Премини към основното съдържание

Предприятия, организирали ППО


ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2015 Г., ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Всички предприятия – брой Предприятия, осигуряващи обучение
общо В т. ч. по тип обучение
ППО курсове – вътрешни ППО курсове – външни
брой отн. дял % брой отн. дял % брой отн. дял %
  Общо 27 960 11 793 42.2 6 355 22.7 5 639 20.2
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
7 990 3 338 41.8 1 796 22.5 1 640 20.5
F Строителство 2 796 1 325 47.4 653 23.4 739 26.4
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
11 680 4 213 36.1 2 099 18.0 1 731 14.8
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
1 476 904 61.2 689 46.7 574 38.9
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
4 017 2 014 50.1 1 118 27.8 955 23.8
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2015 Г., ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ
Групи предприятия според броя на заетите в тях Всички предприятия – брой Предприятия, осигуряващи обучение
общо В т. ч. по тип обучение
ППО курсове – вътрешни ППО курсове – външни
брой отн. дял % брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 27 960 11 793 42.2 6 355 22.7 5 639 20.2
10 - 49 22 690 8 675 38.2 4 421 19.5 3 562 15.7
50 - 249 4 540 2 549 56.1 1 479 32.6 1 616 35.6
над 250 заети 729 569 78.1 455 62.4 461 63.2
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2015 Г., ПО ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ
Форма на собственост Всички предприятия – брой Предприятия, осигуряващи обучение
общо В т. ч. по тип обучение
ППО курсове – вътрешни ППО курсове – външни
брой отн. дял % брой отн. дял % брой отн. дял %
Общо 27 960 11 793 42.2 6 355 22.7 5 639 20.2
Обществен сектор 743 523 70.4 274 36.9 318 42.8
Частен сектор 27 217 11 270 41.4 6 081 22.3 5 321 19.6
24.08.2018