Премини към основното съдържание

Образование и обучение на възрастни

Публикувано на: 07.07.2010 - 12:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение публикацията на НСИ „Образование и обучение на възрастни".
Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа основните резултати от анкетното наблюдение на домакинствата, осъществено от НСИ през ноември - декември 2007 г. Изследването беше проведено във всички страни - членки на Европейския съюз, по обща методология и хармонизиран въпросник, адаптиран към специфичните условия в България.
Публикацията включва:
• Методологични бележки – посочена е основната цел и задачите на изследването, използваните дефиниции и класификации, обектът и обхватът на наблюдението, структурата и съдържанието на анкетната карта, моделът и обемът на извадката, методът за събиране на данните, както и извършеното претегляне на данните.
• Анализ на основни данни от наблюдението, характеризиращи образованието и обучението на възрастни, структуриран в няколко раздела: формално образование и обучение, неформално образование и обучение, самостоятелно обучение, пречки за участие в образование и обучение, ползване на чужди езици, участие в обществени и културни събития, отношение към образованието и обучението.
• Таблици с данни по основни показатели. Информацията е представена по пол, възраст, местоживеене (град/село), най-висока завършена степен на образование и икономическа активност.
Публикацията е предназначена за широк кръг потребители и обхваща неизследвана досега област за участието на икономически активното население в образователния процес.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 12.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ