Премини към основното съдържание

Разходи за обучение в ППО курсове


РАЗХОДИ ЗА ППО КУРСОВЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Група по КИД-2008 Икономически дейности Разходи за ППО курсове
Общо разходи - хил. лв. От общите разходи по видове:
Хонорари и възнаграждения за курсове за заетите лица Разходи и командировки Разходи за труд (възнаграждения) на вътрешни преподаватели Разходи за поддържане на център за обучение, помещения или специфични зали и разходи за материали за обучение
хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв %
  Общо 73 430 39 375 53.6 4 527 6.2 9 496 12.9 13 386 18.2
B, C, D, E Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване 26 949 9 642 35.8 506 1.9 3 532 13.1 12 082 44.8
F Строителство 1 209 868 71.8 101 8.4 98 8.1 24 2.0
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Хотелиерство и ресторантьорство 10 110 4 382 43.3 1 268 12.5 1 643 16.3 476 4.7
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности 26 720 19 899 74.5 1 252 4.7 3 668 13.7 531 2.0
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности; Култура, спорт и развлечения; Други дейности 8 443 4 584 54.3 1 400 16.6 554 6.6 273 3.2
РАЗХОДИ ЗА ППО КУРСОВЕ ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Разходи за ППО курсове
Общо разходи - хил. лв. От общите разходи по видове:
Хонорари и възнаграждения за курсове за заетите лица Разходи и командировки Разходи за труд (възнаграждения) на вътрешни преподаватели Разходи за поддържане на център за обучение, помещения или специфични зали и разходи за материали за обучение
хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв %
Общо 73 430 39 375 53.6 4 527 6.2 9 496 12.9 13 386 18.2
10 - 49 заети лица 9 360 4 515 48.2 654 7.0 717 7.7 253 2.7
50 - 249 заети лица 18 479 11 160 60.4 2 441 13.2 2 192 11.9 765 4.1
250 + заети лица 45 592 23 699 52.0 1 432 3.1 6 586 14.4 12 368 27.1
РАЗХОДИ ЗА ППО КУРСОВЕ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Разходи за ППО курсове
Общо разходи - хил. лв. От общите разходи по видове:
Хонорари и възнаграждения за курсове за заетите лица Разходи и командировки Разходи за труд (възнаграждения) на вътрешни преподаватели Разходи за поддържане на център за обучение, помещения или специфични зали и разходи за материали за обучение
хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв %
Общо 73 430 39 375 53.6 4 527 6.2 9 496 12.9 13 386 18.2
Обществен сектор 17 587 2 650 15.1 1 277 7.3 2 147 12.2 11 312 64.3
Частен сектор 55 844 36 725 65.8 3 250 5.8 7 348 13.2 2 073 3.7
30.09.2022