Премини към основното съдържание

Участници в мероприятия за ППО


УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ПОЛ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Група по КИД-2008 Икономически дейности Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
  Общо 362 550 208 382 57.5 154 168 42.5
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
132 887 82 963 62.4 49 924 37.6
F Строителство 18 797 16 942 90.1 1 855 9.9
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
89 389 45 110 50.5 44 279 49.5
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
70 218 30 967 44.1 39 252 55.9
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
51 258 32 400 63.2 18 858 36.8
УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ПОЛ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 362 550 208 382 57.5 154 168 42.5
10 - 49 62 713 37 457 59.7 25 256 40.3
50 - 249 80 232 47 433 59.1 32 799 40.9
над 250 заети 219 605 123 492 56.2 96 113 43.8
УЧАСТНИЦИ В КУРСОВЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ПОЛ И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Форма на собственост Общо Мъже Жени
брой брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 362 550 208 382 57.5 154 168 42.5
Обществен сектор 39 197 22 700 57.9 16 497 42.1
Частен сектор 323 353 185 682 57.4 137 671 42.6
30.09.2022