Премини към основното съдържание

Лица според посещения на представления на живо по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЖИВО ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2016 Г.)
  Общо - бр. 1-3 пъти през последните 12 месеца 4-6 пъти през последните 12 месеца Повече от 7 пъти през последните 12 месеца Не посещавали през последните 12 месеца
брой % брой % брой % брой %
Общо 3 852 978 1 119 292 29.1 297 605 7.7 169 452 4.4 2 266 629 58.8
По пол
Мъже 1 934 431 492 942 25.5 112 037 5.8 61 499 3.2 1 267 954 65.5
Жени 1 918 547 626 350 32.6 185 568 9.7 107 953 5.6 998 675 52.1
По възраст
25 - 34 915 011 279 033 30.5 83 980 9.2 45 540 5.00 506 457 55.3
35 - 54 1 988 166 594 202 29.9 167 854 8.4 90 777 4.6 1 135 333 57.1
55 - 64 949 801 246 057 25.9 45 771 4.8 (33135) (3.5) 624 838 65.8
По образование
Основно и по-ниско образование 614 187 61 284 10.0 (25752) (0.4) (3537) (0.6) 546 791 89.0
Средно образование 2 099 387 577 982 27.5 88 313 4.2 47 892 2.3 1 385 200 66.0
Висше образование 1 139 405 480 027 42.1 206 717 18.1 118 023 10.4 334 638 29.4
По трудов статус1
Заети 2 668 495 883 290 33.1 259 613 9.7 142 194 5.3 1 383 398 51.8
Безработни 583 643 100 319 17.2 (9271) (1.6) (10606) (1.8) 463 448 79.4
Икономически неактивни 600 839 135 682 22.6 (28721) (4.8) (16653) (2.8) 419 783 69.9
По местоживеене
В градовете 2 852 706 952 563 33.4 286 615 10.0 159 263 5.6 1 454 265 51.0
В селата 1 000 272 166 729 16.7 10 990 1.1 (10189) (1.0) 812 364 81.2

( ) - Поради репрезентативния характер на изследването, резултатите са с ниска точност.
1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017