Премини към основното съдържание

Осъдени лица по глави от наказателния кодекс и някои видове престъпления и по наложени наказания

Динамичен ред: JST_3.3.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2021 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс и някои видове престъпления Общо Наложени наказания
лишаване от свобода
общо до 6 месеца от 6 месеца до 1 година от 1 до 3 години от 3 до 4 години от 4 до 5 години от 5 до 10 години от 10 до 15 години от 15 до 20 години от 20 до 30 години
Общо 24 121 19 395 10 372 5 825 2 791 178 57 121 28 20 3
Престъпления против Републиката - - - - - - - - - - -
Престъпления против личността 1 517 991 307 283 284 25 14 37 19 19 3
в това число:                      
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119, 120 и 121 -
довършено)
56 54 - - 3 2 3 15 12 17 2
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 19 19 - - 6 - - 6 4 2 1
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 722 416 175 142 90 3 3 3 - - -
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
(чл. 142 и 142а)
42 42 6 4 26 3 - 2 1 - -
Принуда (чл. 143 - 144а) 351 210 96 87 26 1 - - - - -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 15 - - - - - - - - - -
Разврат (чл. 149 - 159) 217 194 21 32 109 14 8 9 1 - -
от тях:                      
Блудство (чл. 149 и 150) 84 80 6 16 44 5 5 4 - - -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 44 44 1 2 25 7 3 5 1 - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 8 8 1 3 4 - - - - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 16 14 - - 12 2 - - - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 21 21 2 8 11 - - - - - -
Престъпления против правата на гражданите 194 108 63 35 10 - - - - - -
в това число:                      
Нарушаване на неприкосновеността на жилище,
помещение или превозно средство (чл. 170)
39 39 26 12 1 - - - - - -
Престъпления против интелектуалната собственост
(чл. 172а - 174)
127 48 24 15 9 - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 580 224 177 40 7 - - - - - -
в това число:                      
Престъпления против брака и семейството
(чл. 176 - 186)
399 104 87 17 - - - - - - -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 392 102 85 17 - - - - - - -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 181 120 90 23 7 - - - - - -
Престъпления против собствеността 5 147 4 176 1 414 1 524 1 065 93 19 55 5 1 -
в това число:                      
Кражба (чл. 194 - 197) 3 704 2 986 1 140 1 140 649 38 5 14 - - -
Грабеж (чл. 198 - 200) 511 474 72 134 184 35 11 32 5 1 -
Присвояване (чл. 201 - 205) 108 83 32 24 24 1 - 2 - - -
Обсебване (чл. 206) 119 105 29 49 24 3 - - - - -
Измама (чл. 209 - 213) 381 358 65 119 152 13 3 6 - - -
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 42 40 6 12 19 2 - 1 - - -
Изнудване (чл. 213а - 214а) 33 32 3 12 14 2 - 1 - - -
Вещно укривателство (чл. 215) 34 33 11 13 8 1 - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество
(чл. 216 и 216а)
224 103 61 32 10 - - - - - -
Престъпления против стопанството 1 248 922 359 345 197 8 6 7 - - -
в това число:                      
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227) 4 4 1 2 1 - - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 4 4 1 2 1 - - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 50 7 5 2 - - - - - - -
Престъпления в отделни стопански отрасли
(чл. 228 - 240а)
762 490 261 192 36 1 - - - - -
Престъпления против митническия режим
(чл. 242 и 242а)
93 93 2 16 57 6 6 6 - - -
Престъпления против паричната и кредитната система
(чл. 243 - 252)
339 328 90 133 103 1 - 1 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи 92 86 3 20 61 1 1 - - - -
в т.ч. престъпления против данъчната система
(чл. 255 - 259 и 260)
85 79 1 19 57 1 1 - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 968 1 713 1 270 368 69 2 2 2 - - -
в това число:                      
Престъпления против реда на управлението
(чл. 269 - 280)
1 596 1 441 1 156 250 34 - 1 - - - -
от тях:                      
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 1 303 1 277 1 118 157 2 - - - - - -
Превеждане през граница (чл. 280) 102 102 10 70 21 - 1 - - - -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 2 1 - - 1 - - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 299) 177 97 60 31 4 1 - 1 - - -
Подкуп (чл. 301 - 307) 83 67 32 19 14 1 1 - - - -
Престъпления против спорта - - - - - - - - - - -
Документни престъпления 798 511 266 230 15 - - - - - -
Компютърни престъпления - - - - - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 411 243 92 75 70 3 2 1 - - -
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 288 155 72 56 26 - 1 - - - -
Общоопасни престъпления 12 163 10 418 6 420 2 903 1 013 46 13 19 4 - -
в това число:                      
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с
общоопасни средства (чл. 330 - 339б)
283 268 111 98 53 2 1 3 - - -
от тях:                      
Палеж (чл. 330 и 331) 60 53 8 26 16 1 - 2 - - -
Незаконно производство, притежаване и използване
на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б)
222 214 103 71 37 1 1 1 - - -
Престъпления по транспорта и съобщенията
(чл. 340 - 345 и 345а)
8 323 7 746 5 400 1 955 365 9 7 6 4 - -
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 199 165 59 70 35 1 - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 2 753 2 075 710 760 556 34 5 10 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - - - - - - -
Военни престъпления 3 3 1 2 - - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2021 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
(Продължение и край)
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс и някои видове престъпления Наложени наказания
доживотен затвор доживотен затвор без замяна глоба пробация други
Общо 2 - 1 400 3 189 135
Престъпления против Републиката - - - - -
Престъпления против личността 2 - 44 464 16
в това число:          
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119, 120 и 121 -
довършено)
2 - - - -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) - - - - -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) - - 12 285 9
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
(чл. 142 и 142а)
- - - - -
Принуда (чл. 143 - 144) - - - 140 1
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) - - 14 1 -
Разврат (чл. 149 - 159) - - - 17 6
от тях:          
Блудство (чл. 149 и 150) - - - 3 1
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) - - - - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) - - - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) - - - 1 1
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) - - - - -
Престъпления против правата на гражданите - - 4 82 -
в това число:          
Нарушаване на неприкосновеността на жилище,
помещение или превозно средство (чл. 170)
- - - - -
Престъпления против интелектуалната собственост
(чл. 172а - 174)
- - - 79 -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - 43 313 -
в това число:          
Престъпления против брака и семейството
(чл. 176 - 185)
- - 26 269 -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) - - 25 265 -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) - - 17 44 -
Престъпления против собствеността - - 98 807 66
в това число:          
Кражба (чл. 194 - 197) - - 53 607 58
Грабеж (чл. 198 - 200) - - - 29 8
Присвояване (чл. 201 - 205) - - 3 22 -
Обсебване (чл. 206) - - 3 11 -
Измама (чл. 209 - 213) - - 2 21 -
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) - - - 2 -
Изнудване (чл. 213а - 214а) - - - 1 -
Вещно укривателство (чл. 215) - - 1 - -
Унищожаване и повреждане на имущество
(чл. 216 и 216а)
- - 5 116 -
Престъпления против стопанството - - 70 251 5
в това число:          
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) - - 36 7 -
Престъпления в отделни стопански отрасли
(чл. 228 - 240)
- - 28 241 3
Престъпления против митническия режим
(чл. 242 и 242а)
- - - - -
Престъпления против паричната и кредитната система
(чл. 243 - 252)
- - 6 3 2
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - - - 6 -
в т.ч. престъпления против данъчната система
(чл. 255 - 259 и 260)
- - - 6 -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - - 86 157 12
в това число:          
Престъпления против реда на управлението
(чл. 269 - 280)
- - 61 83 11
от тях:          
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) - - - 15 11
Превеждане през граница (чл. 280) - - - - -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) - - - 1 -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) - - 23 56 1
Подкуп (чл. 301 - 307) - - 1 15 -
Престъпления против спорта - - - - -
Документни престъпления - - 27 260 -
Компютърни престъпления - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие - - 18 148 2
в т.ч. хулиганство (чл. 325) - - 8 123 2
Общоопасни престъпления - - 1 010 701 34
в това число:          
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с
общоопасни средства (чл. 330 - 339б)
- - 6 9 -
от тях:          
Палеж (чл. 330 и 331) - - - 7 -
Незаконно производство, притежаване и използване
на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б)
- - 6 2 -
Престъпления по транспорта и съобщенията
(чл. 340 - 345 и 345а)
- - 386 182 9
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) - - - 25 9
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) - - 617 48 13
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - -
Военни престъпления - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - -
15.07.2022