домова 95 25 21 4 70 61 9
от магазини или други търговски обекти 78 25 11 14 53 37 16
на части и вещи от МПС 12 2 2 - 10 8 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 2 2 - 7 7 -
Противозаконно отнемане на МПС 14 3 3 - 11 10 1
Хулиганство 67 27 21 6 40 37 3
Престъпления, свързани с наркотици 23 - - - 23 20 3
Други 93 15 10 5 78 76 2
ВИДИН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 242 36 29 7 206 119 87
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 47 6 2 4 41 21 20
Прояви на насилие и агресия 67 9 7 2 58 27 31
Тормоз 22 6 5 1 16 10 6
в т.ч. Училищен тормоз 9 3 3 - 6 6 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 17 11 11 - 6 5 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 29 1 1 - 28 20 8
Употреба на психоактивни вещества 7 1 1 - 6 5 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 28 - - - 28 18 10
Просия - - - - - - -
Други 25 2 2 - 23 13 10
Лица, извършители на престъпления - общо 138 42 27 15 96 77 19
Убийство (довършено) 4 - - - 4 4 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 - - - 10 7 3
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 3 2 1 6 5 1
Грабеж 7 4 - 4 3 3 -
Кражба - общо 66 18 11 7 48 34 14
в това число:              
взломна 13 7 7 - 6 6 -
джебчийска 6 - - - 6 1 5
домова 15 1 1 - 14 12 2
от магазини или други търговски обекти 20 8 2 6 12 6 6
на части и вещи от МПС 6 1 1 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 2 2 - 1 1 -
Хулиганство 23 11 8 3 12 11 1
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 8 -
Други 7 3 3 - 4 4 -
ВРАЦА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 92 19 12 7 73 48 25
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 41 6 1 5 35 16 19
Прояви на насилие и агресия 18 1 1 - 17 14 3
Тормоз 13 7 5 2 6 5 1
в т.ч. Училищен тормоз 8 6 5 1 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 16 4 4 - 12 11 1
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 2 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 1 1 1 - - - -
Лица, извършители на престъпления - общо 153 29 25 4 124 113 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 4 - - - 4 4 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 92 25 22 3 67 58 9
в това число:              
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска 2 1 - 1 1 - 1
домова 35 11 11 - 24 20 4
от магазини или други търговски обекти 21 7 5 2 14 12 2
на части и вещи от МПС 6 1 1 - 5 3 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 2 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 8 1 1 - 7 6 1
Хулиганство 7 3 2 1 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 5 1
Други 29 - - - 29 29 -
ЛОВЕЧ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 111 24 17 7 87 49 38
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 25 1 - 1 24 7 17
Прояви на насилие и агресия - - - - - - -
Тормоз 14 - - - 14 7 7
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 - - - 6 - 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 3 3 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 59 20 14 6 39 31 8
Лица, извършители на престъпления - общо 95 27 18 9 68 59 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 - - - 8 8 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 2 2 - 5 4 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 38 17 8 9 21 17 4
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 4 - - - 4 2 2
домова 16 9 5 4 7 7 -
от магазини или други търговски обекти 14 6 2 4 8 6 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 20 6 6 - 14 12 2
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 2 1
Други 15 2 2 - 13 12 1
МОНТАНА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 42 2 2 - 40 31 9
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 20 1 1 - 19 12 7
Прояви на насилие и агресия 2 - - - 2 2 -
Тормоз 8 - - - 8 6 2
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 5 1 1 - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 6 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 1 - - - 1 1 -
Лица, извършители на престъпления - общо 71 1 - 1 70 70 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 49 1 - 1 48 48 -
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 8 1 - 1 7 7 -
домова 10 - - - 10 10 -
от магазини или други търговски обекти 8 - - - 8 8 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 - - - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 16 - - - 16 16 -
ПЛЕВЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 125 69 65 4 56 33 23
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 26 13 11 2 13 - 13
Прояви на насилие и агресия 30 19 19 - 11 9 2
Тормоз 11 4 4 - 7 3 4
в т.ч. Училищен тормоз 9 2 2 - 7 3 4
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 19 9 9 - 10 10 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 12 5 5 - 7 6 1
Употреба на психоактивни вещества 7 7 7 - - - -
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 19 12 10 2 7 5 2
Лица, извършители на престъпления - общо 135 37 25 12 98 58 40
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 1 3
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 5 5 - 2 2 -
Грабеж 11 - - - 11 1 10
Кражба - общо 67 15 10 5 52 27 25
в това число:              
взломна 4 2 - 2 2 2 -
джебчийска 10 - - - 10 - 10
домова 19 4 4 - 15 12 3
от магазини или други търговски обекти 15 4 2 2 11 5 6
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 17 7 5 2 10 10 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 1 1
Други 26 10 5 5 16 15 1
Северен централен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 494 101 76 25 393 301 92
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 109 13 8 5 96 55 41
Прояви на насилие и агресия 66 14 12 2 52 40 12
Тормоз 38 10 5 5 28 23 5
в т.ч. Училищен тормоз 13 2 - 2 11 11 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 26 5 5 - 21 20 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 60 20 16 4 40 39 1
Употреба на психоактивни вещества 40 1 1 - 39 31 8
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 10 1 1 - 9 5 4
Просия 3 3 2 1 - - -
Други 142 34 26 8 108 88 20
Лица, извършители на престъпления - общо 691 149 107 42 542 459 83
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 47 4 4 - 43 35 8
Блудство 5 2 2 - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 104 33 31 2 71 64 7
Грабеж 5 1 1 - 4 4 -
Кражба - общо 384 95 60 35 289 231 58
в това число: - - - - - - -
взломна 13 4 4 - 9 8 1
джебчийска 35 13 9 4 22 20 2
домова 61 10 9 1 51 48 3
от магазини или други търговски обекти 190 56 29 27 134 91 43
на части и вещи от МПС 9 5 5 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 2 2 - 4 3 1
Противозаконно отнемане на МПС 25 1 1 - 24 24 -
Хулиганство 18 5 2 3 13 13 -
Престъпления, свързани с наркотици 60 - - - 60 54 6
Други 43 8 6 2 35 31 4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 172 37 34 3 135 99 36
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 32 2 2 - 30 16 14
Прояви на насилие и агресия 20 10 8 2 10 7 3
Тормоз 20 5 5 - 15 10 5
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 7 - - - 7 6 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 16 2 2 - 14 14 -
Употреба на психоактивни вещества 20 - - - 20 15 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 10 1 1 - 9 5 4
Просия - - - - - - -
Други 47 17 16 1 30 26 4
Лица, извършители на престъпления - общо 241 46 30 16 195 164 31
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 - - - 9 8 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 41 11 11 - 30 26 4
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 112 33 17 16 79 60 19
в това число:              
взломна 5 2 2 - 3 2 1
джебчийска 22 8 5 3 14 12 2
домова 18 3 2 1 15 14 1
от магазини или други търговски обекти 51 19 7 12 32 18 14
на части и вещи от МПС 4 1 1 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 3 1
Противозаконно отнемане на МПС 6 - - - 6 6 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 47 - - - 47 42 5
Други 22 2 2 - 20 18 2
ГАБРОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 132 33 17 16 99 61 38
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 23 5 4 1 18 4 14
Прояви на насилие и агресия 23 1 1 - 22 13 9
Тормоз 5 5 - 5 - - -
в т.ч. Училищен тормоз 2 2 - 2 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 3 3 - 5 5 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 7 3 4 6 5 1
Употреба на психоактивни вещества 12 - - - 12 11 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 48 12 6 6 36 23 13
Лица, извършители на престъпления - общо 134 48 31 17 86 65 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 3 3 - 6 2 4
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 16 6 4 2 10 7 3
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 93 35 23 12 58 45 13
в това число:              
взломна 3 2 2 - 1 1 -
джебчийска 10 5 4 1 5 5 -
домова 6 - - - 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 59 18 10 8 41 29 12
на части и вещи от МПС 5 4 4 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 2 2 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 1 1 - 2 2 -
Хулиганство 3 3 - 3 - - -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 8 1
Други 1 - - - 1 1 -
РАЗГРАД              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 44 6 5 1 38 33 5
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 35 1 - 1 34 29 5
Прояви на насилие и агресия - - - - - - -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 2 1 1 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 2 1 1 - 1 1 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 5 3 3 - 2 2 -
Лица, извършители на престъпления - общо 48 10 9 1 38 32 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 3 2
Блудство 3 2 2 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 4 4 - 4 4 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 30 4 3 1 26 22 4
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 7 2 2 - 5 3 2
от магазини или други търговски обекти 3 2 1 1 1 - 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други - - - - - - -
РУСЕ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 117 17 13 4 100 93 7
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 5 2 3 5 1 4
Прояви на насилие и агресия 21 3 3 - 18 18 -
Тормоз 13 - - - 13 13 -
в т.ч. Училищен тормоз 11 - - - 11 11 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 2 2 - 8 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 21 5 5 - 16 16 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 42 2 1 1 40 37 3
Лица, извършители на престъпления - общо 244 43 35 8 201 178 23
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 24 1 1 - 23 22 1
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 39 12 12 - 27 27 -
Грабеж 3 1 1 - 2 2 -
Кражба - общо 130 21 15 6 109 89 20
в това число:              
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска - - - - - - -
домова 30 5 5 - 25 25 -
от магазини или други търговски обекти 69 15 9 6 54 40 14
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 15 - - - 15 15 -
Хулиганство 13 2 2 - 11 11 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 17 6 4 2 11 9 2
СИЛИСТРА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 29 8 7 1 21 15 6
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 9 - - - 9 5 4
Прояви на насилие и агресия 2 - - - 2 2 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 1 - - - 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 5 5 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 4 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 3 3 2 1 - - -
Други - - - - - - -
Лица, извършители на престъпления - общо 24 2 2 - 22 20 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 19 2 2 - 17 15 2
в това число:              
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 3 - - - 3 3 -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 8 2 2 - 6 4 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 3 - - - 3 3 -
Североизточен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 628 155 127 28 473 354 119
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 103 7 3 4 96 39 57
Прояви на насилие и агресия 120 33 26 7 87 72 15
Тормоз 32 7 5 2 25 15 10
в т.ч. Училищен тормоз 22 5 4 1 17 9 8
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 40 11 11 - 29 25 4
Повреждане на обществена и/или частна собственост 118 39 37 2 79 74 5
Употреба на психоактивни вещества 27 3 2 1 24 22 2
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 3 - - - 3 - 3
Просия 1 1 1 - - - -
Други 182 54 42 12 128 107 21
Лица, извършители на престъпления - общо 464 100 82 18 364 305 59
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 33 4 4 - 29 24 5
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 66 22 19 3 44 43 1
Грабеж 16 2 2 - 14 14 -
Кражба - общо 183 49 37 12 134 115 19
в това число: - - - - - - -
взломна 24 7 7 - 17 17 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 37 10 3 7 27 26 1
от магазини или други търговски обекти 78 24 20 4 54 43 11
на части и вещи от МПС 8 - - - 8 3 5
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 - - - 6 6 -
Противозаконно отнемане на МПС 13 1 1 - 12 12 -
Хулиганство 22 3 3 - 19 17 2
Престъпления, свързани с наркотици 72 2 1 1 70 49 21
Други 58 17 15 2 41 30 11
ВАРНА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 269 53 39 14 216 150 66
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 73 5 1 4 68 29 39
Прояви на насилие и агресия 36 10 6 4 26 21 5
Тормоз 16 - - - 16 8 8
в т.ч. Училищен тормоз 10 - - - 10 4 6
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 1 1 - 5 5 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 47 14 12 2 33 30 3
Употреба на психоактивни вещества 13 - - - 13 12 1
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 3 - - - 3 - 3
Просия 1 1 1 - - - -
Други 72 22 18 4 50 45 5
Лица, извършители на престъпления - общо 213 32 20 12 181 143 38
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 15 3 3 - 12 8 4
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 20 7 6 1 13 12 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 75 16 8 8 59 52 7
в това число:              
взломна 5 2 2 - 3 3 -
джебчийска - - - - - - -
домова 19 6 - 6 13 12 1
от магазини или други търговски обекти 30 7 5 2 23 18 5
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство 7 - - - 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 56 2 1 1 54 34 20
Други 31 4 2 2 27 21 6
ДОБРИЧ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 188 56 44 12 132 108 24
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 1 1 - 9 5 4
Прояви на насилие и агресия 49 14 12 2 35 27 8
Тормоз 11 5 3 2 6 4 2
в т.ч. Училищен тормоз 8 3 2 1 5 3 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 27 8 8 - 19 15 4
Повреждане на обществена и/или частна собственост 44 9 9 - 35 33 2
Употреба на психоактивни вещества 13 3 2 1 10 9 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 34 16 9 7 18 15 3
Лица, извършители на престъпления - общо 94 25 25 - 69 56 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 17 6 6 - 11 11 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 39 7 7 - 32 25 7
в това число:              
взломна 4 1 1 - 3 3 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 8 - - - 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 15 3 3 - 12 10 2
на части и вещи от МПС 5 - - - 5 - 5
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 9 3 3 - 6 5 1
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 17 7 7 - 10 5 5
ТЪРГОВИЩЕ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 74 12 11 1 62 45 17
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 - - - 10 2 8
Прояви на насилие и агресия 33 7 6 1 26 24 2
Тормоз 3 - - - 3 3 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 - - - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 2 2 - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 2 2 - 5 5 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 16 1 1 - 15 8 7
Лица, извършители на престъпления - общо 74 26 22 4 48 44 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 5 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 15 8 6 2 7 7 -
Грабеж 5 2 2 - 3 3 -
Кражба - общо 38 13 11 2 25 22 3
в това число:              
взломна 15 4 4 - 11 11 -
джебчийска - - - - - - -
домова 6 2 1 1 4 4 -
от магазини или други търговски обекти 10 4 4 - 6 4 2
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 6 3 3 - 3 3 -
ШУМЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 97 34 33 1 63 51 12
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 1 1 - 9 3 6
Прояви на насилие и агресия 2 2 2 - - - -
Тормоз 2 2 2 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз 2 2 2 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 20 14 14 - 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 60 15 14 1 45 39 6
Лица, извършители на престъпления - общо 83 17 15 2 66 62 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 - - - 10 10 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 1 1 - 13 13 -
Грабеж 8 - - - 8 8 -
Кражба - общо 31 13 11 2 18 16 2
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 4 2 2 - 2 2 -
от магазини или други търговски обекти 23 10 8 2 13 11 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 6 - - - 6 5 1
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 5 1
Други 4 3 3 - 1 1 -
Югоизточен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 823 287 213 74 536 394 142
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 95 22 9 13 73 21 52
Прояви на насилие и агресия 100 26 21 5 74 58 16
Тормоз 23 6 2 4 17 15 2
в т.ч. Училищен тормоз 12 4 1 3 8 8 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 34 13 11 2 21 20 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 68 22 22 - 46 42 4
Употреба на психоактивни вещества 60 10 8 2 50 42 8
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 2 2 2 - - - -
Просия 5 5 3 2 - - -
Други 435 181 135 46 254 196 58
Лица, извършители на престъпления - общо 754 181 140 41 573 518 55
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 15 - - - 15 14 1
Блудство 14 - - - 14 14 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 93 45 39 6 48 45 3
Грабеж 33 9 9 - 24 23 1
Кражба - общо 500 111 83 28 389 345 44
в това число: - - - - - - -
взломна 54 14 13 1 40 39 1
джебчийска 9 3 2 1 6 5 1
домова 152 44 33 11 108 105 3
от магазини или други търговски обекти 130 23 16 7 107 81 26
на части и вещи от МПС 17 3 2 1 14 13 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 27 3 3 - 24 23 1
Противозаконно отнемане на МПС 7 1 1 - 6 6 -
Хулиганство 21 9 3 6 12 11 1
Престъпления, свързани с наркотици 45 - - - 45 42 3
Други 24 6 5 1 18 16 2
БУРГАС              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 203 35 26 9 168 114 54
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 25 2 1 1 23 3 20
Прояви на насилие и агресия 43 9 8 1 34 27 7
Тормоз 15 2 1 1 13 11 2
в т.ч. Училищен тормоз 5 - - - 5 5 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 12 5 3 2 7 6 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 30 6 6 - 24 23 1
Употреба на психоактивни вещества 32 2 2 - 30 24 6
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 46 9 5 4 37 20 17
Лица, извършители на престъпления - общо 190 39 27 12 151 131 20
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 5 1
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 26 13 11 2 13 13 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 111 21 14 7 90 73 17
в това число:              
взломна 18 5 5 - 13 13 -
джебчийска 6 - - - 6 5 1
домова 23 8 4 4 15 15 -
от магазини или други търговски обекти 47 5 3 2 42 26 16
на части и вещи от МПС 8 1 - 1 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 2 2 - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 6 4 2 2 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 25 - - - 25 24 1
Други 6 1 - 1 5 4 1
СЛИВЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 86 42 21 21 44 27 17
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 16 5 1 4 11 3 8
Прояви на насилие и агресия 16 8 4 4 8 7 1
Тормоз 3 2 - 2 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 3 2 - 2 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 6 6 - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 2 2 - 2 - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 2 2 - - - -
Други 37 17 8 9 20 12 8
Лица, извършители на престъпления - общо 224 62 55 7 162 154 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 26 17 17 - 9 9 -
Грабеж 8 4 4 - 4 4 -
Кражба - общо 175 39 32 7 136 129 7
в това число:              
взломна 19 8 8 - 11 10 1
джебчийска 1 1 - 1 - - -
домова 79 18 13 5 61 59 2
от магазини или други търговски обекти 51 6 5 1 45 42 3
на части и вещи от МПС 6 1 1 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 12 - - - 12 11 1
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 5 1 1 - 4 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 1 - - - 1 1 -
СТАРА ЗАГОРА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 320 126 99 27 194 146 48
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 37 10 5 5 27 8 19
Прояви на насилие и агресия 22 6 6 - 16 12 4
Тормоз 2 1 - 1 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 - 1 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 1 1 1 - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 - - - 10 7 3
Употреба на психоактивни вещества 17 4 4 - 13 12 1
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 2 2 2 - - - -
Просия 3 3 1 2 - - -
Други 225 99 80 19 126 106 20
Лица, извършители на престъпления - общо 215 53 35 18 162 145 17
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 9 - - - 9 9 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 35 13 9 4 22 19 3
Грабеж 20 5 5 - 15 14 1
Кражба - общо 117 29 19 10 88 76 12
в това число:              
взломна 12 1 - 1 11 11 -
джебчийска 2 2 2 - - - -
домова 27 9 7 2 18 17 1
от магазини или други търговски обекти 30 10 6 4 20 13 7
на части и вещи от МПС 3 1 1 - 2 1 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 1 1 - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 9 4 - 4 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 11 1
Други 9 2 2 - 7 7 -
ЯМБОЛ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 214 84 67 17 130 107 23
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 17 5 2 3 12 7 5
Прояви на насилие и агресия 19 3 3 - 16 12 4
Тормоз 3 1 1 - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 21 7 7 - 14 14 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 18 10 10 - 8 8 -
Употреба на психоактивни вещества 9 2 2 - 7 6 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 127 56 42 14 71 58 13
Лица, извършители на престъпления - общо 125 27 23 4 98 88 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 2 2 - 4 4 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 97 22 18 4 75 67 8
в това число:              
взломна 5 - - - 5 5 -
джебчийска - - - - - - -
домова 23 9 9 - 14 14 -
от магазини или други търговски обекти 2 2 2 - - - -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 6 1
Други 8 3 3 - 5 4 1
Югозападна и Южна централна България              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 4 078 837 531 306 3 241 2 238 1 003
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 515 101 45 56 414 197 217
Прояви на насилие и агресия 467 115 74 41 352 227 125
Тормоз 287 62 44 18 225 142 83
в т.ч. Училищен тормоз 191 45 34 11 146 87 59
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 279 48 39 9 231 180 51
Повреждане на обществена и/или частна собственост 200 30 26 4 170 148 22
Употреба на психоактивни вещества 393 17 14 3 376 261 115
Проституиране 13 - - - 13 1 12
Скитничество 300 25 21 4 275 235 40
Просия 24 16 9 7 8 4 4
Други 1 600 423 259 164 1 177 843 334
Лица, извършители на престъпления - общо 2 141 385 294 91 1 756 1 391 365
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 112 19 11 8 93 86 7
Блудство 13 2 2 - 11 11 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 210 45 40 5 165 154 11
Грабеж 85 8 8 - 77 69 8
Кражба - общо 1 104 245 184 61 859 614 245
в това число: - - - - - - -
взломна 45 15 15 - 30 27 3
джебчийска 34 9 8 1 25 22 3
домова 105 38 34 4 67 54 13
от магазини или други търговски обекти 673 120 79 41 553 371 182
на части и вещи от МПС 27 5 5 - 22 20 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 18 4 4 - 14 14 -
Противозаконно отнемане на МПС 37 2 2 - 35 34 1
Хулиганство 148 19 18 1 129 103 26
Престъпления, свързани с наркотици 212 4 - 4 208 161 47
Други 220 41 29 12 179 159 20
Югозападен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 3 014 621 369 252 2 393 1 604 789
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 363 76 39 37 287 137 150
Прояви на насилие и агресия 292 75 42 33 217 119 98
Тормоз 197 34 23 11 163 96 67
в т.ч. Училищен тормоз 134 24 16 8 110 62 48
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 154 25 18 7 129 86 43
Повреждане на обществена и/или частна собственост 113 13 12 1 100 84 16
Употреба на психоактивни вещества 283 13 10 3 270 180 90
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 291 21 17 4 270 232 38
Просия 10 4 - 4 6 2 4
Други 1 308 360 208 152 948 668 280
Лица, извършители на престъпления - общо 1 395 221 162 59 1 174 877 297
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 74 13 6 7 61 54 7
Блудство 6 2 2 - 4 4 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 119 22 21 1 97 87 10
Грабеж 65 6 6 - 59 52 7
Кражба - общо 753 144 100 44 609 403 206
в това число: - - - - - - -
взломна 15 8 8 - 7 5 2
джебчийска 17 6 5 1 11 8 3
домова 37 11 8 3 26 20 6
от магазини или други търговски обекти 553 82 50 32 471 304 167
на части и вещи от МПС 14 5 5 - 9 7 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 17 1 1 - 16 15 1
Хулиганство 101 14 13 1 87 64 23
Престъпления, свързани с наркотици 151 - - - 151 120 31
Други 109 19 13 6 90 78 12
БЛАГОЕВГРАД              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 265 76 52 24 189 125 64
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 42 11 9 2 31 15 16
Прояви на насилие и агресия 29 10 10 - 19 13 6
Тормоз 15 2 1 1 13 12 1
в т.ч. Училищен тормоз 8 2 1 1 6 5 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 9 1 1 - 8 7 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 14 3 3 - 11 10 1
Употреба на психоактивни вещества 34 7 7 - 27 21 6
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 1 1 1 - - - -
Просия 2 2 - 2 - - -
Други 118 39 20 19 79 47 32
Лица, извършители на престъпления - общо 234 71 53 18 163 136 27
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 3 - 3 9 9 -
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 41 14 13 1 27 25 2
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 124 51 38 13 73 49 24
в това число:              
взломна 11 8 8 - 3 3 -
джебчийска 7 4 3 1 3 3 -
домова 19 5 5 - 14 11 3
от магазини или други търговски обекти 62 27 15 12 35 21 14
на части и вещи от МПС 8 5 5 - 3 2 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 6 - - - 6 6 -
Хулиганство 9 - - - 9 9 -
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 12 -
Други 23 3 2 1 20 19 1
КЮСТЕНДИЛ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 215 59 19 40 156 85 71
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 5 1 4 23 11 12
Прояви на насилие и агресия 45 21 4 17 24 8 16
Тормоз 9 - - - 9 - 9
в т.ч. Училищен тормоз 7 - - - 7 - 7
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 17 4 4 - 13 5 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 - - - 7 7 -
Употреба на психоактивни вещества 41 2 - 2 39 29 10
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 68 27 10 17 41 25 16
Лица, извършители на престъпления - общо 87 26 15 11 61 47 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 4 - 4 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 - - - 7 7 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 25 9 7 2 16 14 2
в това число:              
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска - - - - - - -
домова 6 - - - 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 10 9 7 2 1 1 -
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 4 - - - 4 2 2
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 7 3
Други 32 13 8 5 19 12 7
ПЕРНИК              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 201 62 39 23 139 98 41
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 20 - - - 20 10 10
Прояви на насилие и агресия 24 7 4 3 17 9 8
Тормоз 2 2 2 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз 1 1 1 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 2 2 - 8 7 1
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 6 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 139 51 31 20 88 66 22
Лица, извършители на престъпления - общо 89 20 16 4 69 56 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 2 2 - 10 9 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 2 2 - 8 7 1
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 42 12 9 3 30 22 8
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 3 1 - 1 2 - 2
от магазини или други търговски обекти 14 - - - 14 8 6
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 8 4 3 1 4 2 2
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 7 1
Други 3 - - - 3 3 -
СОФИЯ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 252 46 25 21 206 122 84
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 40 8 4 4 32 12 20
Прояви на насилие и агресия 32 9 5 4 23 13 10
Тормоз 40 7 5 2 33 19 14
в т.ч. Училищен тормоз 35 6 5 1 29 16 13
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 30 9 4 5 21 13 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 23 1 1 - 22 17 5
Употреба на психоактивни вещества 13 1 - 1 12 7 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 13 - - - 13 5 8
Просия 6 - - - 6 2 4
Други 55 11 6 5 44 34 10
Лица, извършители на престъпления - общо 156 40 33 7 116 83 33
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 4 4 - 10 8 2
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 28 6 6 - 22 20 2
Грабеж 10 - - - 10 3 7
Кражба - общо 72 28 21 7 44 28 16
в това число:              
взломна 3 - - - 3 1 2
джебчийска 10 2 2 - 8 5 3
домова 9 5 3 2 4 3 1
от магазини или други търговски обекти 26 11 7 4 15 9 6
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 - 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 3 1
Хулиганство 12 2 2 - 10 7 3
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 6 1
Други 8 - - - 8 7 1
СОФИЯ - СТОЛИЦА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 081 378 234 144 1 703 1 174 529
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 233 52 25 27 181 89 92
Прояви на насилие и агресия 162 28 19 9 134 76 58
Тормоз 131 23 15 8 108 65 43
в т.ч. Училищен тормоз 83 15 9 6 68 41 27
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 98 11 9 2 87 61 26
Повреждане на обществена и/или частна собственост 59 7 6 1 52 43 9
Употреба на психоактивни вещества 189 3 3 - 186 117 69
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 277 20 16 4 257 227 30
Просия 2 2 - 2 - - -
Други 928 232 141 91 696 496 200
Лица, извършители на престъпления - общо 829 64 45 19 765 555 210
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 29 - - - 29 25 4
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 33 - - - 33 28 5
Грабеж 45 6 6 - 39 39 -
Кражба - общо 490 44 25 19 446 290 156
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 441 35 21 14 406 265 141
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 1 1 - 4 4 -
Хулиганство 68 8 8 - 60 44 16
Престъпления, свързани с наркотици 114 - - - 114 88 26
Други 43 3 3 - 40 37 3
Южен централен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 064 216 162 54 848 634 214
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 152 25 6 19 127 60 67
Прояви на насилие и агресия 175 40 32 8 135 108 27
Тормоз 90 28 21 7 62 46 16
в т.ч. Училищен тормоз 57 21 18 3 36 25 11
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 125 23 21 2 102 94 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 87 17 14 3 70 64 6
Употреба на психоактивни вещества 110 4 4 - 106 81 25
Проституиране 10 - - - 10 1 9
Скитничество 9 4 4 - 5 3 2
Просия 14 12 9 3 2 2 -
Други 292 63 51 12 229 175 54
Лица, извършители на престъпления - общо 746 164 132 32 582 514 68
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 38 6 5 1 32 32 -
Блудство 7 - - - 7 7 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 91 23 19 4 68 67 1
Грабеж 20 2 2 - 18 17 1
Кражба - общо 351 101 84 17 250 211 39
в това число: - - - - - - -
взломна 30 7 7 - 23 22 1
джебчийска 17 3 3 - 14 14 -
домова 68 27 26 1 41 34 7
от магазини или други търговски обекти 120 38 29 9 82 67 15
на части и вещи от МПС 13 - - - 13 13 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 14 4 4 - 10 10 -
Противозаконно отнемане на МПС 20 1 1 - 19 19 -
Хулиганство 47 5 5 - 42 39 3
Престъпления, свързани с наркотици 61 4 - 4 57 41 16
Други 111 22 16 6 89 81 8
КЪРДЖАЛИ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 137 14 11 3 123 98 25
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 23 - - - 23 16 7
Прояви на насилие и агресия 14 1 1 - 13 12 1
Тормоз 11 2 2 - 9 8 1
в т.ч. Училищен тормоз 10 2 2 - 8 7 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 24 1 1 - 23 20 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 1 1 - 5 5 -
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 2 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 3 3 3 - - - -
Други 53 6 3 3 47 35 12
Лица, извършители на престъпления - общо 75 11 7 4 64 58 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 - - - 5 5 -
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Кражба - общо 39 10 7 3 29 24 5
в това число:              
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска 5 1 1 - 4 4 -
домова 7 1 1 - 6 4 2
от магазини или други търговски обекти 14 6 3 3 8 5 3
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 14 - - - 14 14 -
Престъпления, свързани с наркотици 4 1 - 1 3 3 -
Други 10 - - - 10 10 -
ПАЗАРДЖИК              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 202 28 22 6 174 144 30
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 23 4 2 2 19 5 14
Прояви на насилие и агресия 54 11 9 2 43 38 5
Тормоз 27 5 3 2 22 19 3
в т.ч. Училищен тормоз 12 2 2 - 10 9 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 28 3 3 - 25 23 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 2 2 - 13 13 -
Употреба на психоактивни вещества 10 - - - 10 7 3
Проституиране 2 - - - 2 1 1
Скитничество 2 - - - 2 1 1
Просия - - - - - - -
Други 41 3 3 - 38 37 1
Лица, извършители на престъпления - общо 141 19 16 3 122 110 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 - - - 8 8 -
Блудство 4 - - - 4 4 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 3 3 - 21 21 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 61 16 13 3 45 40 5
в това число:              
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 11 3 3 - 8 6 2
от магазини или други търговски обекти 31 8 6 2 23 22 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 2 2 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 11 - - - 11 11 -
Хулиганство 12 - - - 12 9 3
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 6 4
Други 10 - - - 10 10 -
ПЛОВДИВ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 475 105 89 16 370 261 109
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 66 7 2 5 59 19 40
Прояви на насилие и агресия 89 22 18 4 67 51 16
Тормоз 42 17 14 3 25 16 9
в т.ч. Училищен тормоз 26 13 12 1 13 7 6
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 63 17 16 1 46 43 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 47 9 7 2 38 36 2
Употреба на психоактивни вещества 75 4 4 - 71 53 18
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 6 4 4 - 2 2 -
Просия 2 1 - 1 1 1 -
Други 84 24 24 - 60 40 20
Лица, извършители на престъпления - общо 331 90 80 10 241 214 27
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 28 5 5 - 23 23 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 30 9 8 1 21 21 -
Грабеж 10 2 2 - 8 8 -
Кражба - общо 158 53 48 5 105 94 11
в това число:              
взломна 20 6 6 - 14 13 1
джебчийска 8 1 1 - 7 7 -
домова 35 19 18 1 16 16 -
от магазини или други търговски обекти 56 18 17 1 38 28 10
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 1 1 - 3 3 -
Хулиганство 17 5 5 - 12 12 -
Престъпления, свързани с наркотици 26 - - - 26 15 11
Други 56 15 11 4 41 36 5
СМОЛЯН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 163 50 32 18 113 78 35
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 4 2 2 6 2 4
Прояви на насилие и агресия 15 5 3 2 10 5 5
Тормоз 7 3 1 2 4 1 3
в т.ч. Училищен тормоз 7 3 1 2 4 1 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 1 - 1 5 5 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 3 2 2 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 3 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 - - - 1 - 1
Просия 6 5 3 2 1 1 -
Други 109 30 21 9 79 60 19
Лица, извършители на престъпления - общо 36 13 7 6 23 23 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 19 8 5 3 11 11 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 5 1 1 - 4 4 -
в това число:              
взломна - - - - - - -
джебчийска - - - - - - -
домова 1 1 1 - - - -
от магазини или други търговски обекти 3 - - - 3 3 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 1 - 1 - - -
Други 9 3 1 2 6 6 -
ХАСКОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 87 19 8 11 68 53 15
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 30 10 - 10 20 18 2
Прояви на насилие и агресия 3 1 1 - 2 2 -
Тормоз 3 1 1 - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 1 1 - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 16 3 2 1 13 9 4
Употреба на психоактивни вещества 16 - - - 16 16 -
Проституиране 7 - - - 7 - 7
Скитничество - - - - - - -
Просия 3 3 3 - - - -
Други 5 - - - 5 3 2
Лица, извършители на престъпления - общо 163 31 22 9 132 109 23
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 - 1 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 3 3 - 10 9 1
Грабеж 8 - - - 8 8 -
Кражба - общо 88 21 15 6 67 49 18
в това число:              
взломна 4 1 1 - 3 3 -
джебчийска 3 - - - 3 3 -
домова 14 3 3 - 11 8 3
от магазини или други търговски обекти 16 6 3 3 10 9 1
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 1 1 - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 20 2 - 2 18 17 1
Други 26 4 4 - 22 19 3
26.04.2024