Премини към основното съдържание

Население по брой прочетени книги по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене


НАСЕЛЕНИЕ ПО БРОЙ ПРОЧЕТЕНИ КНИГИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2016 Г.)
  Общо - бр. По-малко от 5 книги през последните 12 месеца 5-10 книги през последните 12 месеца Повече от 10 книги през последните 12 месеца
брой % брой % брой %
Общо 2 057 433 1 072 432 52.1 569 546 27.7 415 455 20.2
По пол
Мъже 881 655 502 583 57.0 213 373 24.2 165 699 18.8
Жени 1 175 778 569 848 48.5 356 173 30.3 249 757 21.2
По възраст
25 - 34 490 375 249 189 50.8 138 643 28.3 102 543 20.9
35 - 54 1 086 119 564 408 52.0 307 218 28.3 214 492 19.7
55 - 64 480 939 258 834 53.8 123 684 25.7 98 421 20.5
По образование
Основно и по-ниско образование 61 609 43 015 69.8 (13986) (22.7) (4607) (7.5)
Средно образование 1 002 345 672 882 67.1 211 933 21.1 117 530 11.7
Висше образование 993 479 356 534 35.9 343 627 34.6 293 318 29.5
По трудов статус1
Заети 1 577 462 796 495 50.5 446 981 28.3 333 986 21.2
Безработни 190 325 115 735 60.8 44 678 23.5 (29912) (15.7)
Икономически неактивни 289 647 160 202 55.3 77 887 26.9 51 558 17.8
По местоживеене
В градовете 1 773 285 883 772 49.8 512 218 28.9 377 295 21.3
В селата 284 148 188 660 66.4 57 328 20.2 38 160 13.4

( ) - Поради репрезентативния характер на изследването, резултатите са с ниска точност.
1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017