Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на образованието и обучението на възрастни през 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 14.09.2023 - 11:00

Изследването на образованието и обучението на възрастни (Adult Education Survey) се провежда във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 година.

Според резултатите от изследването 637.9 хил. лица (18.9%) на възраст 25 - 64 години са участвали в поне едно неформално обучение през последните 12 месеца. В сравнение с предходната вълна на изследването  те намаляват с 3.6 процентни пункта. Докато почти всяко трето лице (31.1%) с висше образование е участвало в поне едно неформално обучение, то този дял е 4.7% при тези с основно или по-ниско образование.

Във формално образование през последните 12 месеца са записани 81 хил. лица, или 2.4%. Най-висок е делът на записаните за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ - 35.3 хил. лица, или 43.5% от всички записани във формалното образование или обучение.

Във форма на самостоятелно обучение са участвали 1 481.6 хил., или 43.8% от населението на възраст 25 - 64 години. Жените са по-активни от мъжете - съответно 46.9 и 40.8%.

През последните 12 месеца 218.3 хил. лица (6.5%) на възраст 25 - 64 години са потърсили информация относно възможностите за образование и обучение. От тях 183.4 хил. лица (84.0%) са открили възможности за включване в образователна или обучителна дейност.

Основните причини (пречки) пред включване на населението в образование или обучение са: липса на свободно време (36.1%), твърде висока цена на образователната/обучителната програма (22.5%) и семейни причини (10.4%).

Поне един чужд език ползват 47.9% от населението в активна трудова възраст (25 - 64 години). С най-голям дял са ползващите английски език - 30.4%, следвани от ползващите руски (14.8%), немски (4.8%) и френски език (1.9%).

Малко над една трета от населението (36.5%) чете вестници всеки ден, включително и електронни издания. От хората с основно или по-ниско образование 9.0% четат вестници, а сред тези със средно и висше образование - съответно 37.8 и 47.9%.

Прессъобщение