Премини към основното съдържание

Участници в мероприятия за ППО


УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 386 858 227 510 58.8 159 348 41.2
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
134 194 89 862 67.0 44 332 33.0
F Строителство 24 033 21 172 88.1 2 860 11.9
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
121 135 58 916 48.6 62 219 51.4
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
59 460 28 654 48.2 30 807 51.8
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
48 036 28 906 60.2 19 130 39.8
УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ
Групи предприятия според броя на заетите в тях Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 386 858 227 510 58.8 159 348 41.2
10 - 49 73 604 42 668 58.0 30 936 42.0
50 - 249 100 178 60 152 60.0 40 026 40.0
над 250 заети 213 076 124 690 58.5 88 386 41.5
УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПОЛ И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Форма на собственост Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 386 858 227 510 58.8 159 348 41.2
Обществен сектор 44 803 25 856 57.7 18 947 42.3
Частен сектор 342 055 201 654 59.0 140 400 41.0
24.08.2018