Премини към основното съдържание

Население според четене на книги по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене


НАСЕЛЕНИЕ СПОРЕД ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2016 Г.)
  Общо - бр. Прочели поне една книга през последните 12 месеца Не прочели нито една книга през последните 12 месеца
брой % брой %
Общо 3 892 607 2 067 269 53.1 1 825 338 46.9
По пол
Мъже 1 961 461 885 560 45.1 1 075 901 54.9
Жени 1 931 145 1 181 709 61.2 749 436 38.8
По възраст
25 - 34 926 243 491 071 53.0 435 172 47.0
35 - 54 1 997 597 1 091 465 54.6 906 132 45.4
55 - 64 968 767 484 733 50.0 484 034 50.0
По образование
Основно и по-ниско образование 623 852 63 880 10.2 559 971 89.8
Средно образование 2 115 470 1 005 572 47.5 1 109 899 52.5
Висше образование 1 153 285 997 817 86.5 155 468 13.5
По трудов статус1
Заети 2 694 587 1 584 665 58.8 1 109 921 41.2
Безработни 589 367 191 444 32.5 397 923 67.5
Икономически неактивни 608 654 291 160 47.8 317 493 52.2
По местоживеене
В градовете 2 898 497 1 781 509 61.5 1 116 988 38.5
В селата 994 110 285 760 28.7 708 349 71.3

1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017