Премини към основното съдържание

Предприятия, организирали ППО


ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г., ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Група по КИД-2008 Икономически дейности Всички предпри-
ятия - брой
Предприятия, осигуряващи обучение
общо В т. ч. по тип обучение
ППО курсове – вътрешни ППО курсове – външни
брой отн. дял % брой отн. дял % брой отн. дял %
  Общо 30 161 12 405 41.1 5 707 18.9 5 396 17.9
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
7 450 2 877 38.6 1 383 18.6 1 239 16.6
F Строителство 3 389 1 730 51.0 753 22.2 902 26.6
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
12 364 4 276 34.6 1 574 12.7 1 375 11.1
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
1 947 1 145 58.8 695 35.7 666 34.2
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
5 011 2 377 47.4 1 302 26.0 1 213 24.2
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г., ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Всички предпри-
ятия - брой
Предприятия, осигуряващи обучение
общо В т. ч. по тип обучение
ППО курсове – вътрешни ППО курсове – външни
брой отн. дял % брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 30 161 12 404 41.1 5 707 18.9 5 396 17.9
10 - 49 24 743 9 238 37.3 3 820 15.4 3 394 13.7
50 - 249 4 643 2 555 55.0 1 416 30.5 1 538 33.1
над 250 заети 775 611 78.9 471 60.8 463 59.8
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г., ПО ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Форма на собственост Всички предпри-
ятия - брой
Предприятия, осигуряващи обучение
общо В т. ч. по тип обучение
ППО курсове – вътрешни ППО курсове – външни
брой отн. дял % брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 30 161 12 404 41.1 5 707 18.9 5 396 17.9
Обществен сектор 720 552 76.7 269 37.4 419 58.2
Частен сектор 29 441 11 852 40.3 5 438 18.5 4 977 16.9
30.09.2022