Премини към основното съдържание

Театри по статистически райони

Динамичен ред: Culture_7.4.xls

ТЕАТРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Брой)
Статистически райони Театри Сцени Места Предста-
вления
Посеще-
ния
Общо за страната 71 112 29 679 9 970 885 408
Северна и Югоизточна България
Северозападен 7 14 3 402 749 44 093
Северен централен 9 15 3 944 1 116 92 647
Североизточен 7 13 3 208 1 312 105 369
Югоизточен 12 16 4 973 1 658 122 609
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 26 42 10 563 3 938 383 126
Южен централен 10 12 3 589 1 197 137 564
23.05.2022